بررسی مقایسه‌ای روش‌های ذخیره‌سازی و انتقال گاز طبیعی شامل فشرده‌سازی، جذب سطحی و هیدرات