گرافن و کاربردهای فوتوکاتالیستی

نویسندگان

چکیده

گرافن، یکی از آلوتروپ‌های کربن، به صورت صفحات تک لایه‌ای از گرافیت به ضخامت اتم کربن است که از خواص الکتریکی و نوری ویژه، رسانش گرمایی و سطح ویژه بالایی برخوردار است. بنابراین، به عنوان یک جزء مهم برای ساخت مواد کامپوزیتی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص، فوتوکاتالیست‌های نیمرسانا بر پایه گرافن به دلیل قابلیت گسترده برای حل مشکلات زیست محیطی و انرژی مورد توجه قرار گرفته‌اند. فوتوکاتالیست‌های استوار بر پایه گرافن عمدتاً در چهار زمینه فوتوکاتالیستی کاربرد چشمگیری دارند: تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده‌های آلی، شکافت فوتوکاتالیستی آب برای تولید هیدروژن، کاهش فوتوکاتالیستی کربن‌دی‌اکسید و ضد عفونی فوتوکاتالیستی.

کلیدواژه‌ها