حذف کروم (VI) از پساب‌های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه کردستان

چکیده

فرایندهای طبیعی و فعالیتهای صنعتی می‌توانند باعث ورود کروم به منابع آب شوند. کروم در آب ممکن است وارد زنجیرۀ غذایی شود و بروز بیماریهایی چون سرطان، درماتیت پوستی و تهدید سلامتی انسان را در پی داشته باشد. در مقالۀ حاضر از جاذب سلولزی- مقوای کرافت برای جداکردن کروم (VI) از آب استفاده شد. مقدار خاکستر جاذب سلولزی 2%، و مساحت سطح ویژه براساس شاخۀ جذب ایزوترم BJH برابر m2/g 6/3 تعیین شدند. همچنین جاذب سلولزی با روشهای FTIR، SEM، و EDX تعیین مشخصات شد. اثرات pH برروی جذب سطحی کروم (VI) بررسی و مشخص شد که با افزایش pH محلول، جداسازی کروم (VI) کاهش می‌یابد. ایزوترم جذب سطحی با مدل لانگمویر تطبیق داشت. دادههای سینتیکی در توافق با مدل مرتبه شبه اول بود. مطالعات ترمودینامیکی نشان دادند که جذب سطحی کروم (VI) برروی جاذب سلولزی، مقوای کرافت، گرماگیر و خود به خودی بود. جاذب سلولزی- مقوای کرافت به‌صورت پودری و ورقهای قابلیت حذف کروم (VI) را از محلولهای آبی داشت. در شرایط عملیاتی pH 2، مقدار جاذب پودری g 3 در mL 50 محلول کروم (VI) با غلظت mg/L 10 در دمای °C 25 و بعد از h 2 بازده حذف کروم (VI) معادل با 16/99% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of Chromium (VI) from Synthetic Wastewater by Using Cellulose Adsorbent

نویسندگان [English]

  • F. Akhlaghian 1
  • Sh. Moradi 2
1 Associate Professor of Chemical Engineering, University of Kurdistan
2 B. Sc. in Chemical Engineering, University of Kurdistan
چکیده [English]

Natural processes and industrial activities can cause chromium to enter water resources. Chromium in water enters food chain and causes diseases like cancer, skin dermatitis, and other health problems. In this work, cellulose adsorbent, Kraft paper, was used to remove chromium (VI) from water. The ash of the cellulose adsorbent was 2%, and its specific surface area was 3.6 m2/g according to the BJH isotherm adsorption branch. Cellulose adsorbent was also characterized by FTIR, SEM, and EDX methods. The effects of pH were investigated in Cr(VI) adsorption and showed that with the increase in pH of the solution, Cr (VI) removal was decreased.The adsorption isotherm was corresponded to the Langmuir model.The kinetic data was in agreement with the pseudo first order model.The thermodynamic studies showed that Cr (VI) adsorption on the cellulose adsorbent was endothermic and spontaneous. The cellulose adsorbent, Kraft paper, in powder and sheet forms can remove Cr (VI) from water solutions. In the operating conditions of pH 2, powdery adsorbent dose 3 g in 50 mL of chromium solution with the concentration of 10 mg/L in 25 °C after 2 h, 99.16% chromium (VI) removal yield was obtained.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromium (VI) removal
  • Wastewater Treatment
  • Cellulose adsorbent
  • Kraft paper
  • Powdery adsorbent
  • Sheet adsorbent