کاربرد نانوکامپوزیت منگنز دی اکسید برای حذف رنگینه مالاشیت سبز در سیستم ستونی بستر ثابت

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، حذف رنگینه کاتیونی مالاشیت سبز از آب با استفاده از نانوکامپوزیت منگنز دی اکسید/‌ خاک اره به عنوان جاذب ارزان و سازگار با محیط زیست، در سیستم ستونی با بستر ثابت انجام گرفت. برای تعیین شرایط بهینه جذب، اثر پارامترهای گوناگونی چون pH محلول، غلظت اولیه رنگینه، سرعت سیال و ارتفاع بستر بر بازده جذب بررسی شد. از مدل‌های سینتیکی آدامس- بوهارت و توماس برای تعیین کارایی ستون حاوی جاذب استفاده شد. نتایج حاصل از مدل سینتیکی توماس نشان داد که این سیستم دارای ظرفیت بیشینه 0/92 میلی‌گرم بر‌گرم در غلظت اولیه 100میلی‌گرم بر لیتر بوده که حاکی از ظرفیت جذب بالای جاذب به‌کار گرفته شده است. مطالعات واجذب نیز انجام شد و نتایج حاصل نیز بیانگر امکان بازیابی ستون با بازده بالا برای بازمصرف است.

کلیدواژه‌ها