بررسی تجربی تأثیر سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات در جداسازی اسید لاکتیک به روش سامانه‌های دو فازی آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان-دانشکده فنی-گروه مهندسی شیمی

3 رشت،دانشگاه گیلان،دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

10.22034/ijche.2022.315240.1151

چکیده

از اهداف پژوهش حاضر، محاسبه ضریب توزیع اسید لاکتیک در سامانه دو فازی آبی پلی‌اتیلن گلیکول-نمک‌های فسفات است. بنابراین، درجه حرارت‌های 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی‌گراد تعیین و در هر یک از درجه حرارت، انواع نمک‌های فسفات مانند سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات و نیز جرم مولکولی متفاوت پلی اتیلن گلیکول با غلظت وزنی 30 درصد (4000 و 8000 گرم بر مول) ارزیابی گردید. به‌علاوه، بازدهی استخراج اسید در اسیدیته‌های گوناگون در بازه 5 تا 9 آزمایش شد. تأثیر جرم مولکولی پلی اتیلن گلیکول، نوع نمک، غلظت نمک و تغییر دما بر روی بازدهی استخراج بررسی شد. با توجه به نتایج، با بالا رفتن جرم مولکولی پلی‌اتیلن گلیکول، درجه حرارت، غلظت نمک، و pH، مقادیر بازدهی استخراج نزول پیدا می‌کند. اعداد مطلوب جرم مولکولی پلی اتیلن گلیکول، درجه حرارت، مقدار نمک و اسیدیته به ترتیب 4000 گرم بر مول، 25 درجه سانتی‌گراد، 25 درصد وزنی سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات و 5/5 تا 5/6 تعیین گردید. در نهایت، بازدهی استخراج سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات به ترتیب 205/53، 149/50 و 549/19 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of sodium sulfite, disodium tartrate dihydrate, and sodium dihydrogen phosphate on the separation of lactic acid by aqueous two-phase systems

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Abrchi 2
  • Hadiseh Masoumi 3
2 University of Guilan-Faculty of Engineering- Chemical Engineering Department
3 The University of Guilan,, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the distribution of lactic acid in polymer-salt aqueous two phase systems. Accordingly, four temperatures of 25, 30, 35 and 40 °C were considered and at each temperature, three different salts including sodium sulfite, disodium tartrate dihydrate and sodium dihydrogen phosphate and two different molecular masses of polyethylene glycol 30% by weight (4000 and 8000 g/mol) was tested in aqueous two-phase system. Also, the percentage of acid extraction at pH 5 to 9 and the effect of polymer concentration were investigated. The effect of polymer molecular mass, polymer concentration, salt type, salt concentration and temperature change on the extraction percentage was evaluated. It was observed that in all three systems, with increasing the molecular weight of the polymer, temperature, salt concentration, polymer concentration and pH, the extraction efficiency decreases. The optimum values of polymer molecular weight, temperature, salt concentration and pH were determined as 4000 g/mol, 25 °C, 25% by weight of sodium sulfite, disodium tartrate dihydrate and sodium dihydrogen phosphate and 5.5 to 6.5, respectively. In addition, the optimal polymer concentration was determined to be 30% by weight. Finally, the extraction values for sodium sulfite, disodium tartrate dihydrate and sodium dihydrogen phosphate were calculated to be 53.205, 50.149 and 19.549 %, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactic Acid, PEG 4000 &
  • 8000 g/mol, Aqueous Two Phase System, Sodium Salts