مدلسازی تجربی جذب سطحی 4- کلرو-2- نیترو فنل بر روی کائولن با استفاده از روش رویه پاسخ

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، کارایی کائولن و کائولن عامل‌دار شده با روآورهای ستیل تری متیل آمونیم برمید و تترا بوتیل آمونیم یدید در جذب سطحی 4- کلرو-2- نیترو فنل بررسی شده است. آزمایشها به روش ناپیوسته برای مطالعه اثر پارامترهای مؤثر بر فرایند با طراحی آزمایش به روش رویة پاسخ انجام شدند. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، بازده حذف 4- کلرو-2- نیترو فنل توسط کائولن عامل-دار شده با روآور ستیل تری متیل آمونیم برمید بالغ بر 50 % است. همچنین، بر اساس نتایج، معلوم شد که با افزایش مقدار هر سه نوع جاذب و در محیط‌های اسیدی، بازده حذف روند صعودی پیدا می‌کند، به طوری که در مقدار g/L 20 از جاذب و در 1= pH، بازده حذف ترکیب فنلی توسط کائولن و کائولن عامل‌دار شده با روآورهای ستیل تری متیل آمونیم برمید و تترا بوتیل آمونیم یدید، به ترتیب، به بیش از 30، 50 و 40 درصد می‌رسد. ارزیابی تأثیر متقابل متغیرها نیز نشان داد که برهمکنش‌های غلظت اولیه-pH و مقدار جاذب-pH در میزان جذب سطحی بر کائولن و برهمکنش مقدار جاذب- زمان و مقدار جاذب-pH، به ترتیب، در میزان جذب سطحی بر کائولن عامل‌دار شده با ستیل تری متیل آمونیم برمید و تترا بوتیل آمونیم یدید بیشترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها