بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک

نویسندگان

چکیده

در این پروژه بلورهای غربال‌مولکولی ساپو-34 با دو روش فرا صوت و هیدروترمال (گرمابی) سنتز شده‌اند. همچنین، برای بررسی تأثیر قالب آلی بر کیفیت، عملکرد و ساختار کاتالیست نهایی، از دو نوع قالب آلی، مورفولین و تتراتیل آمونیم هیدروکسید، به صورت مجزا در سنتز این ذرات استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور بهبود کیفیت کاتالیست از حضور فلز نیکل در تهیه ژل اولیه بهره برده و تأثیر آن بر خواص محصولات نهایی بررسی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از کلیه نمونه‌های تولیدی، آنالیزهای XRD و SEM تهیه شده است. در پایان، طبق نتایج حاصل، مشخص شد که نوع قالب آلی، مهم‌ترین عامل در تعیین شکل، ریخت‌شناسی و ابعاد محصولات نهایی است؛ القای فلز به ساختار کاتالیست سبب بهبود خواص و افزایش تبلور می-شود و تابش امواج فرا صوت به یکنواخت‌تر شدن توزیع اندازه ذرات کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها