تعادل جامد- مایع در مخلوط‌های حاوی پایرن و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره با بهینه‌سازی پارامترهای معادله لارسن

نویسندگان

چکیده

خواص ترمودینامیکی مخلوط هیدروکربنهای آروماتیکی چندحلقوی و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره، برای شناخت تبدیلات فازی برشهای نفتی سنگین از اهمیت برخوردارند. در این مطالعه، داده‌های آزمایشگاهی تعادل جامد- مایع برای مخلوطهای حاوی هیدروکربنهای آروماتیکی چند حلقوی (پایرن) با نرمال آلکان‌های بلند زنجیره (n-C18H38, n-C28H58, n-C30H62, n-C36H74, n-C50H102) با مدل یونیفک- اصلاح شده به روش لارسن متناظر قرار داده شده‌اند. پارامترهای معادله لارسن با بهره‌گیری از مقادیر ارائه شده در مقاله لارسن، به عنوان تقریب اولیه، و در ادامه با بهینه‌سازی غیر خطی از طریق نرم‌افزار متلب برای کمینه‌سازی خطا محاسبه شدند. بین داده‌های آزمایشگاهی و مدل در نمودارهای دمای تعادلی جامد- مایع و ضریب فعالیت پایرن در برابر انحلال‌پذیری پایرن تطابق مطلوبی مشاهده شد. همچنین، نتایج حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با نتایج محاسباتی گزارش شده در مقاله‌ای دیگر از مطابقت مشابه یا حتی بهتر، برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها