بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن‌زنی در حذف باقیماندۀ سم کاربندازیم از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این‌مقاله از روش ازناسیون برای حذف قارچ­کش کاربندازیم از محیط آبی استفاده شده‌است؛ این روش این‌گونه است که گاز ازنِ تولیدشده پس از عبور از یک تزریق‌کننده و سپس تبدیل آن به حباب­های ریز، به فاضلاب همنهشتی (سنتزی) تزریق می­شود. برای اندازه­گیری غلظت کاربندازیم از طیف‌نورسنج (اسپکتروفتومتر) استفاده شد. برای طراحی آزمایش از روش فاکتوریل کامل استفاده گردید. این طراحی با 2 بار تکرار برای مؤلفه‌های زمان در پنج سطح 5، 10، 15، 30 و 45 برحسب دقیقه، pH در سه‌سطح 5، 73/6 و 9 و غلظت اولیۀ کاربندازیم در سه‌سطح 2، 6 و 10 میلی­گرم بر لیتر در نظر گرفته شده­است؛ نتایج نشان‌داد حداکثر بازده حذف کاربندازیم در زمان 15 دقیقه، pH برابر با 9، غلظت ppm 10 به­میزان 91% بوده و مؤثرترین مؤلفه­ها بر روی بازده حذف کاربندازیم به­ترتیب غلظت اولیة کاربندازیم، pH اولیة فاضلاب و زمان ازناسیون بوده­است.

کلیدواژه‌ها


            Part, H., Carcinogenesis, C. E., Ahmad, T., "Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews Removal of Pesticides from Water and Wastewater by Different Adsorbents: A Review", Journal of Environmental Science and Health, No. October (2014).
[2]        Khammas, Z. A., Ahmad, S. S., "Cloud Point Extraction of Carbendazim Pesticide in Foods and Environmental Matrices Prior to Visible Spectrophotometric Determination", Vol. 4, No. 3, pp. 30–41, (2016).
[3]        Smedt, C. D., Ferrer, F., Leus, K., Spanoghe, P., "Removal of Pesticides from Aqueous Solutions by Adsorption on Zeolites as Solid Adsorbents", Adsorpt. Sci. Technol, Vol. 33, No. 5, pp. 457–485, (2015).
[4]        Erol, K., Yıldız, E., Alacabey, İ., Karabörk, M., Uzun, L., "Magnetic diatomite for pesticide removal from aqueous solution via hydrophobic interactions", Environmental Science and Pollution Research,Vol. 26, No. 32, pp. 33631-33641, (2019).
[5]        Sabarwal, A., Kumar, K., Singh, R. P., "Hazardous effects of chemical pesticides on human
health–Cancer and other associated disorders", Environ. Toxicol. Pharmacol, Vol. 63, pp. 103–114, September (2018).
[6]        Fenik, J., Tankiewicz, M., Biziuk, M., "Properties and determination of pesticides in fruits and vegetables", Trend Anal Chem, Vol. 814, pp. 20–26, (2011).
[7]        Badr, A. N., Ahmed, M. B. M., Amer, M. M., Thang, V. N., Fouzy, A. S., "Pesticides Evaluation in Egyptian Fruits and Vegetables: A Safety Assessment Study", Journal of Environmental Science and Technology,Vol. 12, pp. 81-91, (2019).
[8]        Oellig, C., Schmid, S., "Polyethyleneimine as weak anionic exchanger adsorbent for clean-up in pesticide residue analysis of fruits and vegetables", Journal of Chromatography A,Vol. 1597, pp. 9-17, (2019).
[9]      خدادادی، م.، صمدی، م. ت.، رحمانی، ع.، ملکی، ر.، رسانی، ع. ا.، شهیدی، ر.، "بررسی غلظت باقی­ماندۀ سموم آفت­کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدنی شهر همدان در سال 1386"، مجلة سلامت و محیط‌زیست، دورۀ دوم، شمارۀ چهارم، ص 250-257، (1388).