نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروژل سیلیکا آئروژل های سیلیکایی بر پایه سیلیکات سدیم و کاربرد آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب مروری بر تولید هیدروژن از گاز سنتز با واکنش زیستی جابجایی گاز- آب [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • آب بررسی تأثیر قسمت استوانه‌ای بر عملکرد هیدروسیکلون آبزدا با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • آب پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • آب اندازه‌گیری و محاسبۀ حلالیت متان در مخلوط آب و دی اتیلن گلایکول [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 38-48]
 • آب آشامیدنی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • آب آلوده به نفت مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 49-61]
 • آب پنیر تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر بدون پروتئین، در فرایند ناپیوسته،توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • آبپوشی مروری بر کاربرد طیف نمایی تبدیل فوریة مادون قرمز در آنالیز و شناسایی اثر افزودنی‎ها بر سیمان پرتلند [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • آب تغذیه پدیده کری اور در دیگ‌های بخار صنایع نیشکر و راهکارهای کنترل آن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • آب خنک‌کننده اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 64-73]
 • آب دریا مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین سازی آب دریا به روش اسمز معکوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبدهی انتخاب سیستم بهینه فرازآوری مصنوعی در یکی از میدان‌های نفتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • آبدهی غیر مستقیم بررسی متغیرهای مؤثر در فرایند تهیه ایزوپروپیل الکل به روش هیدراسیون (آبدهی) غیر مستقیم [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • آب زدایش مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • آبزدایی از ترکیبات آلی آبزدایی از ترکیبات آلی با استفاده‌ از غشای پلی وینیل الکل(PVA) در فرایند تراوش تبخیری [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • آب‌زدایی اسمزی مدل‌سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند آب‌زدایی اسمزی لوبیا سبز [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • آب زیر بحرانی بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • آب سازند طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • آب فوق بحرانى روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 104-125]
 • آبکافت آنزیمی بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • آبگیری روش‏های برداشت و آبگیری ریزجلبک‏ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • آب‌گیری از متانول ارزیابی اثر عوامل مهم عملیاتی و تعیین شرایط بهینه در تولید دی متیل اتر به روش آب‌گیری از متانول با به‌کارگیری کاتالیزگر گاما آلومین [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • آب مادون بحرانی بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن- شبیه‌سازی شرایط و ارزیابی خواص آن [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 42-53]
 • آب همراه معادله تجربی برای پیش‌بینی میزان آب اشباع گازطبیعی بر مبنای دادهای آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 76-85]
 • آتش مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • آتش‌سوزی شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • آثار زیست محیطی فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • آجرهای نسوز فرایندهای خوردگی در آجرهای نسوز کوره ذوب شیشه و روش‌های بهینه نگهداری و تعمیر آن [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • آذرکافت آذرکافت پودر تایر‌های فرسوده و شناسایی مایع سوختی حاصل از آن [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 65-77]
 • آرد سویا بررسی فرآیند تولید اریترومایسین توسط باکتری ساکارو پلی اسپورا اریترا به روش تخمیر بسته در غلظتهای مختلف آرد سویا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • آرنیوس و وانت هوف بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • آروماتیک‌سازی مروری بر فرایند تبدیل کاتالیستی غیراکسایشی متان به آروماتیک‌ها [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • آزمایش پخش آسفالتین بررسی تجربی عملکرد روغن‌های گیاهی بر کنترل ته‌نشینی رسوب آسفالتین دو نمونه نفت خام ایران [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • آزمایش چاه بررسی تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 90-101]
 • آزمایش ردیابی راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]
 • آزمایشگاهی مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکونی بر روی ترشوندگی محیط متخلخل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • آزمون کوپن شبیه‌سازی با سیستم الکترولیتی جهت کنترل pH و جایگزینی عملی ماده تجارتی ضد خوردگی با محلول آمینی در واحد بنزین پیرولیز (تفکافت) [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • آسپرجیلوس تریوز پاک سازی بیولوژیکی خاک آلوده به نیتروفنل در فاز دوغابی با روش افزایش زیستی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • آسپرژیلوس ترئوس توسعه محیط کشت برای تولید لوواستاتین بوسیله آسپرژیلوس ترئوس [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • آسفالتین بررسی تجربی عملکرد روغن‌های گیاهی بر کنترل ته‌نشینی رسوب آسفالتین دو نمونه نفت خام ایران [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • آسفالتین بررسی تأثیر شرایط عملیاتی در جداسازی آسفالتین از نفت خام سنگین در هیدروسیکلون با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • آسفالتین مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • آسیب سازند مقایسه فرایند تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی از دیدگاه آسیب سازند و مشخصه‌های جابجایی در محیط متخلخل [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • آسیب سازند مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • آشفته ساز نوار پیچ خورده بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]
 • آغازگر پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • آغازگر نوری روش‌های سنتز نورشیمیایی بسپارهای رسانا و کاربردهای آن‌ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • آکنه بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • آکنه‌های ساختار یافته بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • آلانین تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • آلاینده‌های آلی و معدنی مروری بر کاربردهای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف آلاینده‌های محیط زیست [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • آلفا آمیلاز بررسی تخریب آنزیمی فیلم چندسازه (نشاسته/پلی وینیل الکل) حاوی مونت‌موریلونیت با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • آلکالی معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • آلکالیجنس فایکالیس پاک سازی بیولوژیکی خاک آلوده به نیتروفنل در فاز دوغابی با روش افزایش زیستی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • آلکان‌های بلند زنجیره تعادل جامد- مایع در مخلوط‌های حاوی پایرن و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره با بهینه‌سازی پارامترهای معادله لارسن [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 6-13]
 • آلکیل آلومینیوم مرور و بررسی پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی زنده مونومر بوتادین با سیستم‌های کاتالیستی سه‌جزئی زیگلر- ناتا بر پایه فلز نئودیمیوم [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 6-16]
 • آلگوریتم ژنتیکی بهینه‌سازی کوره دوّار سیمان به کمک آلگوریتم ژنتیکی [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • آلگوریتم ژنتیکی مروری بر کاربرد روش‌های کاتالیز ترکیبی در طراحی کاتالیزورهای ناهمگن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • آلودگی بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن‌زنی در حذف باقیماندۀ سم کاربندازیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 52-64]
 • آلودگی زباله‌های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی یک منبع با ارزش جهت بازیافت [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • آلودگی مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با اکتادسیل‌سیلان برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 91-97]
 • آلودگی کربناتی حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • آلودگی هوا ارزیابی و تخمین ضرایب انتشار آلاینده‌های گازی در واحدهای تولید گاز و گاز مایع [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • آلودگی هوا مدلسازی و پیش‌بینی تشکیل ازون در هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه (عصبی- فازی) بر پایه سیستم‌های استنتاج (فازی- تطبیقی) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • آلودگی هوا مدل‌سازی پخش آلودگی هوا با استفاده از مدل ISCST3 در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 48-56]
 • آلومین مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند خشک کردن آلومین در خشک‌کن پاششی با جریان همسو [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • آلومین بررسی میزان بازیافت سودسوزآور از گل قرمز تولید شده در فرایند تولید آلومین به روش بایر [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • آلومینا بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 6-14]
 • آلومینا طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای اصلاح شده به منظور حذف آلاینده‎های آلی از پساب [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلومینا کروی بهینه سازی ساختار گرانول های کروی گاما آلومینا تهیه شده از روش قطره ریزی در روغن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلومینیم اکسید بررسی تجربی ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در مبدل‌های حرارتی دو لوله ای و صفحه ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 6-13]
 • آلی مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs) [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 28-40]
 • آلی مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • آلیاژ پلی پروپیلن/ پلی (اتیلن‌ترفتالات) تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]
 • آمپی سیلین مقایسه نتایج مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید- آمپی سیلین) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 27-40]
 • آموزش مهندسی شیمی ضرورت توجه به طراحی محصول در کنار طراحی فرایند در آموزش مهندسی شیمی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • آمونیاک صنعت آمونیاک: چالش‌های پیش‌رو و آینده [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • آمونیاک شبیه‏سازی و بهینه‏سازی فرایند تولید اتانول‏آمین [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • آمونیاک شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند تولید آمونیاک - "کلاگ" [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • آمونیم پرکلرات و HTPB مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB) [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 97-110]
 • آمونیوم پیرولیدین دى تیوکربامات استخراج و اندازه گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمیزه پلی ‌بوتیلن‌ترفتالات/ پلی‌پروپیلن بررسی برهم‌کنش‌های بین نانوذرات‌رس و آمیزه پلی بوتیلن‌ترفتالات/ پلی‌پروپیلن [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 15-10]
 • آمیزه‌‌های امتزاج‌ناپذیر بسپاری ارتباط بین ریخت‌شناسی و جریان‌سنجی در آمیزه‌های امتزاج ناپذیر بسپاری [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • آنالیز بالقوه خرابی معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • آنالیز پینچ اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی واحدهای تقطیر پالایشگاه نفت شیراز [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 6-15]
 • آنالیزحساسیت تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • آنالیز درخت خطا معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • آنالیز درخت رویداد معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • آنالیزر Tail Gas تعیین رابطه حلقه کنترلی آنالیزور Tail Gas برای تنظیم هوای مورد نیاز واحد بازیافت گوگرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز مخاطرات و راهبردی معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • آنالیز (مکانیکی مطالعه رفتار (مکانیکی ـ گرمایی دینامیکی) یک نانوکامپوزیت هیبریدی سیلیکونی تهیه شده به روش (سُل ـ ژل) با هدف کاربری در حوزۀ نوری ناخطی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • آنتالپی مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • آنتی‌اکسیدان مدل‌سازی انتقال جرم در فرایند استخراج اسانس روغنی آویشن و ارزیابی خواص فیزیکی- شیمیایی آن [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 27-36]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن- شبیه‌سازی شرایط و ارزیابی خواص آن [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 42-53]
 • آنتی‌اکسیدان مروری بر اثر تنش‌های مختلف بر تولید آنتی‌اکسیدان توسط جلبک دونالیلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنتی اکسیدان خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیم مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • آنزیم کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • آنزیم گلوکوز اکسیداز استفاده از نانو لوله کربنی تک جداره در ساخت زیست‌حسگر گلوکوز [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • آهن اکسید آماده‌سازی و مشخصه‌یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت‌شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 86-91]
 • آهن صفر ظرفیتی(ZVI) مروری بر روش‌های سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • آهنگ سوختن نقش نانو ذرات آلومینیم در رفتار سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 19-28]
 • آهنگ سوزش مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB) [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 97-110]

ا

 • اَبر روانساز (فوق روان‌کننده) ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • ابعاد ذرات بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد و توزیع ابعاد ذرات رسوب توریم اکسالات در راکتور همزن‌دار [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 43-53]
 • اتان مقایسه رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخه مبرد آمیخته فرآیند مایع‏ سازی گاز طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتانول بهینه‌سازی محیط کشت برای تولید اتانول با استفاده از قارچ موکور همیلیس [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • اتانول تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • اتانول مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]
 • اتانول‏آمین شبیه‏سازی و بهینه‏سازی فرایند تولید اتانول‏آمین [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • اتصال‌‌دهندۀ عرضی مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان- وانیل [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 47-59]
 • اتلاف کسرژی محاسبۀ اتلاف اکسرژی در صنایع فرایندی با استفاده از نمودار امگا- آنتالپی [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 47-61]
 • اتوکلاو سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • اتولیز بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 18-27]
 • اتیدرونات تاثیر دما بر سینتر شدن هیدروکسی آپاتیت و جذب اتیدرونات بر آن [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • اتیدیم برماید مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • اتیل بنزن ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • اتیل بنزن بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • اتیل متان سولفونات مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • اتیلن مروری بر پارامترهای مؤثر در فرایند MTO و چگونگی تأثیر آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • اتیلن شبیه‌سازی و بررسی فرایند تولید اولفین بر پایه اتان [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • اتیلن مقایسه رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخه مبرد آمیخته فرآیند مایع‏ سازی گاز طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتیلن اکساید شبیه‏سازی و بهینه‏سازی فرایند تولید اتانول‏آمین [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 90-99]
 • اثرات ضد میکروبی مروری بر نانو الیاف بسپاری الکتروریسی شده و تولید زخم‌پوش با خواص ضد میکروبی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 56-67]
 • اثر پلاسمونی مروری بر نانوساختارهای فلزی پلاسمونی و روش ساخت آنها [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 49-63]
 • اثر مقدار نمک همنهشت امولسیونی پلی (استایرن- دی وینیل بنزن) و بررسی اثر افزایش میزان نمک در فاز آبی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 7-20]
 • اجزای فرمول تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • اچ تی آر آی ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • احتراق روش‌های بهبود توزیع دما در محفظه احتراق ریفرمر اولیه واحد آمونیاک جهت افزایش طول عمر لوله‌های کاتالیزگر [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • احتراق ملاحظات تاریخی فرایند سنتز خودانتشاریابنده در دمای بالا (SHS) و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • احتراق نقش نانو ذرات آلومینیم در رفتار سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 19-28]
 • احتراق مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB) [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 97-110]
 • احتراق درجا شبیه‌سازی عددی و آنالیز حساسیت فرایند احتراق درجا در یک سیستم آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • احیای دی اکسیدکربن مروری بر استفاده از چارچوب ‏های آلی-فلزی به عنوان فوتوکاتالیست برای احیای دی اکسیدکربن [(مقالات آماده انتشار)]
 • احیای شیمیایی بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 29-40]
 • احیای کاتالیست احیاسازی کاتالیست Pt-Re/Al2O3 در فرایند تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • اختلاف دما تشکیل هیدرات‌های گازی در خطوط لوله انتقال گاز و پیشگیری از آنها با استفاده از بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • ارتباط ارتباط دانشگاه و صنعت - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • ارتقاء عملکرد مروری بر طراحی، ساخت و عملکرد استخرهای تثبیت فاضلاب [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • ارتقادهنده مروری بر فرایندتولید فتالیک انیدرید از طریق اکسایش انتخابی ارتوزایلن [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 75-89]
 • ارتقای کیفیت مروری بر روش‌های کاهش گران‌روی نفت خام سنگین با تأکید براستفاده از نانوکاتالیست‌ها [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 74-85]
 • ارتقای کیفیت نفت خام شبیه‌سازی CFD هیدرودینامیک یک راکتور صوتی جهت بالاترین شدت کاویتاسیون (کاواک‌زایی) صوتی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • ارتوزایلن مروری بر فرایندتولید فتالیک انیدرید از طریق اکسایش انتخابی ارتوزایلن [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 75-89]
 • ارزش افزوده تغییر ترشوندگی ناحیه اطراف چاه در مخازن گاز میعانی از مایع‌تر به گاز‌تر به منظور جلوگیری از انسداد حاصل از تجمع میعانات گازی [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • ارزش حرارتی آذرکافت پودر تایر‌های فرسوده و شناسایی مایع سوختی حاصل از آن [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 65-77]
 • ارزیابى ریسک معرفى روش‌هاى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 6-21]
 • ارزیابی آثار زیست محیطی (EIA) ارزیابی آثار زیست محیطی با استفاده از روش چرخه حیات فرایندها (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • ارزیابی خطر ارزیابی خطر مواجهه با مواد شیمیایی به روش نیمه‌کمی خطر(مطالعه موردی: کارخانه لاستیک‌سازی خودرو) [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 41-52]
 • ارزیابی ریسک بررسی تحلیلی پیامد مخزن آمونیاک مجتمع پتروشیمی کرمانشاه [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • ارزیابی ریسک معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سیستم‌های ریز تولید پیل سوختی برای ساختمان‌های مسکونی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • ارزیابی فرایند شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • ارزیابی مبدل‌های حراراتی ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • اریترومایسین بررسی فرآیند تولید اریترومایسین توسط باکتری ساکارو پلی اسپورا اریترا به روش تخمیر بسته در غلظتهای مختلف آرد سویا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • اریو کروم بلک‌تی تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • ازت مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • ازدیاد برداشت رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ازدیاد برداشت مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیرامتزاجی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ازدیاد برداشت ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ازدیاد برداشت بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • ازدیاد برداشت عملکرد زیست‌سور‌فاکتانت در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • ازدیاد برداشت کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 32-43]
 • ازدیادبرداشت مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 64-83]
 • ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربنی شبیه‌سازی مکانیسم ریزش ثقلی در یکی از مخازن جنوبی ایران [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ازدیاد برداشت نفت بررسی تأثیر غلظت بسپار بر بازیافت نفت در مدل شن فشرده [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • ازدیاد برداشت نفت مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکونی بر روی ترشوندگی محیط متخلخل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی ارزیابی عملکرد باکتریهای جداشده از خاک‌های آلوده به مواد هیدروکربنی بر ازدیاد برداشت نفت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی بررسی آزمایشگاهی تاثیر مایعات یونی بر میزان رشد میکروارگانیسم‌های کاربردی در فرایند ازدیاد برداشت نفت و زیست‌پالایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازناسیون بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن‌زنی در حذف باقیماندۀ سم کاربندازیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 52-64]
 • ازن‌زنی بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 34-46]
 • ازن‌زنی همراه با کربن فعال بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 34-46]
 • ازون مدلسازی و پیش‌بینی تشکیل ازون در هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه (عصبی- فازی) بر پایه سیستم‌های استنتاج (فازی- تطبیقی) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • ازون زدن مروری بر روش‌های کاهش تولید لجن مازاد در سیستم‌های لجن فعال [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • ازون‌زنی بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 16-26]
 • اسانس آویشن مدل‌سازی انتقال جرم در فرایند استخراج اسانس روغنی آویشن و ارزیابی خواص فیزیکی- شیمیایی آن [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 27-36]
 • اسانس آویشن بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن- شبیه‌سازی شرایط و ارزیابی خواص آن [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 42-53]
 • اسانس نعناع شبیه‌سازی فرآیند استانداردسازی اسانس نعناع دشتی با تقطیر جزء‌به‌جزء برای صنایع غذایی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسپن پلاس مدل‌سازی گرماپویایی فرایند گازی‌سازی پسماند شهری با پلاسمای حرارتی [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 61-70]
 • اسپین مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • استانداردسازی مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 18-33]
 • استانداردسازی شبیه‌سازی فرآیند استانداردسازی اسانس نعناع دشتی با تقطیر جزء‌به‌جزء برای صنایع غذایی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استاندارد ملی 7129 ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • استانداردهای مدیریت زیست محیطی (ISO14000) ارزیابی آثار زیست محیطی با استفاده از روش چرخه حیات فرایندها (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • استایرن مونومر ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • استحصال املاح معدنی استفاده از دولومیت تکلیس شده برای استحصال منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • استحکام بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • استحکام خام کاربرد پلیمرها بعنوان بایندر برای بهبود استحکام در آمیزه خام ظروف چینی [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • استحکام ژل طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • استخراج روش‌های نوین استخراج ترکیبات مؤثره از گیاهان دارویی: استخراج به کمک فراصوت و ریزموج و استخراج با حلال فشرده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • استخراج بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • استخراج مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با اکتادسیل‌سیلان برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 91-97]
 • استخراج طراحی واحد استخراج شیرین‌کننده طبیعی از برگ استه ویا [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 28-34]
 • استخراج نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 78-89]
 • استخراج استخراج و خالص‌سازی ترکیبات موثره زعفران [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 6-21]
 • استخراج بررسی روش‌های گوگردزدایی از کک‌نفتی به منظور استفاده در صنایع تولید آلومینیم [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 88-98]
 • استخراج بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی استخراج نشاسته از برنج گرده به کمک حلال قلیایی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 60-73]
 • استخراج مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ‌ روغنی از گیاه کک‌گریز با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 33-41]
 • استخراج بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 18-27]
 • استخراج مروری بر استخراج کلروفیل وکاروتئونید از ریزجلبک‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج با سیال فوق بحرانی مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج مواد با ارزش از گیاه خرنوب با استفاده از سیال فوق بحرانی با ترکیب امواج فراصوت [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 37-49]
 • استخراج بخار گاز آلی- مایع استخراج و اندازه گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج حلالی مطالعه و بررسی مؤلفه‌های فرایند استخراج حلالی کبالت از محلول کلریدی با استفاده از مخلوط عامل‌های کمپلکس‌‌ساز Cyanex272، TBP و TOPO [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 30-42]
 • استخراج روغن مروری بر فرآیندهای موثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج سیال فوق بحرانی بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • استخراج فاز جامد کاربرد پسماند‌های گیاه نعناع برای حذف یون‌های مس و روی از محلول‌های آبی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 44-56]
 • استخراج فوق‌بحرانی مطالعه آزمایشگاهی استخراج مواد موثره از گیاه بوقناق با استفاده از سیال فوق بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج‌کننده بررسی عملکرد مایعات یونی ایمیدازولیوم در استخراج و جداسازی فلزات نادر خاکی از محلول آبی [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 6-21]
 • استخراج مایع مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 48-59]
 • استخراج مایع- مایع استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین مؤلفه‌های برهم‌کنش الگو‌های ضریب فعالیت در استخراج مایع- مایع [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 81-94]
 • استخراج مرکاپتان بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • استخراجی روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 104-125]
 • استخرهای تثبیت فاضلاب مروری بر طراحی، ساخت و عملکرد استخرهای تثبیت فاضلاب [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • استراز کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • استرس مروری بر اثر تنش‌های مختلف بر تولید آنتی‌اکسیدان توسط جلبک دونالیلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • استری‌شدن ترانس سنتز زیست‌دیزل از روغن سویا با استفاده از فنّ فراصوت [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • استری کردن مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • استفن بررسی طرح تولید ویناس در کارخانجات قند [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • استه ویا طراحی واحد استخراج شیرین‌کننده طبیعی از برگ استه ویا [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 28-34]
 • استوانه ورودی. شبیه‌سازی CFD بررسی تأثیر قسمت استوانه‌ای بر عملکرد هیدروسیکلون آبزدا با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • استیلن مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 59-71]
 • اسفالتین بررسی فناورانه انتقال نفت خام سنگین توسط خط لوله و چالش‌های پیش رو [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • اسفنج اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS) [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • اسفنج شیشه‌ای اسفنج شیشه‌ای؛ مزایا، کاربرد و تولید [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • اسمز مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • اسمز بررسی تأثیر شرایط مختلف پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آب ازدست‌رفته، دریافت مواد جامد و فرایند بازجذب آب ورقه‌های گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 71-80]
 • اسمز مستقیم مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 18-34]
 • اسمز معکوس محاسبه هزینه‌های فرایندهای غشائی در صنعت نمکزدائی از آب و مقایسة آن با فرایندهای مشابه در ایران و جهان [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • اسمز معکوس روش‌های نوین تصفیه غشایی شیرابه ناشی از مراکز دفن زباله [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • اسمز معکوس ارتقای خواص و عملکرد نمک‌زدایی غشاهای مرکب نازک لایه اسمز معکوس با استفاده از نانوذرات [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 86-98]
 • اسمز معکوس بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 47-59]
 • اسمز معکوس بهینه‌سازی سامانۀ پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس به‌منظور پیش‌گیری از تأثیر کشند قرمز در سواحل خلیج فارس [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 64-75]
 • اسمز معکوس مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین سازی آب دریا به روش اسمز معکوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسید بنزوئیک ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • اسیدچرب فرّار مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 64-74]
 • اسید رد88 دوپینگ نانو ذرات TiO2 توسط Au به منظور تخریب نوری 88 Red Acid [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • اسید سولفوریک تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 6-17]
 • اسید شویی شیشه سرامیک‌های متخلخل و روش‌های ایجاد تخلخل‌های نانومتری [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • اسید فسفریک تأثیر ناخالصی‌ها بر تبلور گچ در فرایند تولید اسید فسفریک [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • اسیدکاری بررسی تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 90-101]
 • اسید لاکتیک بررسی تجربی تأثیر سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات در جداسازی اسید لاکتیک به روش سامانه‌های دو فازی آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسیدلاکتیک تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر بدون پروتئین، در فرایند ناپیوسته،توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • اسید لویولینیک امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • اسید لینولییک مزدوج مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 48-56]
 • اسیدهای کربوکسیلیک استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین مؤلفه‌های برهم‌کنش الگو‌های ضریب فعالیت در استخراج مایع- مایع [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 81-94]
 • اسیدی تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 6-17]
 • اشباع اولیه سنگ مخزن از آب شبیه‌سازی مکانیسم ریزش ثقلی در یکی از مخازن جنوبی ایران [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • اشباع‌سازی کاربرد دی اکسید کربن فوق بحرانی در ساخت غشاءها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • اشتعال جامد ملاحظات تاریخی فرایند سنتز خودانتشاریابنده در دمای بالا (SHS) و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • اصلاح استفاده از پلیمریزاسیون (بسپارش) درجا برای سنتز نانوکامپوزیت‌های الاستومری (کشپاری) و بررسی خواص نانوکامپوزیت‌های حاصل [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • اصلاح سطح مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]
 • اصلاح سطح مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 36-63]
 • اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی واحدهای تقطیر پالایشگاه نفت شیراز [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 6-15]
 • اصلاح شده تعادل جامد- مایع در مخلوط‌های حاوی پایرن و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره با بهینه‌سازی پارامترهای معادله لارسن [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 6-13]
 • اصلاح غشاء مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 76-90]
 • اعتبارسنجی بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • اعداد بدون بعد بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • اعداد فازی ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • اغتشاش مروری بر روش‌های شبیه‌سازی CFD جریان‌های واکنش‌دار مغشوش [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • افت فشار بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • افت فشار ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • افت فشار مروری بر آنالیز CFD افت فشار و انتقال جرم در برجهای سینی‌دار مخروطی چرخان [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • افت فشار ارزیابی مدل‌های طراحی سیکلون‌ها و تعیین مشخصه‌های سیکلون‌های واحد FCC پالایشگاه آبادان [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • افت فشار تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی در مبدل‌های حرارتی با لوله‌های تابدار (پیچشی) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 23-31]
 • افت فشار ارزیابی کارایی مواد متخلخل در انتقال حرارت اجباری: وضعیت حاضر و چالش‌های پیش رو [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 74-90]
 • افت فشار خشک بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • افت فشار دو فازی بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • افزایش بازدهی امکان‌سنجی استفاده از CHP در واحدهای مسکونی به‌منظور کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • افزایش بازیافت بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • افزایش تولید بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • افزایش مساحت تیتانیا بررسی روش‌های سنتز نورکاتالیست تیتانیا (تیتانیم دی‌اکسید) بر پایه مزومتخلخل سیلیسی و عوامل مؤثر در عملکرد آن [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 74-87]
 • افزایش مقیاس تولید تجاری کاتالیزگر در ایران - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • افزودنی‌های معدنی تأثیر مواد پوزولانی در بهبود آثار منفی ناشی از ناحیه انتقالی در بتن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 105-111]
 • افشانگر مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • اقتصاد تجمیع واحدهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی: رویکردی برای استفاده بهینه از منابع هیدروکربنی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • اکتادسیل سیلان مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با اکتادسیل‌سیلان برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 91-97]
 • اکسایش بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • اکسایش انتخابی مروری بر فرایندتولید فتالیک انیدرید از طریق اکسایش انتخابی ارتوزایلن [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 75-89]
 • اکسایش‌پیشرفته بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 39-55]
 • اکسایش پیشرفته معضلات زیست‌محیطی فاضلاب صنایع چرم‌سازی حاوی کروم و مروری بر روش‌های مختلف تصفیه آن‌ها [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 19-31]
 • اکسایش زیستی لاکاز: پیشرفت‌های اخیر و اهمیت نانوزیست‌فناوری آن [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • اکسایش‌کاتالیستی بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 39-55]
 • اُکسایش مستقیم H2S مدلسازی ریاضی اکسایش مستقیم H2S در راکتور سیال بستر:تعیین شرایط عملیاتی برای عملکرد مطلوب [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • اکسایش ناقص متان شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 16-26]
 • اکسایشی روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 104-125]
 • اکساینده لاکاز: پیشرفت‌های اخیر و اهمیت نانوزیست‌فناوری آن [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • اکسرژی استفاده از بازدهی و کارایی اکسرژی در تبیین عملکرد پمپ حرارتی جذبی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • اکسید آلومینیم آندی توصـیف نظم نانوحفره‌ها در اکسید آلومینیم آندی با تکنیک پردازش تصویر [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • اکسید آهن مطالعه سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت کاربردهای تشخیصی- درمانی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 6-16]
 • اکسید ترکیبی قلع و روی تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • اکسید روی تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • اکسید روی بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • اکسیدگرافن بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • اکسید مس (I) بررسی روش‌ها و عوامل مؤثر بر ساخت نانوذرات اکسید مس تک‌ظرفیتی به فرم پایدار [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 81-91]
 • اکسیدهای فلزی سنتز صوت‌شیمیایی، مشخصه‌یابی و کاربرد اکسیدهای فلزی نانومتخلخل [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • اکسیژن) طراحی، ساخت و بهینه سازی پیل سوختی (آلومینیم- اکسیژن) برای به‌کارگیری در شناورهای زیرسطحی بدون سرنشین [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • اکسیژن محلول بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن- شبیه‌سازی شرایط و ارزیابی خواص آن [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 42-53]
 • اکلیپس روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • ال تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • الاستومر بررسی تأثیر نانورس اصلاح شده بر روی خواص مورفولوژیکی، رئولوژیکی و مکانیکی آمیزه پی‌وی‌سی/ آکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن پیوندی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 57-65]
 • الکتروریسی مروری بر نانو الیاف بسپاری الکتروریسی شده و تولید زخم‌پوش با خواص ضد میکروبی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 56-67]
 • الکتروریسی مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • الگوبرداری تولید تجاری کاتالیزگر در ایران - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • الگوریتم تکامل تفاضلی بهینه‌سازی مبدل حرارتی فشرده به‌منظور کمینه‌سازی تولید آنتروپی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 49-62]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • الگوریتم ژنتیک تأثیر خرابی بر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی پیل سوختی غشای بسپاری برای افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • الگوریتم ژنتیک مدلسازی و بهینه‌سازی چندهدفه پیل سوختی اکسید جامد براساس هزینه واحد انرژی الکتریکی تولیدی، بازدهی و توان خروجی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه آب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین مؤلفه‌های برهم‌کنش الگو‌های ضریب فعالیت در استخراج مایع- مایع [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 81-94]
 • الگوریتم سردشدن پیوسته بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • الگوریتم طراحی سریع طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته- لوله مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • الگوریتم لونبرگ- مارکوارت بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • الگوسازی رشد الگوسازی رشد گونۀ سیانوباکتری سینکوکوس زیر رژیم‌های نوری متفاوت [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 78-90]
 • الگوسازی هم‌دما الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • الگوی ایزوترم الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 22-37]
 • الگوی جریان پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • الگوی چاه‌های تزریق گاز شبیه‌سازی مکانیسم ریزش ثقلی در یکی از مخازن جنوبی ایران [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • الگوی دیلاتومتری بررسی تولید و خواص شیشه‌های اوپال غیر فلوئوریدی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • الگو‌ی ضریب فعالیت استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین مؤلفه‌های برهم‌کنش الگو‌های ضریب فعالیت در استخراج مایع- مایع [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 81-94]
 • الماس نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 75-86]
 • المان محدود بررسی تأثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاءهای سرامیکی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • الیاف بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • الیاف توخالی نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • امتزاج پذیری مطالعه رفتار فازی فرایند تزریق گازهای حاصل از احتراق به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • امکانات نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 78-89]
 • امکان‌سنجی فنی- اقتصادی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • امواج دریا مدلسازی فرایند یک روش نوین پیشنهادی ساده به‌منظور کسب انرژی از امواج دریا [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • امواج فرا صوت بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • امولسیفایر پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • امولسیون بررسی فناورانه انتقال نفت خام سنگین توسط خط لوله و چالش‌های پیش رو [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • امولسیون امولسیون‌ها و مشکلات مربوطه در واحدهای بهره‌برداری نفت و فرمول‌بندی یک امولسیون‌شکن برای امولسیون (آب- نفت سفید) [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • امولسیون با درصد بالای فاز درونی مروری بر ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل PolyHIPE: اثر عوامل موثر بر ساختار و ریخت‌شناسی فوم (کف) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • امولسیون زدایی کاربرد میکروموج‌ها در فرایند امولسیون‌زدایی نفت خام [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 6-15]
