بررسی رسوب آب میوه در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای به‌کار رفته در صنایع غذایی

نویسندگان

چکیده

مبدلهای حرارتی صفحهای در صنایع غذایی کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. از عوامل موثر برکارایی این مبدل‌ها می‌توان فرایند رسوب‌گذاری را برشمرد. در این مطالعه، رسوب بلوری کلیسم سولفات از آب نیشکر بر سطح این مبدل‌ها شبیه‌سازی شده است. به منظور اعتباربخشی برنامه، میزان مقاومت رسوب به‌دست آمده از این پژوهش با اطلاعات آزمایشگاهی مقایسه شده ‌است. تأثیر رسوب بر عوامل سرعت، دما و میزان انتقال حرارت نیز بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بر اثر رسوب‌گذاری میزان سرعت افزایش ولی میزان انتقال حرارت و دما در طول زمان فرایند کاهش می‌یابند. در این پژوهش از روش الگوریتم طراحی سریع1 به منظور طراحی مبدل حرارتی برای محاسبه سطح انتقال حرارت مورد نیاز برای دو حالت (با رسوب و بدون رسوب) استفاده شده است. به عنوان یک مورد مطالعه صنعتی ازشیر نارگیل دراین طراحی استفاده شده است و ملاحظه می‌شود که در دبی (kg/s)08/0 بدون رسوب مقدار سطح انتقال حرارت لازم معادل (m2)065/0، در حالی که با رسوب این مقدار به (m2) 12/0 افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها