کلیدواژه‌ها = تحلیل اطلاعات اسناد ثبت اختراع
روند پیشرفت فناوری هیدرات گازی: تحلیل اسناد ثبت اختراع

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

الناز پاشایی‌مرئی؛ سیدکامران باقری؛ مرتضی رضاپور؛ مریم رشتچی؛ مریم توکل‌مقدم