اصول اخلاقی انتشار مقاله

این مطلب در مقاله ای تحت عنوان "دستورالعمل رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش های علمی" در نشریه شماره 62، شهریور ماه1391 به چاپ رسید و مطالعه آن به همه دانش پژوهان قبل از تهیه و ارسال هرگونه گزارش علمی توصیه می شود

 

فایل اصول اخلاقی انتشار مقاله