بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش

نویسندگان

چکیده

خشک کردن جامدات از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین نوع عملیات واحد است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. در این مطالعه دستگاه و ماده مورد نظر، خشک‌کن دوار و ذرت شیرین بوده و با استفاده از نرم‌افزار طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ اثر دمای هوای ورودی و سرعت چرخش استوانه بر پارامتر‌های نهایی همچون زمان خشک شدن و دمای نهایی محصول بررسی شد. میزان رطوبت اولیه و نهایی دانه‌های ذرت در این پژوهش به ترتیب 73% و 15% بر پایه ‌تر است. نتایج نشان داد که زمان خشک شدن، با افزایش دمای فرایند، کاهش ولی با افزایش سرعت چرخش، افزایش می‌یابد. همچنین شرایط عملیاتی دمای (C) 6/65 و سرعت چرخش (rpm) 5/6 برای رسیدن به رطوبت نهایی 15 درصد، بهترین شرایط برای خشک کردن دانه‌های ذرت در خشک‌کن دوار است.

کلیدواژه‌ها