کلیدواژه‌ها = پارامترهای مختلف در سنتز
معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

اکرم کاظم زاده؛ علی اکبر بابالو؛ عباس آقایی نژاد میبدی؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی