مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs)

نویسندگان

چکیده

جذب گازها یکی از فرایندهای مهم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین در حوزة حفاظت محیط زیست به شمار می‌آید. در این تحقیق مدل‌سازی تکدمای فرایند جذب گازهای کربن دی‌اکسید و هیدروژن سولفید توسط جاذب‌های چارچوب‌های فلزی- آلی به منظور بررسی رفتار سیستم جذب و پیش‌بینی ظرفیت جذب بررسی شده است. برای مدل‌سازی از مدل‌های تکدمای سه پارامتری و چندلایه استفاده شد. از داده‌های تجربی جذب هیدروژن سولفید و کربن دی‌اکسید بر روی چهار نوع جاذب فلزی- آلی برای شناسایی رفتار جذب و محاسبه پارامترهای مدل‌ها به‌کار گرفته شد. به منظور ارزیابی عملکرد هر مدل، از ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج مدل‌سازی نشان داد که جذب گازهای کربن دی‌اکسید و هیدروژن سولفید بر روی جاذب‌ها فیزیکی بوده و جاذب‌ها عملکرد بهتری نسبت به جزء کربن دی‌اکسید دارند. در بین مدل‌های چندلایه مدل بیت نسبت به سایر مدل‌ها تطابق خوبی با داده‌های تجربی نشان داد. همچنین، نتایج نشان داد که این جاذب‌ها برای جذب گازهای موردنظر ظرفیت زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها