کلیدواژه‌ها = شیشه سرامیک
تأثیر فلوئور در خوردگی تجهیزات کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

علی آراسته نوده؛ آِیلا حضرت حسینی؛ فاطمه وحیدیان؛ احمد فرزادگان


اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی

دوره 13، شماره 73، خرداد و تیر 1393

ملیحه قاسم‌زاده؛ علی نعمتی؛ احمد نوزاد گلی کند؛ سعید باغشاهی؛ زهره هم نبرد


شیشه سرامیک‌های متخلخل و روش‌های ایجاد تخلخل‌های نانومتری

دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390

فرشاد سلیمانی؛ محمد رضوانی