بررسی جذب بخار آب از هوا با استفاده از تترا اتیلن گلایکول (TREG) و تری‌اتیلن گلایکول TEG))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت حذف بخار آب موجود در گازهای طبیعی، دست‌یابی به یک جاذب پرقدرت در فراوری گازهای طبیعی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق، برای نخستین بار از جاذب تترا اتیلن گلایکول (TREG) و ترکیب آن با تری‌اتیلن گلایکول (TEG) برای حذف بخار آب از جریان هوای مرطوب استفاده شد. در ادامه، برای دست‌یابی به بینشی صحیح از عمل‌کرد TREG، نتایج به‌دست‌آمده با جاذب خالص TEG مقایسه و تأثیر دبی جریان هوا نیز در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج، تمامی جاذب­های به‌کار گرفته‌شده در این تحقیق، عمل‌کردی بهتر در دبی‌های پایین­تر داشت. هم‌چنین،در حالی‌که TEG جاذبی بهتر در دبی­های پایین­تر بوده است، TREG عمل‌کردی بسیار بهتر در میزان حذف بخار آب در دبی­های بالاتر داشته است. در نهایت، در بهترین شرایط عملیاتی لحاظ‌شده در این تحقیق، استفاده از TEG در دبی 60 میلی‌لیتر بر دقیقه منجربه کاهش رطوبت ورودی هوا از 90% به حدود 10% شد. حال آن‌که، استفاده از TREGدر دبی 120 میلی‌لیتر بر دقیقه نتایج بهتری را به‌همراه داشت و میزان حذف را به مقداری در حدود 5% کاهش داد. میزان بالای جذب بخار آب در دبی­های بالا، نشان‌دهندۀ قابلیت بالای TREG در به‌کارگیری در فرایندهای شیرین­سازی در مقیاس صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Water Vapor Absorption from Gas Using Tetra-Ethylene Glycol (TREG)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi kaibollahi 1
  • P. Keshavarz 2
1 M. Sc. Student of Chemical Engineering, Shiraz University
2 Associate Professor of Chemical Engineering, Shiraz University
چکیده [English]

According to the importance of water vapor available in the natural gas, achieving a powerful absorbent looks quite necessary. In this study, for the first time, tetraethylene glycol (TREG) and its mixture with triethylene glycol (TEG) were used to remove water vapor from a wet air stream. Following this, to achieve a good vision about the performance of TREG, the results were compared with the pure TEG and the impact of gas flow rate was considered. Based on the obtained results, all absorbents applied in this work resulted in a better performance in lower gas flow rates. Further, although TEG was the best absorbent at low gas flow rates, TREG had the best performance in water vapor removal at high gas flow rates. Finally, in the best operational condition in this work, the use of TEG led to the reduction of water vapor from 90% to about 10% at 60 ml.min-1. However, applying TERG had a better result at 120 ml.min-1 and caused the water vapor to reduce from 90% to approximately 5%. High water vapor absorption in high flow rates indicates the high capability of TREG to employ in gas dehydration processes in industrial scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble Column
  • TREG
  • TEG
  • Dehumidification

 

[1]        Rahimpour, M., Saidi, M., Seifi, M., ''Improvement of natural gas dehydration performance by optimization of operating conditions: A case study in Sarkhun gas processing plant'', Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 15, pp. 118-126, (2013).
[2]        Hayhoe, K., Kheshgi, H. S., Jain, A. K., Wuebbles, D. J., ''Substitution of natural gas for coal: climatic effects of utility sector emissions'', Climatic Change, Vol. 54, No. 1, pp. 107-139, (2002).
[3]        Shadanfar, H., Elhambakhsh, A., Keshavarz, P., ''Air dehumidification using various TEG based nano solvents in hollow fiber membrane contactors'', Heat and Mass Transfer, Vol. 5, pp. 1623–1631 (2021).
[4]        Elhambakhsh, A., Ghanaatian, A., Keshavarz, P., ''Glutamine functionalized iron oxide nanoparticles for high-performance carbon dioxide absorption'', Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 94, p. 104081, (2021).
[5]        Elhambakhsh, A., Keshavarz, P., ''Enhanced CO2 capture efficiency applying amine-based nano magnetite/sulfinol-M nano solvents at high pressures'', Environmental Science and Pollution Research, Vol. 28, No. 3, pp. 3455-3464, (2021).
[6]        Hubbard, R., "Recent developments in gas dehydration and hydrate inhibition", SPE Gas Technology Symposium, (1991).
[7]        Chebbi, R., Qasim, M., Jabbar, N. A., ''Optimization of triethylene glycol dehydration of natural gas'', Energy Reports, Vol. 5, pp. 723-732, (2019).
[8]        Grosso, S., ''Glycol choice for gas dehydration merits close study'', (1978).
[9]        Chung, T. -W., ''Predictions of moisture removal efficiencies for packed-bed dehumidification systems'', Gas separation & purification, Vol. 8, No. 4, pp. 265-268, (1994).
[10]      Zurigat, Y., Abu-Arabi, M., Abdul-Wahab, S., ''Air dehumidification by triethylene glycol desiccant in a packed column'', Energy Conversion and Management, Vol. 45, No. 1. pp. 141-155, (2004).
[11]      Paymooni, K., Rahimpour, M. R., Raeissi, S., Abbasi, M., Baktash, M. S., ''Enhancement in triethylene glycol (TEG) purity via hydrocarbon solvent injection to a TEG+ water system in a batch distillation column'', Energy & Fuels, Vol. 25, No. 11. pp. 5126-137, (2011).