 • امولسیون‌شکن امولسیون‌ها و مشکلات مربوطه در واحدهای بهره‌برداری نفت و فرمول‌بندی یک امولسیون‌شکن برای امولسیون (آب- نفت سفید) [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • امولسیون‌های بسپاری همنهشت امولسیونی پلی (استایرن- دی وینیل بنزن) و بررسی اثر افزایش میزان نمک در فاز آبی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 7-20]
 • انتخاب پذیری مقایسه روشهای جذب و غشاهای نفوذپذیر برای بازیافت دی اکسید کربن از فرایندهای پسا احتراق [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • انتخاب‌گری تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • انتروباکتر مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • انتشار مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 70-76]
 • انتشار دی اکسید کربن امکان استفاده از کربنیک انهیدرازها در جداسازی بیولوژیکی کربن دی اکسید: چالش‌ها و فرصت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتشار گاز کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • انتقال تسهیل‌یافته مدل‌سازی فرایند جداسازی اولفین- پارافین سبک با غشای مایع حمایت شده: با تأکید بر جداسازی مخلوط‌های اتیلن- اتان و پروپیلن- پروپان [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 6-17]
 • انتقال جرم مروری بر آنالیز CFD افت فشار و انتقال جرم در برجهای سینی‌دار مخروطی چرخان [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • انتقال جرم مدل‌سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند آب‌زدایی اسمزی لوبیا سبز [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • انتقال جرم بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • انتقال جرم بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • انتقال جرم مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 70-76]
 • انتقال جرم مدل‌سازی ریاضی فرایند انتقال جرم دانه زیره سبز به منظور تعیین ضریب انتشار رطوبتی آن، طی فرایند خشک شدن [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 41-49]
 • انتقال جرم مدل‌سازی انتقال جرم در فرایند استخراج اسانس روغنی آویشن و ارزیابی خواص فیزیکی- شیمیایی آن [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 27-36]
 • انتقال جرم بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • انتقال جرم و گرمای همزمان مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای انتقال جرم و گرمای همزمان در جابه‌جایی اجباری [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • انتقال حرارت محاسبۀ ضریب هدایت حرارتی نانو سیال آب و TiO2 با مدل‌های مختلف [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 22-30]
 • انتقال حرارت شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت رژیم جریانی دو فازی تیلور گذرنده از یک کانال واکنشگاه مونولیتی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 26-34]
 • انتقال حرارت مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]
 • انتقال حرارت ارزیابی کارایی مواد متخلخل در انتقال حرارت اجباری: وضعیت حاضر و چالش‌های پیش رو [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 74-90]
 • انتقال حرارت زیستی مدلسازی و شبیه سازی انتقال حرارت در جریان رگ‌های خونی انسان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال فناوری تولید تجاری کاتالیزگر در ایران - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • انتقال گاز طبیعی بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • انتقال گرما تحلیل عددی انتقال حرارت و افت فشار به کمک دینامیک سیالات محاسباتی در یک گرمکن خورشیدی بهبودیافته [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • انتقال گرما بررسی اثر قطر ناحیة فتیله در عملکرد حرارتی لوله گرمایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 17-27]
 • انحراف استاندارد فشار تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • انحلال‌پذیری بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • انحلال شیمیایی بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد واحد بازیابی تیتانیم برای تولید نانوذرات خالص تیتانیم اکسید طی فرایند سولفات [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 98-110]
 • اندازة قطره بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • اندازه ذرات بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 29-40]
 • اندازه‌گیری مروری بر روش‌های اندازه‌گیری جریان‌های چندفازی در سرچاه [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 45-57]
 • اندازه‌گیری سرب استخراج و اندازه گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • انرژی به کارگیری فرآیندهای غشایی در تامین و توسعه آب و انرژی پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی آزاد گیبس بررسی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خطوط انتقال گاز با استفاده از کمینه‌سازی تابع TPD [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • انرژی الکتریکی مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • انرژی تجدید پذیر مروری بر فرآیندهای موثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی تجدیدپذیر مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • انرژی حرارتی طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • انرژی خورشیدی بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • انرژی خورشیدی مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتری عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی تماس غیرمستقیم [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • انرژی خورشیدی طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • انرژی خورشیدی بررسی تأثیر سرعت هوای کانال و شدت تابش خورشیدی بر بهبود عملکرد سیستم گرمایشی دیوار ترمب [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 6-18]
 • انرژی سطح اصلاح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری براساس مؤلفه قطبی انرژی سطح [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 48-58]
 • انرژی سطح مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]
 • انرژی‌های بر هم‌کنش بین مولکولی مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]
 • انرژی‌های پاک کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 50-64]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر چشم انداز زیست انرژی در ایران و جهان [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر مدلسازی فرایند یک روش نوین پیشنهادی ساده به‌منظور کسب انرژی از امواج دریا [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]
 • انسداد راهبردهای نوین در شستشوی غشاءهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • انسداد آب طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • انسداد خطوط فاضلاب بررسی سامانه‌ها‌ی چربی‌گیر شهر مشهد و ارائة الگوی مناسب و کارآمد [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 27-35]
 • انسداد کانال افزایش عملکرد خشک‌کن مجتمع مس سرچشمه [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 22-33]
 • انعقاد بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه آب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • انعقاد بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 39-55]
 • انعقاد الکتریکی حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 90-100]
 • انعقاد الکتریکی معضلات زیست‌محیطی فاضلاب صنایع چرم‌سازی حاوی کروم و مروری بر روش‌های مختلف تصفیه آن‌ها [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 19-31]
 • انگوران بررسی وضعیت عناصر با ارزش و قابل استحصال در معدن سرب و روی انگوران [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 46-55]
 • انگیزش بررسی تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 90-101]
 • انواع کشت ریزجلبک ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 56-65]
 • انواع مخازن ذخیره‌سازی مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی ایران و سایر کشورهای جهان [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • انیدریک فتالیک شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 46-53]
 • اوپاسیته بررسی تولید و خواص شیشه‌های اوپال غیر فلوئوریدی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • اوپال‌های خودبخودی (کلسیم – منیزیمی) بررسی تولید و خواص شیشه‌های اوپال غیر فلوئوریدی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • اوپال‌های غیر فلوئوریدی بررسی تولید و خواص شیشه‌های اوپال غیر فلوئوریدی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • اوپال‌های فسفاتی بررسی تولید و خواص شیشه‌های اوپال غیر فلوئوریدی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • اوریفیس (روزنه) ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین اثر دما، قطر و رطوبت قطره بر روی عملکرد یک خشک‌کن پاششی صنعتی [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • اولفین شبیه‌سازی و بررسی فرایند تولید اولفین بر پایه اتان [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • اولفین مدلسازی واحدهای اولفینی با استفاده از روشهای مهندسی- تخمینی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • ایروژل پوشش‌های مبتنی بر ایروژل به‌عنوان عایق‌هایی نو در ساختمان‌ها [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 76-85]
 • ایروژل مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 49-69]
 • ایروژل‌ آلی سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • ایروژل بسپاری آلی سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • ایروژل‌ کربنی سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • ایزو بوتان بررسی سینتیکی و نحوه تغییرات مکانیسم‌های شکست گازهای ایزوبوتان و نرمال بوتان بر روی کاتالیزگر (HZSM-5) [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • ایزوپروپیل الکل بررسی متغیرهای مؤثر در فرایند تهیه ایزوپروپیل الکل به روش هیدراسیون (آبدهی) غیر مستقیم [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • ایزوترم حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • ایزومریزاسیون بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • ایستگاه تقلیل فشار امکان حذف گرم‌کن‌های گازی در ایستگاه‌های ورودی گاز شهری مناطق گرمسیر استان فارس [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 62-73]
 • ایمنی ارزیابی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان یک شرکت پتروشیمی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • ایمنی بررسی تحلیلی پیامد مخزن آمونیاک مجتمع پتروشیمی کرمانشاه [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • ایمیدازولیوم بررسی عملکرد مایعات یونی ایمیدازولیوم در استخراج و جداسازی فلزات نادر خاکی از محلول آبی [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 6-21]

ب

 • باتری به کارگیری فرآیندهای غشایی در تامین و توسعه آب و انرژی پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • باتری لیتیومی کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 50-64]
 • بادکردن (متورّم شدن) رس بررسی آزمایشگاهی اثرات رس موجود در سنگ مخزن بر کاهش نفوذپذیری در فرایند تزریق آب به مخازن هیدرو کربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • بارگذاری ناپیوسته حذف بخار تولوئن از هوا در یک بیوفیلتر(زیست صافی) تلقیح شده با قارچ فنروکائت کرایسوسپوریوم در شرایط بارگذاری ناپیوسته [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • بازار آمونیاک صنعت آمونیاک: چالش‌های پیش‌رو و آینده [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • بازدارندگی بررسی ویژگی‌های مکانیکی، بازدارندگی و حرارتی برخی از بسپارهای زیست تخریب‌پذیر حاوی پرکننده نانوکریستال سلولوز [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • بازدارنده اثر فرمولبندیهای مختلف بازدارنده‌های پلی‌استری غیراشباع بر خواص مکانیکی، گرمایی و مهاجرت نیترو گلیسیرین در پیشرانه‌های جامد دوپایه [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 6-18]
 • بازدارنده ها مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • بازدارنده‌های ترمودینامیکی تشکیل هیدرات‌های گازی در خطوط لوله انتقال گاز و پیشگیری از آنها با استفاده از بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • بازدارندۀ رسوبی بررسی عمل‌کرد بازدارنده‌‌های بسپاری ضد رسوب با استفاده از روش شیمیایی تودۀ سیال در محلول استاندارد ASTM D1141 [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 60-69]
 • بازده مروری بر روش‌های افزایش بازده در نیروگاه‌های حرارتی و مطالعه نیروگاه شازند [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 27-40]
 • بازده بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • بازده مطالعۀ فرایندهای مختلف بازیافت گوگرد، بررسی برتری‌ها و کاستی‌های هرکدام برای انتخاب فرایند مناسب [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 20-40]
 • بازده جمع‌آوری تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]
 • بازده حذف COD راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]
 • بازده حرارتی ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • بازده هیدروژن شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 16-26]
 • بازدهی استفاده از بازدهی و کارایی اکسرژی در تبیین عملکرد پمپ حرارتی جذبی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • بازدهی شناسایی منابع هدررفت انرژی در یک واحد تولید بخار صنعتی و محاسبة بازدهی آن [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • بازدهی بررسی مخلوط‌های جاذب در چیلر (خنک‌کن) جذبی لیتیم برمید [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • بازدهی مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • بازدهی ابعادی افزایش بازدهی در مدل یک هیدروسیکلون [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • بازدهی حذف مدل‌سازی حذف زیستی H2S از جریان‌های گازی در صافی‌های چکنده زیستی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • بازدهی کل بررسی تأثیر شرایط عملیاتی در جداسازی آسفالتین از نفت خام سنگین در هیدروسیکلون با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • بازگش تناپذیری تبیین عملکرد ماشین حرارتی و سیکل تبرید با استفاده از مفهوم ترمودینامیک زمان محدود [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • بازه‌های زمانی جوشش جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • بازیابی انرژی فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 28-46]
 • بازیابی حرارت بهبود عملکرد سامانۀ نمک‌زدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر احیا شده [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 69-80]
 • بازیابی غشاء راهبردهای نوین در شستشوی غشاءهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • بازیابی مواد و انرژی مروری بر هضم بی‌هوازی پسماندهای جامد شهری برای بازیابی مواد و انرژی [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 58-78]
 • بازیابی نیکل مطالعه سنتیکی لیچینگ کاتالیزگرهای مستعمل واحد ریفورمینگ با بخار در محیط اسیدسولفوریک [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • بازیافت بررسی امکان بازیافت تایرهای فرسوده به روش زیستی [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • بازیافت زباله‌های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی یک منبع با ارزش جهت بازیافت [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • بازیافت مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 50-61]
 • بازیافت بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • بازیافت پسماند استفاده از میکروموج‌ها در مدیریت پسماندهای صنعتی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • بازیافت دی اکسید کربن مقایسه روشهای جذب و غشاهای نفوذپذیر برای بازیافت دی اکسید کربن از فرایندهای پسا احتراق [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • بازیافت شیمیایی روش‌های بازیافت بطری‌های ضایعاتی پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 35-47]
 • بازیافت فلز استفاده از روش فروشویی زیستی در سمیت زدایی و بازیابی فلزات ارزشمند از کاتالیزگر های مستعمل [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • بازیافت گوگرد مطالعۀ فرایندهای مختلف بازیافت گوگرد، بررسی برتری‌ها و کاستی‌های هرکدام برای انتخاب فرایند مناسب [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 20-40]
 • بازیافت مکانیکی روش‌های بازیافت بطری‌های ضایعاتی پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 35-47]
 • بازیافت نفت مدلسازی ترکیبی فرایند تزریق گاز به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • بازیافت نفت مقایسه فرایند تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی از دیدگاه آسیب سازند و مشخصه‌های جابجایی در محیط متخلخل [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • باسیل جداسازی یون کادمیم از محلولهای آبی به‌وسیله زیست‌توده باسیلوس [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • باسیلوس تورنژنسیس بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]
 • بافت قلب و عروق مروری بر استفاده از تکنولوژی ریزسیالات در ساخت زیست سازه های مهندسی شده قلبی عروقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافل بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • بافل قطاعی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • باکتریهای فتوسنتزکننده مروری بر تولید هیدروژن از گاز سنتز با واکنش زیستی جابجایی گاز- آب [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • باکتری ویرجی‌‌باسیلوس حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • باکی پیپر مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • بالادستی نفت و گاز بهینه‌سازی انتخاب فناوری با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط در جزیره سیری [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • بایندر کاربرد پلیمرها بعنوان بایندر برای بهبود استحکام در آمیزه خام ظروف چینی [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • بتاکاروتن مروری بر تأثیر تنش‌های مختلف در ذخیره بتاکاروتن در ریزجلبک‌ها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 15-25]
 • بتن مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • بتن توانمند مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • بتن خودتراکم مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • بتن خودتراکم مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • بدون کاتالیست مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • برآورد اقتصادی شبیه‌سازی، طراحی تجهیزات و برآورد اقتصادی فرایند تولید پلی وینیل کلرید [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • برآورد پارامترهای سینتیکی بررسی سینتیکی واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • برج آکنده بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • برج پرشده جذب دی‌اکسید کربن توسط محلول آبی هیدروکسید سدیم در ستون پرشده: ضریب انتقال جرم و میزان جذب [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • برج تقطیر مدلسازی و کنترل یک سیستم غیرخطی چند ورودی چند خروجی به کمک محاسبات نرم [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 38-47]
 • برج تقطیر اتمسفریک روش‌های ترمودینامیکی و ریاضی در بهینه‌سازی انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 6-19]
 • برج تقطیر دیوارۀ‌میانی طراحی بهینۀ برج‌های تقطیر دیوارۀ‌‌میانی-مطالعۀ موردی سامانۀ بنزن، تولوئن و زایلین [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 66-80]
 • برج حبابی بررسی جذب بخار آب از هوا با استفاده از تترا اتیلن گلایکول (TREG) و تری-اتیلن گلایکول(TEG) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برج خنک‌کننده مرطوب روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 82-89]
 • برج سینی‌دار بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • برج سینی دارمخروطی چرخان (SCC) مروری بر آنالیز CFD افت فشار و انتقال جرم در برجهای سینی‌دار مخروطی چرخان [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • برجهای آکنه ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار دربرجهای آکندة جداکننده استایرن مونومر و اتیل بنزن [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • بررسی حساسیت شبیه‌سازی عددی و آنالیز حساسیت فرایند احتراق درجا در یک سیستم آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • بررسی سینتیکی بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد واحد بازیابی تیتانیم برای تولید نانوذرات خالص تیتانیم اکسید طی فرایند سولفات [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 98-110]
 • بررسی طرح بررسی انواع روش‌های مختلف ساخت ریزراکتور و شبیه‌سازی آن‌ها [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 20-29]
 • برنامه‌ریزی انرژی معرفی مدل مارکال در مدلسازی سیستم‌های انرژی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 54-63]
 • برنامه‌ریزی تولید تجمیع واحدهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی: رویکردی برای استفاده بهینه از منابع هیدروکربنی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط بهینه‌سازی انتخاب فناوری با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط در جزیره سیری [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • برنج گرده بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی استخراج نشاسته از برنج گرده به کمک حلال قلیایی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 60-73]
 • بسامد امواج مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج مواد با ارزش از گیاه خرنوب با استفاده از سیال فوق بحرانی با ترکیب امواج فراصوت [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 37-49]
 • بسپار مروری بر کاربردهای دی اکسید تیتانیم در چندسازه‌ها و نانوچندسازه‌های بسپاری [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • بسپار تلکلیک پیشرفت‌های پیش‌روی پلی‌یورتان‌های رسانا بر پایة پلی‌استیلن [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • بسپار رسانا مروری بر به‌کارگیری بسپارهای رسانا در پیل‌های سوختی متانول مستقیم به‌منظور بهبود عملکرد آنها [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • بسپارش اکسایشی مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد‌های نانو ساختارهای پلی آنیلین [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • بسپارش امولسیونی مروری بر ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل PolyHIPE: اثر عوامل موثر بر ساختار و ریخت‌شناسی فوم (کف) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • بسپارش درجا استفاده از پلیمریزاسیون (بسپارش) درجا برای سنتز نانوکامپوزیت‌های الاستومری (کشپاری) و بررسی خواص نانوکامپوزیت‌های حاصل [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • بسپارش دوغابی سنتز و مطالعة ریخت‌شناختی کاتالیزگرهای کروی (زیگلر- ناتا) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • بسپارش نوری روش‌های سنتز نورشیمیایی بسپارهای رسانا و کاربردهای آن‌ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • بسپارهای ذاتاً رسانا پیشرفت‌های پیش‌روی پلی‌یورتان‌های رسانا بر پایة پلی‌استیلن [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • بسپارهای رسانا روش‌های سنتز نورشیمیایی بسپارهای رسانا و کاربردهای آن‌ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • بسپارهای زیست‌سازگار مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]
 • بسپارهای متخلخل همنهشت امولسیونی پلی (استایرن- دی وینیل بنزن) و بررسی اثر افزایش میزان نمک در فاز آبی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 7-20]
 • بستر سیال مدلسازی ریاضی اکسایش مستقیم H2S در راکتور سیال بستر:تعیین شرایط عملیاتی برای عملکرد مطلوب [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • بستر سیال بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • بستر سیال مطالعه تجربی رشد حباب در یک بستر سیال گاز-جامد نیم‌استوانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بستر متخلخل کاربرد لایه زیستی در بسترهای متخلخل [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • بسترهای فورانی معرفی بسترهای فورانی: ویژگی‌ها، کاربردها، تحقیقات آزمایشگاهی و مدلسازی هیدرودینامیکی [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • بسته‌بندی مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 70-76]
 • بسته‌بندی نانوچندسازه نانوتقویت‌کننده‌های آلی مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های نانوچندسازه [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 32-51]
 • بسط ویریال اختلالی گرانروی شاره‌های قطبی در نواحی بحرانی با کمک بسط ویریال اختلالی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • بطری های بازیافتی روش‌های بازیافت بطری‌های ضایعاتی پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 35-47]
 • بقای انرژی اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • بقای جرم اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • بلاجت تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]
 • بلوط جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 6-14]
 • بنزن طراحی بهینۀ برج‌های تقطیر دیوارۀ‌‌میانی-مطالعۀ موردی سامانۀ بنزن، تولوئن و زایلین [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 66-80]
 • بنزین تفکافت شبیه‌سازی با سیستم الکترولیتی جهت کنترل pH و جایگزینی عملی ماده تجارتی ضد خوردگی با محلول آمینی در واحد بنزین پیرولیز (تفکافت) [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • بهبود انتقال گرما مطالعه تأثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال گرما در سیستم‌ها [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • بهبوددهنده‌های بالستیکی (پرتابی) بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیست‌ها بر سرعت سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب نیترامینی [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 60-73]
 • بهبود زخم پلیمرهای پرکاربرد در هیدروژل‌های ترمیم کننده زخم‌های پوستی-بخش اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهبود عملکرد مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 76-90]
 • بهبود کیفیت مروری بر طراحی، ساخت و عملکرد استخرهای تثبیت فاضلاب [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • بهسازی بررسی فناورانه انتقال نفت خام سنگین توسط خط لوله و چالش‌های پیش رو [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • بهسازی فرایند مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 18-33]
 • بهینه‌سازی بررسی آزمایشگاهی و بهینه‌سازی عملکرد رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 55-69]
 • بهینه‌سازی تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی فرایند تولید متانول و تعیین شرایط بهینه فرایندی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی کوره دوّار سیمان به کمک آلگوریتم ژنتیکی [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • بهینه‌سازی بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 90-99]
 • بهینه‌سازی روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 82-89]
 • بهینه‌سازی روش‌های ترمودینامیکی و ریاضی در بهینه‌سازی انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 6-19]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی درصد SO3 در یک کارخانه سیمان در الجزایر: تأثیر مقادیر مختلف گچ بر خواص سیمان(ترجمه) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 32-46]
 • بهینه‌سازی طراحی بهینۀ برج‌های تقطیر دیوارۀ‌‌میانی-مطالعۀ موردی سامانۀ بنزن، تولوئن و زایلین [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 66-80]
 • بهینه سازی شبیه‏سازی و بهینه‏سازی فرایند تولید اتانول‏آمین [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • بهینه سازی تأثیر خرابی بر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی پیل سوختی غشای بسپاری برای افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • بهینه سازی بررسی تحولات به منظور بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی؛ مروری بر توسعه ی مدل ها و بهینه سازی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 83-96]
 • بهینه سازی بهینه سازی ساختار گرانول های کروی گاما آلومینا تهیه شده از روش قطره ریزی در روغن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی اقتصادی امکان‌سنجی استفاده از CHP در واحدهای مسکونی به‌منظور کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • بهینه‌سازی چند هدفه مدلسازی و بهینه‌سازی چندهدفه پیل سوختی اکسید جامد براساس هزینه واحد انرژی الکتریکی تولیدی، بازدهی و توان خروجی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • بهینه‌سازی فرایند شبیه‌سازی پایا و بهینه‌سازی رآکتور ثابت بستر تولید دی‌متیل‌اتر [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • بهینه سازی فرایند تخمیر توسعه محیط کشت برای تولید لوواستاتین بوسیله آسپرژیلوس ترئوس [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • بهینه‌سازی محیط کشت بهینه‌سازی محیط کشت برای تولید اتانول با استفاده از قارچ موکور همیلیس [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • بهینه سازی مصرف انرژی بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • بوتادین مرور و بررسی پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی زنده مونومر بوتادین با سیستم‌های کاتالیستی سه‌جزئی زیگلر- ناتا بر پایه فلز نئودیمیوم [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 6-16]
