کلیدواژه‌ها = ظرفیت جذب
جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 19-32

حدیثه معصومی؛ رضا جمشیدیان؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ بهروز عباسی سورکی


مروری بر جاذب‌های استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

دوره 19، شماره 109، خرداد و تیر 1399، صفحه 50-68

راضیه جعفری؛ فرشاد یزدانی