ارزیابی فنی-اقتصادی راهکارهای پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف آب در نیروگاه طرشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

2 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

3 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند- پژوهشگاه نیرو

10.22034/ijche.2023.369608.1252

چکیده

میانگین مصرف آب خام در نیروگاه طرشت به میزان m3/day 2800 و قابلا ملاحظه بوده و از اینرو ارائه راهکارهای اثربخش در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اتلاف آب ضروری می‌باشد. پس از بررسی‌های فنی، راهکارهای مؤثر از قبیل بازچرخانی زهکش تمیز بلودان بویلرها، زهکش شستشوی صافی‌های رزینی ، تصفیه و بازچرخانی بلودان برج‌های خنک‌کننده و .... مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به حجم و کیفیت پساب تولیدی نیروگاه، راهکار بازچرخانی زهکش‌های تمیز به عنوان مؤثرترین روش انتخاب شد. در بین روش‌های مختلف اجرایی راهکار بازچرخانی زهکش‌های تمیز، دو روش استخر فواره‌ای و مبدل حرارتی به عنوان دو روش مؤثرتر مورد بررسی فنی-اقتصادی قرار گرفت. مطالعات اقتصادی نشان داد که برای تهیه تجهیزات و اجرای راهکار بازچرخانی m3/h8 بلودان بویلر، به میزان 1،070،000 هزار تومان جهت روش استخر فواره‌ای و 1،425،630 هزار تومان برای روش مبدل حرارتی هزینه لازم است که روش استخر فواره‌ای حدود 25% هزینه کمتری نیاز دارد. همچنین بازگرداندن بلودان بویلرها (m3/day 200) به آب ورودی با روش فواره‌ای (راندمان عملکردی 75%) منجر به کاهش 5.3% در مصرف آب و استفاده از روش مبدل حرارتی (راندمان عملکردی 95%) منجر به کاهش حدود 6.8% مصرف آب ورودی خواهد شد. در کنار نتایج اقتصادی، مطالعات فنی نشان داد که روش استخر فواره‌ای به دلیل سادگی عمل، امکان حذف آهن و هیدرازین مزایای بیشتری از سایر روش‌های بازچرخانی بلودان بویلرها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical-economic evaluation of the proposed solutions to modify the pattern of water consumption in Tarasht power plant

نویسندگان [English]

  • Majid Ghahraman Afshar 1
  • Mohsen Esmaeilpour 2
  • Morteza Faghihi 3
1 Assistant Professor, Chemistry and Process Research Department, Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran
2 Chemical and Process Engineering Department, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
3 Process and chemical group-Niroo research institute
چکیده [English]

The average consumption of raw water in Tarasht power plant is 2800 m3/day, which is considerable, and therefore it is necessary to provide effective solutions in order to improve the consumption pattern and prevent water wastage. After technical investigations, effective solutions such as recirculation of clean drains of boilers, drains of resin filters backwash, purification and recirculation of cooling tower drains, etc. were studied. Considering the volume and quality of the produced effluent of the power plant, the solution of recirculating clean drains was chosen as the most effective method. Among the various implementation methods of clean drain recycling, two methods of fountain pool and heat exchanger were investigated as two more effective technical and economic methods. Economic studies showed that for the provision of equipment and the implementation of 8 m3/h recycling solution of boiler blowdown, it is necessary to spend 1,070,000,000 Tomans for the fountain pool method and 1,425,630,000 Tomans for the heat exchanger method, that the fountain pool method needs about 25% less cost. Also, recirculation of boiler sludge (200 m3/day) to the raw water with the fountain method (functional efficiency 75%) leads to a 5.3% reduction in water consumption and the use of heat exchanger method (functional efficiency 95%) leads to a reduction of about 6.8% of input raw water. In addition to the economic results, technical studies showed that the fountain pool method has more advantages than other methods of recirculating boilers due to the simplicity of operation, the possibility of removing iron and hydrazine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarasht power plant
  • Boiler Blowdown
  • Cooling Tower Blowdown
  • Optimization of Cooling Towers
  • Heat Exchanger
  • Technical-Economic Evaluation