 • بیشوفیت استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش تبخیر خورشیدی و خیساندن با حلال آلی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • بی‌کربنات بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 47-59]
 • بیواسید لیچینگ مقایسه مدلسازی روش‌های شبکه عصبی و RSM فرایند استخراج از صفحات مدارچاپی تلفن همراه توسط عصاره لیمو [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیودیزل مروری برکاتالیست‌های مورد استفاده در تولید بیودیزل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • بیودیزل بررسی نقش انواع کاتالیست‌ها در فرایندهای تولید سوخت بیودیزل [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • بیودیزل بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • بیودیزل بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • بیودیزل مروری بر فرآیندهای موثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوراکتور به کارگیری فرآیندهای غشایی در تامین و توسعه آب و انرژی پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوراکتور غشایی فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 28-46]

پ

 • پارامترهای مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]
 • پارامترهای دارای عدم قطعیت اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه بر روی پیش‌بینی عملکرد مخزن با کاربرد سناریوهای مختلف تزریق گاز امتزاجی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • پارامترهای سنتز مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]
 • پارامترهای عملیاتی ارزیابی اثر عوامل مهم عملیاتی و تعیین شرایط بهینه در تولید دی متیل اتر به روش آب‌گیری از متانول با به‌کارگیری کاتالیزگر گاما آلومین [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • پارامترهای عملیاتی زیست‌راکتور غشایی: مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 22-36]
 • پارامترهای متناظر مخازن موفق غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • پارامترهای مختلف در سنتز معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • پارامترهای موثر بر سنتز بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 29-40]
 • پارانیتروفنل پاک سازی بیولوژیکی خاک آلوده به نیتروفنل در فاز دوغابی با روش افزایش زیستی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • پاشش الکتریکی مروری بر هیدرودینامیک تولید قطرات مایع به روش پاشش الکتریکی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • پاشش ناگهانی تعیین اثر پارامتر‌های عملیاتی بر خواص ذرات در فناوری تولید ریز ذرات به روش پاشش سیال فوق بحرانی در محیط مایع [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • پاشنده مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پالایش داده‌ها شبیه‌سازی حذف خطاهای تصادفی از داده‌های فرایندهای شیمیایی به روش پالایش تطبیقی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • پالایش زیستی محیط بررسی آزمایشگاهی تاثیر مایعات یونی بر میزان رشد میکروارگانیسم‌های کاربردی در فرایند ازدیاد برداشت نفت و زیست‌پالایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پالایش گاز پسماند مطالعۀ فرایندهای مختلف بازیافت گوگرد، بررسی برتری‌ها و کاستی‌های هرکدام برای انتخاب فرایند مناسب [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 20-40]
 • پالایشگاه تجمیع واحدهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی: رویکردی برای استفاده بهینه از منابع هیدروکربنی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • پالایشگاه تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پالایشگاه گاز ایلام تعیین رابطه حلقه کنترلی آنالیزور Tail Gas برای تنظیم هوای مورد نیاز واحد بازیافت گوگرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • پالم اولئین بررسی خواص بویایی روغن‌های پالم اولئین و پنبه دانه و مخلوط‌های گوناگون آنها [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • پایدارسازی مروری بر روش‌های پایدارسازی پلی اولفین‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • پایدارسازی نانو ذرات مروری بر روش‌های سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • پایدارکننده‌های نوری مروری بر روش‌های پایدارسازی پلی اولفین‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • پایداری تأثیر مورفولوژی گرافن بر غنی‌سازی هیدرات گاز طبیعی [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 17-26]
 • پایداری بررسی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خطوط انتقال گاز با استفاده از کمینه‌سازی تابع TPD [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • پایداری تأثیر روکش‌دهی نشاسته بر پایداری نانوذرات دوفلزی آهن- نیکل [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 76-81]
 • پایداری بررسی اثر نانولوله‌های کربنی چند‌ جداره بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 69-75]
 • پایداری مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]
 • پایداری الکترواستاتیکی شبیه‌سازی پایداری الکتروستاتیکی ذرات اولیه تشکیل شده در بسپارش تعلیقی وینیل کلراید [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 76-89]
 • پایداری دیواره چاه بررسی تأثیر فشار گل حفاری بر پایداری دیواره یکی از چاه‌های انحرافی میدان نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • پایداری شیمیایی مروری بر ساخت و عملکرد غشاهای مقاوم برای کاربرد در نانوصافش حلال‌های آلی [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 86-98]
 • پایرن تعادل جامد- مایع در مخلوط‌های حاوی پایرن و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره با بهینه‌سازی پارامترهای معادله لارسن [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 6-13]
 • پایگاه داده ISI شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • پایه کاتالیست مروری بر فرایندتولید فتالیک انیدرید از طریق اکسایش انتخابی ارتوزایلن [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 75-89]
 • پتاسیم مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • پتانسیل استوک مایر گرانروی شاره‌های قطبی در نواحی بحرانی با کمک بسط ویریال اختلالی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • پتانسیل دوقطبی کره سخت گرانروی شاره‌های قطبی در نواحی بحرانی با کمک بسط ویریال اختلالی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • پتانسیل ونیروهای بین مولکولی مقدمه‌ای بر محاسبه خواص ترمودینامیکی سیستم‌های نانو به روش دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • پتروشیمی ارزیابی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان یک شرکت پتروشیمی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • پتروشیمی ارزیابی آثار زیست محیطی با استفاده از روش چرخه حیات فرایندها (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • پخت‌زدایی بررسی امکان بازیافت تایرهای فرسوده به روش زیستی [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • پدیده رسوب‌گرفتگی شبیه‌سازی پدیده رسوب‌گرفتگی در راکتور پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پراکندگی در حالت جامد آماده‌سازی و مشخصه‌یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت‌شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 86-91]
 • پراکندگی فیزیکی مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • پراکندگی مکانیکی مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • پراکنش گاز‌های خروجی بررسی عملکرد آتش‌زایی و پراکنش آلاینده‌های زیست‌دیزل تولیدشده از سه روغن غیر خوراکی جدید در یک موتور دیزلی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 70-84]
 • پرایمری ریفرمر روش‌های بهبود توزیع دما در محفظه احتراق ریفرمر اولیه واحد آمونیاک جهت افزایش طول عمر لوله‌های کاتالیزگر [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • پرتو فرابنفش بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای گندزدایی پرتو فرابنفش آب [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • پرتو فرابنفش مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • پرتوهای فرابنفش مروری بر روش‌های پایدارسازی پلی اولفین‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • پردازش پسماند مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 18-33]
 • پردازش تصویر توصـیف نظم نانوحفره‌ها در اکسید آلومینیم آندی با تکنیک پردازش تصویر [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • پردازش تصویر تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]
 • پرس ایزواستاتیک کاربرد پلیمرها بعنوان بایندر برای بهبود استحکام در آمیزه خام ظروف چینی [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • پرسپترون پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پرسش معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • پرکننده تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • پرۀ توربین تیغه‌خمیده بررسی مؤلفه‌های عملیاتی مؤثر بر اختلاط واکنشی اسید- باز درون مخزن همزن‌دار به‌روش لیزری PIV/PLIF [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 6-18]
 • پروپن بررسی متغیرهای مؤثر در فرایند تهیه ایزوپروپیل الکل به روش هیدراسیون (آبدهی) غیر مستقیم [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • پروپیلن مروری بر پارامترهای مؤثر در فرایند MTO و چگونگی تأثیر آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • پروتئین مروری بر روش‌های تخلیص دی‌ان‌ای: سامانه‌های میکروفلوئیدیک [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 55-80]
 • پروتئین بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 18-27]
 • پروتئین آب پنیر مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پروتئین‌های بلوری معرفی پروتئین‌های ضد یخ و کاربرد آنها در صنایع غذایی [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 74-84]
 • پروتئین‌های ضد یخ معرفی پروتئین‌های ضد یخ و کاربرد آنها در صنایع غذایی [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 74-84]
 • پرینت زیستی مروری بر استفاده از تکنولوژی ریزسیالات در ساخت زیست سازه های مهندسی شده قلبی عروقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پزشکی احیا کننده آشنایی با نانو پزشکی و نانو داروها [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • پساب آبکاری مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 76-90]
 • پساب صنعتی جذب زیستی یون‌های سرب از محلول آبی با استفاده از زیست‌توده موکور ایندیکوس مخمری شکل [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • پسماند سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • پسماند بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • پسماند آلی مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 64-74]
 • پسماند جامد شهری مروری بر هضم بی‌هوازی پسماندهای جامد شهری برای بازیابی مواد و انرژی [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 58-78]
 • پسماندهای الکترونیکی مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 50-61]
 • پسماندهای گیاهی کاربرد پسماند‌های گیاه نعناع برای حذف یون‌های مس و روی از محلول‌های آبی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 44-56]
 • پلاستیک مزایا و معایب ظروف پلاستیکی و مقایسه آن‌ها با ظروف شیشه‌ای در صنایع غذایی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • پلاسما بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • پلاسما مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • پلاسما بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • پلاسمای حرارتی مدل‌سازی گرماپویایی فرایند گازی‌سازی پسماند شهری با پلاسمای حرارتی [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 61-70]
 • پلاک مدلسازی و شبیه سازی انتقال حرارت در جریان رگ‌های خونی انسان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلاکت- برمن بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • پلی‌آنیلین ساخت پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین و کامپوزیت‌های آنها جهت جداسازی کادمیم از آب [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • پلی‌آنیلین مروری بر به‌کارگیری بسپارهای رسانا در پیل‌های سوختی متانول مستقیم به‌منظور بهبود عملکرد آنها [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • پلی‌آنیلین سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 15-26]
 • پلی آنیلین مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد‌های نانو ساختارهای پلی آنیلین [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • پلی اتر سولفون جذب یون سرب (2+) از نمونه آبی به وسیله نانوکامپوزیت پلی اتر سولفون/ نانولوله‌های کربنی آمین‌دار [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 53-65]
 • پلی اتیلن ترفتالات مزایا و معایب ظروف پلاستیکی و مقایسه آن‌ها با ظروف شیشه‌ای در صنایع غذایی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • پلی اتیلن ترفتالات مدلسازی مهاجرت پلی‌اتیلن ترفتالاتی در بسته‌بندی‌های غذایی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • پلی اتیلن ترفتالات روش‌های بازیافت بطری‌های ضایعاتی پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 35-47]
 • پلی‌اتیلن سبک شبیه‌سازی پدیده رسوب‌گرفتگی در راکتور پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی اتیلن گلایکول با وزن مولکولی 4000 و 8000 گرم بر مول بررسی تجربی تأثیر سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات در جداسازی اسید لاکتیک به روش سامانه‌های دو فازی آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌اتیلن گلیکول ساخت نانورتاکسن‌های سیکلودکسترین با پلی اتیلن گلیکول و کاربردهای نانورتاکسن‌ها [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • پلی استایرن سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پلی استایرن بررسی فرایندهای ناپیوسته اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 28-35]
 • پلی استایرن انبساطی اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS) [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • پلی (استایرن- دی وینیل بنزن) همنهشت امولسیونی پلی (استایرن- دی وینیل بنزن) و بررسی اثر افزایش میزان نمک در فاز آبی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 7-20]
