بررسی اثر قطر ناحیة فتیله در عملکرد حرارتی لوله گرمایی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله لوله گرمایی در حالت دو بعدی، با جریان آرام، پایا، و تراکم ناپذیر شبیه‌سازی و تحلیل شده است. به منظور بررسی حرکت شاره (سیال) در ناحیه فتیله، از قانون دارسی استفاده شده و در ناحیه بخار، معادلات انرژی، پیوستگی و ناویر استوکس حل شده است. نتایج نیمرخ دما بر روی دیواره لوله گرمایی و نیز اندازه فشار و سرعت در محور جریان بخار با درصد خطای 2/0 با نمونه های آزمایشگاهی اعتبار سنجی شده است. اثر تغییر قطر فتیله بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی به طول (mm) 966 و ضخامت دیواره (mm) 85/0، از جنس مس در شش نمونه، به ترتیب، با ضخامت فتیله (برحسب mm): 356/0 ، 178/0، 712/0، 424/1، 136/2 و 848/2، و با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با کاهش قطر ناحیه فتیله ، شاهد افزایش ضریب جابه‌جایی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها