مدل‌سازی گرماپویایی فرایند گازی‌سازی پسماند شهری با پلاسمای حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گازی‌سازی به‌کمک پلاسمای حرارتی یک‌روش نوین و خلاقانه در مدیریت پسماند است. در این‌مطالعه فرایند گازی‌سازی پسماند جامد شهری در واکنشگاه پلاسمای حرارتی با استفاده از روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس، به‌کمک نرم‌افزار اسپن‌پلاس شبیه‌سازی شده‌ و با داده‌های موجود در منابع علمی اعتبارسنجی شده‌است. بیشتر شاخص‌های اجرایی مانند نسبت هوا به پسماند، دمای واکنشگاه، نسبت فشار به پسماند و ارزش حرارتی کمتر گاز با توصیف سین‌گاز تولیدی مطالعه شده‌است، بیشترین میزان هیدروژن 67% به‌دست آمد که برای گازی‌سازی با پلاسمای بخار بوده‌است و بیشترین ارزش حرارتی کمتر گاز متناسب با آن (MJ/Nm3) 6/11 حساب‌شد. با توجه‌به دمای بسیار بالایی که پلاسما
ایجاد می‌کند بسیاری از آلاینده‌‌هایی که در فعالیت روش‌های معمول خلل ایجاد می‌کنند، تأثیری بر این فرایند ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic Modeling Of Municipal Solid Waste Thermal Plasma Gasification Process

نویسندگان [English]

  • A. Okati
  • M. Khani
  • B. Shokri
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Thermal plasma gasification is a new and innovative method of waste management. In this study, the process of gasification of municipal solid waste in thermal plasma reactor has been simulated using Gibbs free energy minimization method with the help of Aspen Plus software. And validated with data from scientific sources. Most of the operational parameters such as air to waste ratio, reactor temperature, pressure to waste ratio and lower calorific value of gas have been studied by describing the manufactured syngas. The highest hydrogen content was 67%, which was calculated for gasification with steam plasma, And the lowest calorific value of the gas compared to 11/6 (MJ/Nm3) was calculated. Due to the very high temperature created by plasma, many pollutants that are a big problem for conventional methods do not affect this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gasification
  • Aspen Plus
  • Thermal Plasma
  • Synthesis Gas
  • Modeling

 

[1]      He, M., Hu, Z., Xiao, B., Li, J., Guo, X., Luo, S., Yang, F., Feng, Y., Yang, G., Liu, S., "Hydrogen-rich gas from catalytic steam gasification of municipal solid waste (MSW): Influence of catalyst and temperature on yield and product composition", international journal of hydrogen energy. 34,
pp. 195-203, (2009).
 
[2]       Lin, C., Zhang, J., Zhao, P., Wang, Z., Yang, M., Cui, X., Tian, H., Guo, Q.,"Gasification of real MSW-derived hydrochar under various atmosphere and temperature", Thermochimica Acta. 683, p.178470, (2020).
[3]       Panepinto, D., Tedesco, V., Brizio, E., Genon, G., "Environmental performances and energy efficiency for MSW gasification treatment", Waste and Biomass Valorization. 6, pp. 123-135, (2015).
[4]      Tavares, R., Ramos, A., Rouboa, A., "A theoretical study on municipal solid waste plasma gasification", Waste management. 90: pp. 37-45, (2019).
[5]       Fabry, F., Rehmet, C., Rohani, V., Fulcheri, L., "Waste gasification by thermal plasma: a review", Waste and Biomass Valorization.4, pp. 421-439, (2013).
[6]       Shen, L., Gao, Y., Xiao, J., "Simulation of hydrogen production from biomass gasification in interconnected fluidized beds", Biomass and Bioenergy. 32, pp. 120-127, (2008).
[7]       Trninić, M., Stojiljković, D., Manić, N., Skreiberg, Ø., Wang, L., Jovović, A., "A mathematical model of biomass downdraft gasification with an integrated pyrolysis model", Fuel, 265, p. 116867, (2020).
 
 
[8]       Xiang, X., Gong, G., Shen, Y., Wang, C., Shi, Y., "A comprehensive mathematical model of a serial composite process for biomass and coal
Co-gasification. International Journal of Hydrogen Energy". 44, pp. 2603-2619, (2019).
[9]      Hameed, S., Sharma, A., Pareek, V., Wu, H., Yu, Y., "A review on biomass pyrolysis models: Kinetic, network and mechanistic models", Biomass and bioenergy. 123, pp. 104-122, (2019).
[10]     Torres, C., Urvina, L., de Lasa, H., "A chemical equilibrium model for biomass gasification. Application to Costa Rican coffee pulp transformation unit", Biomass and Bioenergy. 123,
pp. 89-103, (2019).
[11]     Ke, C., Zhang, Y., Gao, Y., Pan, Y., Li, B., Wang, Y., Ruan, R., "Syngas production from microwave-assisted air gasification of biomass: Part 1 model development", Renewable energy.140, pp. 772-778, (2019).
[12]     Ismail, T. M., Monteiro, E., Ramos, A., El-Salam, M. A., Rouboa, A., "An Eulerian model for forest residues gasification in a plasma gasifier", Energy.182, pp. 1069-1083, (2019).
 
[13]     Ke, C., Zhang, Y., Gao, Y., Pan, Y., Li, B., Wang, Y., Ruan, R., "Syngas production from microwave-assisted air gasification of biomass: Part 1 model development", Renewable energy.140, pp. 772-778, (2019).
[14]     Ibrahimoglu, B., Cucen, A., Yilmazoglu, M. Z., "Numerical modeling of a downdraft plasma gasification reactor. International Journal of Hydrogen Energy", 42, pp. 2583-2591, (2017).
[15]     Serbin, S. I., Matveev, I. B., "Theoretical investigations of the working processes in a plasma coal gasification system", IEEE Transactions on Plasma Science. 38, pp. 3300-3305, (2010).
[16]     Zainal, Z. A., Ali, R., Lean, C. H., Seetharamu, K. N., "Prediction of performance of a downdraft gasifier using equilibrium modeling for different biomass materials", Energy conversion and management. 42, pp. 1499-1515, ( 2001).
[17]     Janajreh, I., Raza, S. S., Valmundsson, A. S., "Plasma gasification process: Modeling, simulation and comparison with conventional air gasification", Energy conversion and management.65, pp. 801-809, (2013).