بررسی تولید فیلتر پلیمری دوشاخه ونتیلاتور با فرایند قالبگیری تزریقی توسط نرم افزار Autodesk Moldflow

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی پلیمر ،دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران ، تهران

3 مدیرعامل شرکت دایان پلیمر، تهران،صندوق پستی: 1967935961

10.22034/ijche.2022.311107.1145

چکیده

در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار Autodesk Moldflow، فرآیند قالب‌گیری تزریقی فیلترهای دوشاخه ونتیلاتور از جنس پلی(لاکتیک اسید) مطالعه شده و مشخصههای موثر این فرایند در دو نمونه پلی (لاکتیک اسید) بلورین و آریخت، بررسی و مقایسه گشتند. فشار تزریق برای نمونه بلورین مقدار بزرگتری را در شبیهسازی نشان داد که این مهم با توجه به بیشتر بودن گرانروی مذاب نمونه بلورین نسبت به نمونه آریخت توجیه پذیر بود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که زمان خنک‌کاری لازم برای نمونه آریخت بیشتر است که این امر به تفاوت توزیع دما در دو نمونه و همچنین اختلاف رسانایی حرارتی آنها نسبت داده شد. جمع شدگی و تله هوا از دیگر مشخصههای مهم در تزریق هستند که نتایج بیانگر بیشتر بودن آن ها برای نمونه بلورین بود که با توجه به تفاوت گرانروی مذاب نمونهها و ارتباط استعداد تبلور با فشردگی زنجیرهای پلیمر، مطابق انتظار بود. همچنین خواص رئولوژیکی و حرارتی پلیمرهای انتخابی تجزیه و تحلیل گشته و ارتباط آنها با عوامل موثر تزریق تبیین شد. در نهایت، مشخصات دستگاه قالب گیری تزریق مناسب برای تولید فیلتردوشاخه پلیمری بر مبنای اطلاعات موجود در نرم افزار معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of ventilator’s polymeric split filter production with injection molding process using Autodesk Moldflow software

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein Zamani 1
  • Amirhosein Yazdanbakhsh 2
  • حسینی شریفی Hosseini Sharifi 3
1 School of Chemical Engineering -College of Engineering -University of Tehran
2 School of Chemical Engineering -College of Engineering -University of Tehran, Tehran
3 Dayan Polymer Company, Tehran
چکیده [English]

In this study, using Autodesk Moldflow software, the injection molding process of ventilator’s poly (lactic acid) split filters was studied and the effective characteristics of this process were investigated and compared in two samples of crystalline and amorphous poly (lactic acid). The injection pressure for the crystalline sample showed a larger value in the simulation, which was justifiable due to the higher melt viscosity of the crystalline sample than the amorphous sample. The results of this study also showed that the cooling time required for the sample was longer, which was attributed to the difference in temperature distribution between the two samples as well as the difference in their thermal conductivity. Shrinkage and air trapping are other important characteristics in the injection process. The results showed that they were higher for the crystalline sample, which was as expected due to the difference in melt viscosity of the samples and the relationship between crystallization susceptibility and compression of polymer chains. Also, the rheological and thermal properties of selected polymers were analyzed and their relationship with effective injection factors was explained. Finally, the specifications of the injection molding machine suitable for the production of polymer filters were introduced based on the information available in the software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • poly( lactic acid)
  • split filter
  • Injection Molding
  • Ventilator