بررسی تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز

نویسندگان

چکیده

به دلیل عدم موفقیت برخی از عملیات انگیزشی انجام شده در مخزن کربناته سازند داریان میدان اهواز، تاثیر غلظت‌های مختلف اسید کلریدریک 10، 15 و 28 درصد، در رفع آسیب و افزایش نفوذپذیری سنگ مخزن بررسی شده است. با استفاده از آزمایشهای مربوط به تجزیه و تحلیل مغزه و گزارشهای دستگاه ریزعکس از سازند1 و مطالعات آزمایش چاه2 با استفاده از نرم افزار 4/3PanSystem v، نوع تخلخل این سازند نیز بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که استفاده از اسید هیدروکلریک با غلظت 15% بهترین حالت برای اسیدزنی این چاه است و باید غلظت بهینه را با در نظر گرفتن شرایط چاه و مخزن مورد نظر مشخص کرد. کاهش ضریب پوسته از 5 به 45/4- موفقیت‌آمیز بودن این عملیات را نیز روشن کرد. ارزیابی نتایج به دست آمده نشان داد که علیرغم کربناته بودن سازند داریان، فرض بودن تخلخل یگانه3 در این سازند منطقی تر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها