تأثیر نوع زیست‌واکنشگاه در تولید زیست‌بسپارهای میکروبی زیست تخریب‌پذیر

نویسندگان

چکیده

زیست‌بسپار بزرگ‌مولکولهای زیستی‌اند که از تعداد زیادی زیر واحد کوچک و شبیه به هم ساخته می‌شوند که اتصال کووالانسی بین آنها پیوند برقرار می‌کنند و زنجیره‌ای طولانی تشکیل می‌دهند. زیست‌بسپارها از موجودات زنده از قبیل گیاهان، جانداران و ریزاندامگانها به طور طبیعی تولید می‌شوند و از لحاظ زیست محیطی نیز تجزیه‌پذیرند؛ امروزه مواد زیست‌بسپاری در شکل‌های گوناگونی تولید شده‌اند؛ بنابراین، از ظرفیت استفاده در صنایع گوناگون برخوردارند. به منظور استفاده از زیست‌بسپارها در صنایع، نیاز به تجاری کردن فرایند تولید و نیز بهینه‌سازی تولید آن‌ها حس می‌شود. نقش عمدة زیست‌واکنشگاه مطلوب نیز در فراهم کردن محیطی کنترل شده به منظور دستیابی به شرایط بهینة رشد و یا تولید محصول درخور توجه است. نوع زیست‌واکنشگاه مورد استفاده نیز در تولید زیست‌بسپار تاثیر گذار است. در این مقاله، ضمن مروری بر زیست‌بسپارها، و انواع زیست‌واکنشگاه به بررسی زیست‌واکنشگاه مناسب برای تولید زیست‌بسپارهای میکروبی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها