تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات)

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی غلظت نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/پلی‌(اتیلن‌ترفتالات) است. به این منظور روی نمونه‌های مختلف حاوی phr 3، phr 5 و phr 8 نانوذرات کلسیم کربنات به روش اختلاط مذاب و اکسترودر دو مارپیچه، فرآیند صورت گرفت. نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که افزودن phr 3 نانو کلسیم کربنات به همراه 5%وزنی سازگارکننده پلی‌پروپیلن- گلایسیدیل‌متاکریلات، بیشترین تاثیر را بر بهبود ساختار فازی داشته است. با توجه به آزمون‌ خواص مکانیکی، نمونه شامل phr3 نانو ذرات کلسیم کربنات، بیشترین میزان استحکام‌کششی و مدول کشسانی را از خود بروز می‌دهد. از مطالعات مربوط به رفتار تبلور مشخص شد که با سازگارسازی آمیزه پلی‌پروپیلن/پلی‌(اتیلن‌ترفتالات)، درصد تبلور فاز پلی‌پروپیلن افزایش و درصد تبلور فاز پلی‌(اتیلن‌ترفتالات) کاهش می‌یابد. همچنین، افزودن نانوذرات کلسیم کربنات به آمیزه سازگارشده پلی‌پروپیلن/پلی‌(اتیلن‌ترفتالات)، سبب کاهش درصد بلورینگی فاز پلی‌پروپیلن و افزایش میزان تبلور فاز پلی(اتیلن‌ترفتالات) شده است. در نهایت سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/پلی‌(اتیلن‌ترفتالات) با مدل آورامی نیز تخمین زده شد.

کلیدواژه‌ها