 • پلی استایرن قابل انبساط با آب اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS) [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • پلی‌‌استر غیراشباع اثر فرمولبندیهای مختلف بازدارنده‌های پلی‌استری غیراشباع بر خواص مکانیکی، گرمایی و مهاجرت نیترو گلیسیرین در پیشرانه‌های جامد دوپایه [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 6-18]
 • پلی استیلن پیشرفت‌های پیش‌روی پلی‌یورتان‌های رسانا بر پایة پلی‌استیلن [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • پلی‌اکریل آمید بررسی تأثیر غلظت بسپار بر بازیافت نفت در مدل شن فشرده [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • پلی اولفین مروری بر روش‌های پایدارسازی پلی اولفین‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • پلی‌پروپیلن مروری بر تأثیر نانوصفحات رس بر خواص روانه‌شناختی پایا و پویاشناسی نانوچندسازه‌های بسپاری [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 70-88]
 • پلی‌پروپیلن تأثیر نانوذرات سیلیکایی پیوندخورده با عامل متیل و فلوئور بر عملکرد تماس‌دهنده‌های غشایی پلی‌پروپیلنی [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 89-100]
 • پلی‌پیرول ساخت پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین و کامپوزیت‌های آنها جهت جداسازی کادمیم از آب [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • پلی‌پیرول مروری بر به‌کارگیری بسپارهای رسانا در پیل‌های سوختی متانول مستقیم به‌منظور بهبود عملکرد آنها [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • پلی (لاکتیک اسید) بررسی تولید فیلتر پلیمری دوشاخه ونتیلاتور با فرایند قالبگیری تزریقی توسط نرم افزار Autodesk Moldflow [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌متیل متاکریلات مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 16-27]
 • پلی متیل متاکریلات سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پلی متیل متاکریلات بررسی فرایندهای ناپیوسته اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 28-35]
 • پلیمر مروری بر مطالعات اخیر پیرامون روش‌های کنترل آبدهی در چاه‌های نفتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمرزاسیون جرمی بررسی فرآیند تولید ترپلیمر آکریلو نیتریل- بوتادیان- استایرن (ABS) [دوره 7، شماره 33، 1387]
 • پلیمر شدن امولسیون معکوس اسفنج های پلی استایرن قابل انبساط با آب (WEPS) [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • پلیمر متخلخل مروری بر ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل PolyHIPE: اثر عوامل موثر بر ساختار و ریخت‌شناسی فوم (کف) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • پلیمرهای سنتزی پلیمرهای پرکاربرد در هیدروژل‌های ترمیم کننده زخم‌های پوستی-بخش اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمرهای طبیعی پلیمرهای پرکاربرد در هیدروژل‌های ترمیم کننده زخم‌های پوستی-بخش اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلیمرهای متخلخل PolyHIPE مروری بر ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل PolyHIPE: اثر عوامل موثر بر ساختار و ریخت‌شناسی فوم (کف) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • پلیمریزاسیون پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • پلیمریزاسیون درجا مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پلیمریزاسیون در فصل مشترک مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پلیمریزاسیون زنده مرور و بررسی پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی زنده مونومر بوتادین با سیستم‌های کاتالیستی سه‌جزئی زیگلر- ناتا بر پایه فلز نئودیمیوم [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 6-16]
 • پلی ونیل الکل بهینه سازی ساختار گرانول های کروی گاما آلومینا تهیه شده از روش قطره ریزی در روغن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی (ونیل کلراید) شبیه‌سازی پایداری الکتروستاتیکی ذرات اولیه تشکیل شده در بسپارش تعلیقی وینیل کلراید [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 76-89]
 • پلی‌وینیل‌الکل بررسی اثر ریزساختار برخواص مکانیکی داربست‌های زیستی برق‌ریسی شده از مخلوط پلی‌وینیل‌الکل و صمغ عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌وینیل الکل کاربرد پلیمرها بعنوان بایندر برای بهبود استحکام در آمیزه خام ظروف چینی [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • پلی وینیل الکل آبزدایی از ترکیبات آلی با استفاده‌ از غشای پلی وینیل الکل(PVA) در فرایند تراوش تبخیری [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • پلی‌وینیل‌پیرولیدون سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 15-26]
 • پلی‌وینیل‌کلراید بررسی تأثیر نانورس اصلاح شده بر روی خواص مورفولوژیکی، رئولوژیکی و مکانیکی آمیزه پی‌وی‌سی/ آکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن پیوندی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 57-65]
 • پلی یورتان پیشرفت‌های پیش‌روی پلی‌یورتان‌های رسانا بر پایة پلی‌استیلن [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • پمپ الکتریکی شناور بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • پمپ حرارتی بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • پمپ حرارتی جذبی استفاده از بازدهی و کارایی اکسرژی در تبیین عملکرد پمپ حرارتی جذبی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • پنبه دانه بررسی خواص بویایی روغن‌های پالم اولئین و پنبه دانه و مخلوط‌های گوناگون آنها [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم فروشویی زیستی فلزات اساسی از زباله‌های صفحات مدارچاپی رایانه با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پودر مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • پودر آلومینیم مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB) [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 97-110]
 • پودر تایر فرسوده آذرکافت پودر تایر‌های فرسوده و شناسایی مایع سوختی حاصل از آن [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 65-77]
 • پودر گوجه‌فرنگی طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 74-84]
 • پوزولان ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • پوسال مروری بر فرایند تولید پوسال‌: چالش‌ها و چشم‌اندازها [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 18-33]
 • پوسانش کرمی مروری بر فناوری پوسانش کرمی و کاربردهای کرم پوسانه [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • پوسته تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • پوسته شدن ارزیابی مقاومت پوزولان طبیعی فعال شده در برابر چرخه‌های (انجماد- ذوب) و حمله (نمک- یخ) [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • پوشاننده بستر سیال مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پوشش داخلی و خارجی ساختمان پوشش‌های مبتنی بر ایروژل به‌عنوان عایق‌هایی نو در ساختمان‌ها [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 76-85]
 • پوشش‌دهی تأثیر نانوذرات سیلیکایی پیوندخورده با عامل متیل و فلوئور بر عملکرد تماس‌دهنده‌های غشایی پلی‌پروپیلنی [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 89-100]
 • پوکه‌های صنعتی کنترل هرزروی سیالات حفاری در مخازن نفتی و گازی با استفاده از پوکه‌های صنعتی و معدنی جدید [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • پوکه‌های معدنی کنترل هرزروی سیالات حفاری در مخازن نفتی و گازی با استفاده از پوکه‌های صنعتی و معدنی جدید [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • پوکی استخوان تاثیر دما بر سینتر شدن هیدروکسی آپاتیت و جذب اتیدرونات بر آن [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • پیپرازین پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پیتزر مدل‌سازی حلالیت دی اکسیدکربن در سیستم Pz-CO2-H2O [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • پیرولیز سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • پیرولیز استفاده از میکروموج‌ها در مدیریت پسماندهای صنعتی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پیش‌بینی مروری بر پیش‌بینی نظری ریخت‌شناسی غشاهای بسپاری تهیه شده به روش تغییر فاز [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات بررسی فرایند تشکیل هیدرات CO2 در سازندهای آبده نمکی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • پیش بینی ضریب بازیافت غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • پیش‌تصفیه مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 18-34]
 • پیش‌تصفیه بهینه‌سازی سامانۀ پیش‌تصفیۀ واحد اسمز معکوس به‌منظور پیش‌گیری از تأثیر کشند قرمز در سواحل خلیج فارس [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 64-75]
 • پیش تصفیه آب صنعتی بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه آب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پیش‌تصفیۀ آب دریا مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک‌زدایی آب دریا [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 79-100]
 • پیش تغلیظ استخراج و اندازه گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌تیماری قلیایی مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]
 • پیشرانه جامد مرکب بررسی نفوذ نرم‌ساز‌ها و تأثیر آن برخواص مکانیکی پیشرانه‌های جامد مرکب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پیشرانه جامد مرکب مطالعه عوامل مؤثر بر آهنگ سوزش پیشرانه جامد مرکب پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسی/ آلومینیم/ آمونیم پرکلرات (AP/Al/HTPB) [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 97-110]
 • پیشرانه‌ دوپایه راکتی اثر فرمولبندیهای مختلف بازدارنده‌های پلی‌استری غیراشباع بر خواص مکانیکی، گرمایی و مهاجرت نیترو گلیسیرین در پیشرانه‌های جامد دوپایه [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 6-18]
 • پیشرانه‌های جامد مرکب نقش نانو ذرات آلومینیم در رفتار سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 19-28]
 • پیشرانه‌های جامد مرکب بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 62-75]
 • پیشرانه‌های جامد مرکب بررسی تأثیر ریز و نانوکاتالیست‌ها بر سرعت سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب نیترامینی [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 60-73]
 • پیکروکروسین استخراج و خالص‌سازی ترکیبات موثره زعفران [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 6-21]
 • پیکرینگ امولسیون مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]
 • پیل سوختی کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 50-64]
 • پیل سوختی بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر توزیع محتوای آب در غشا بسپاری پیل سوختی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • پیل سوختی ارزیابی عملکرد سیستم‌های ریز تولید پیل سوختی برای ساختمان‌های مسکونی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • پیل سوختی (آلومینیم طراحی، ساخت و بهینه سازی پیل سوختی (آلومینیم- اکسیژن) برای به‌کارگیری در شناورهای زیرسطحی بدون سرنشین [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • پیل سوختی اکسید جامد مدلسازی و بهینه‌سازی چندهدفه پیل سوختی اکسید جامد براساس هزینه واحد انرژی الکتریکی تولیدی، بازدهی و توان خروجی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • پیل سوختی زیست‌شناختی ساکرومایسیس سرویسیا مولد توان الکتریکی در پیل سوختی زیست‌شناختی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • پیل سوختی غشاء تبادل پروتون اصلاح لایه‎های نفوذ گازی پیل‎های سوختی تبادل یون پروتون با استفاده از نانولوله‎کربنی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • پیل سوختی غشای بسپاری تأثیر خرابی بر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی پیل سوختی غشای بسپاری برای افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • پیل سوختی قلیایی جامد درآمدی بر غشاءهای تبادل آنیون برای پیل‌های سوختی قلیایی جامد [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • پیل‌سوختی کربنات مذاب تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • پیل سوختی میکروبی جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • پیلهای سوختی پلیمری اصول الکتروشیمی پیل سوختی پلیمری و عوامل موثر بر عملکرد آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیل‌های سوختی متانول مستقیم مروری بر به‌کارگیری بسپارهای رسانا در پیل‌های سوختی متانول مستقیم به‌منظور بهبود عملکرد آنها [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • پینچ روش‌های ترمودینامیکی و ریاضی در بهینه‌سازی انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 6-19]
 • پیه گوسفند بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • پیونددهنده اثر فرایند خشک کردن پاششی و پیونددهنده سیلیس در بهبود استحکام فرسایشی کاتالیزگرهای هم رسوبی آهن در سنتز فیشر– تروپش [دوره 9، شماره 46، 1389]

ت

 • تأخیر زمانی بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • تأخیر زمانی مدل‌سازی جامع تغلیظ‌کننده‌های فیلم‌ریزشی چهار‌مرحله‌ای به کمک ویولتها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی ایران و سایر کشورهای جهان [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • تابش نور الگوسازی رشد گونۀ سیانوباکتری سینکوکوس زیر رژیم‌های نوری متفاوت [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 78-90]
 • تابع مونود الگوسازی رشد گونۀ سیانوباکتری سینکوکوس زیر رژیم‌های نوری متفاوت [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 78-90]
 • تابع هدف بررسی مدل‌های مختلف سینتیکی برای واکنش شیفت گاز– آب بر روی کاتالیست پلاتین [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • تاگوچی توسعه محیط کشت برای تولید لوواستاتین بوسیله آسپرژیلوس ترئوس [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • تالاب مصنوعی عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کادمیم و سرب از فاضلاب نفتی با گیاه وتیور [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 34-40]
 • تایر فرسوده بررسی امکان بازیافت تایرهای فرسوده به روش زیستی [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • تبادل استری مروری برکاتالیست‌های مورد استفاده در تولید بیودیزل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • تبادل استری بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • تبادلگر حلزونی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • تبادلگر خط انتقال بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • تبادلگرهای گرمایی لوله ای بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • تبخیر آب مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای انتقال جرم و گرمای همزمان در جابه‌جایی اجباری [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • تبخیر خورشیدی استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش تبخیر خورشیدی و خیساندن با حلال آلی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • تبخیرکننده خورشیدی طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • تبدیل کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]
 • تبدیل انرژی مروری بر استفاده از چارچوب ‏های آلی-فلزی به عنوان فوتوکاتالیست برای احیای دی اکسیدکربن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل زیستی فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • تبدیل زیستی مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 48-56]
 • تبدیل سه‌گانه مدلسازی تعادل ترمودینامیکی تبدیل سه‌گانه متان [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • تبدیل فتوکاتالیستی تبدیل فتوکاتالیستی گاز کربن‌دی‌اکسید به مواد شیمیایی با ارزش و سوخت‌های هیدروکربنی [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 65-81]
 • تبدیل فوتوکاتالیستی مروری بر فرایند تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متانول [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 42-52]
 • تبدیل کاتالیستی احیاسازی کاتالیست Pt-Re/Al2O3 در فرایند تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • تبدیل کاتالیستی بررسی تحولات به منظور بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی؛ مروری بر توسعه ی مدل ها و بهینه سازی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 83-96]
 • تبدیل گاز طبیعی صنعت آمونیاک: چالش‌های پیش‌رو و آینده [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • تبدیل متان شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 16-26]
 • تبدیل متانول با بخار آب ملاحظاتی دربارة تولید هیدروژن به روش تبدیل متانول با بخار آب [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 53-65]
 • تبدیل متانول به اولفین مروری بر پارامترهای مؤثر در فرایند MTO و چگونگی تأثیر آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • تبدیل متانول به اولفین بررسی و مقایسه کارایی غربال‌های مولکولی زئولیتی و شبه زئولیتی در فرایند تبدیل متانول به اولفین [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • تبدیل مستقیم متان مروری بر فرایند تبدیل کاتالیستی غیراکسایشی متان به آروماتیک‌ها [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • تبدیل مستقیم متان مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • تبدیل موجک بررسی عملکرد همبستگی چینه‌ای خودکار مبتنی بر پارامتر هاسدورف و متوسط سیگنال نمودار چاه‌پیمایی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 59-68]
 • تبلور تأثیر ناخالصی‌ها بر تبلور گچ در فرایند تولید اسید فسفریک [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • تبلور مجدد معرفی پروتئین‌های ضد یخ و کاربرد آنها در صنایع غذایی [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 74-84]
 • تترا اتیلن گلایکول بررسی جذب بخار آب از هوا با استفاده از تترا اتیلن گلایکول (TREG) و تری-اتیلن گلایکول(TEG) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تتراسایکلین بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • تتراهیدروفوران نقش افزودنی‌ها در تشکیل هیدرات هیدروژن [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • تثبیت بررسی کاهش کلسترول شیر با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ATCC1643 در دو حالت آزاد و تثبیت شده در آلژینات سدیم [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • تثبیت گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 90-96]
 • تثبیت آنزیم امکان استفاده از کربنیک انهیدرازها در جداسازی بیولوژیکی کربن دی اکسید: چالش‌ها و فرصت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه آمونیاک کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]
 • تجزیه رنگزا بررسی تجربی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه زیستی بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]
 • تجزیه زیستی مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 49-61]
 • تجزیه زیستی هیدروکربن‌‌های سنگین بررسی آزمایشگاهی تاثیر مایعات یونی بر میزان رشد میکروارگانیسم‌های کاربردی در فرایند ازدیاد برداشت نفت و زیست‌پالایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه کاتالیزی متان تولید هیدروژن و نانورشته‌های کربنی از طریق تجزیة کاتالیزی متان [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • تجمع مایع بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • تجمیع تجمیع واحدهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی: رویکردی برای استفاده بهینه از منابع هیدروکربنی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • تحریک زیستی مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 49-61]
 • تحقیق علمی لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌های علمی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • تحلیل اطلاعات اسناد ثبت اختراع روند پیشرفت فناوری هیدرات گازی: تحلیل اسناد ثبت اختراع [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • تحلیل پیامد بررسی تحلیلی پیامد مخزن آمونیاک مجتمع پتروشیمی کرمانشاه [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی محاسبۀ اتلاف اکسرژی در صنایع فرایندی با استفاده از نمودار امگا- آنتالپی [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 47-61]
 • تحلیل حساسیت مدلسازی و بهینه‌سازی چندهدفه پیل سوختی اکسید جامد براساس هزینه واحد انرژی الکتریکی تولیدی، بازدهی و توان خروجی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • تحلیل داده‌های تولید تحلیل داده‌های تولید در مخازن هیدروکربوری: مطالعه مروری [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • تحلیل عددی طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • تحویل دارو آشنایی با نانو پزشکی و نانو داروها [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • تخریب آنزیمی بررسی تخریب آنزیمی فیلم چندسازه (نشاسته/پلی وینیل الکل) حاوی مونت‌موریلونیت با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • تخریب فتوکاتالیستی بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • تخریب فوتوکاتالیستی بررسی عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو توسط نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محلول‌های آبی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 77-84]
 • تخریب نورشیمیایی أثیر pH بر تصفیه فتوکاتالیستی فاضلاب حاوی سایپرمترین در راکتور با بستر TiO2 تثبیت شده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • تخریب نوری دوپینگ نانو ذرات TiO2 توسط Au به منظور تخریب نوری 88 Red Acid [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • تخلخل بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • تخلخل مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • تخلیه بار سد دی الکتریک بررسی امکان افزایش درجه اکسایش پیش ماده های پایه فلزی و پایه کربنی با استفاده از فناوری پلاسما [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 84-98]
 • تخلیۀ کرونا بررسی آزمایشگاهی و بهینه‌سازی عملکرد رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 55-69]
 • تخمیر بهینه‌سازی محیط کشت برای تولید اتانول با استفاده از قارچ موکور همیلیس [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تخمیر در تاریکى مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 6-25]
 • تخمیر در تاریکی مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • تخمیر گلوکوز مدلسازی زیست‌راکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه- پیوسته) [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • تخمیر متان بررسی فرایندهای جدید هضم بی‌هوازی برای بازیابی انرژی از پسماندهای مختلف غذایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • تخمیر هیدروژن بررسی فرایندهای جدید هضم بی‌هوازی برای بازیابی انرژی از پسماندهای مختلف غذایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • تخمینی مدلسازی واحدهای اولفینی با استفاده از روشهای مهندسی- تخمینی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • ترانس‌استری‌شدن بررسی نقش انواع کاتالیست‌ها در فرایندهای تولید سوخت بیودیزل [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • تراوائی جریان چند مکانیزمی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گاز میعانی شکافدار - مدل ترکیبی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • تراوایی ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده نفت و گاز زیر زمینی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • تراوایی بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • تراوایی بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • تراوایی نسبی تغییر ترشوندگی ناحیه اطراف چاه در مخازن گاز میعانی از مایع‌تر به گاز‌تر به منظور جلوگیری از انسداد حاصل از تجمع میعانات گازی [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • تراوش تبخیری آبزدایی از ترکیبات آلی با استفاده‌ از غشای پلی وینیل الکل(PVA) در فرایند تراوش تبخیری [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • ترسیب شیمیایی معضلات زیست‌محیطی فاضلاب صنایع چرم‌سازی حاوی کروم و مروری بر روش‌های مختلف تصفیه آن‌ها [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 19-31]
 • ترشوندگی مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ‌های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه‌های کربناته کم تراوا [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ترشوندگی بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تأثیر فشار موئینگی برای نمونه سنگ مخزن نفتی آسماری [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • ترشوندگی تغییر ترشوندگی ناحیه اطراف چاه در مخازن گاز میعانی از مایع‌تر به گاز‌تر به منظور جلوگیری از انسداد حاصل از تجمع میعانات گازی [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • ترشوندگی مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکونی بر روی ترشوندگی محیط متخلخل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • ترشوندگی کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 32-43]
 • ترکیبات آلی فرار بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • ترکیبات اکسید کبالت همنهشت نانوذرات ترکیبات اکسید کبالت به روش احتراقی محلول و مشخصه‌سازی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 47-54]
 • ترکیبات فرار آلی انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • ترکیبات گوگرددار نقش انواع جاذب‌ها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوخت‌های گاز یا مایع [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 18-31]
 • ترکیبات مؤثّره روش‌های نوین استخراج ترکیبات مؤثره از گیاهان دارویی: استخراج به کمک فراصوت و ریزموج و استخراج با حلال فشرده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • ترکیب فازها تأثیر خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی و نوری بدنه چینی استخوانی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • ترکیب گاز رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ترکیب مجدد مطالعه دقیق فرایند ترکیب مجدد نفت فرار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • ترمودینامیک جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 19-32]
 • ترمودینامیک سیستم‌های نانو مقدمه‌ای بر محاسبه خواص ترمودینامیکی سیستم‌های نانو به روش دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • ترموسیفون مطالعه تأثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال گرما در سیستم‌ها [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • تری‌اتیلن گلایکول بررسی جذب بخار آب از هوا با استفاده از تترا اتیلن گلایکول (TREG) و تری-اتیلن گلایکول(TEG) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تری‎نیتروتولوئن مقایسه توانایی باکتری‎ها و قارچ‎ها در تیمارزیستی آب و خاک آلوده به 2،4،6-تری‎نیتروتولوئن [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • تزریق N2 بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • تزریق آب بررسی آزمایشگاهی اثرات رس موجود در سنگ مخزن بر کاهش نفوذپذیری در فرایند تزریق آب به مخازن هیدرو کربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق امتزاجی ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق امتزاجی مدلسازی ریاضی پدیده‌های نفوذ مولکولی و پراکندگی فیزیکی در فرایند تزریق امتزاجی گاز [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • تزریق امتزاجی CO2 غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق بسپار بررسی تأثیر غلظت بسپار بر بازیافت نفت در مدل شن فشرده [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • تزریق ترکیبی مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیرامتزاجی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق غیرامتزاجی ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق کاستیک بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 47-59]
 • تزریق گاز رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق گاز مطالعه رفتار فازی فرایند تزریق گازهای حاصل از احتراق به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق گاز بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • تزریق گاز مقایسه فرایند تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی از دیدگاه آسیب سازند و مشخصه‌های جابجایی در محیط متخلخل [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تزریق گاز امتزاجی اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه بر روی پیش‌بینی عملکرد مخزن با کاربرد سناریوهای مختلف تزریق گاز امتزاجی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی مقایسه و بررسی ضریب بازیافت نفت با استفاده از شبیه‌سازی تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی در یک مخزن نفت شکاف‌دار در ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق گاز به مخزن شبیه‌سازی مکانیسم ریزش ثقلی در یکی از مخازن جنوبی ایران [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • تزریق گاز غیر امتزاجی مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیرامتزاجی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق متناوب آب و گاز بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • تزریق مجدد آب تولیدی بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تزریق مغزه بررسی آزمایشگاهی اثرات رس موجود در سنگ مخزن بر کاهش نفوذپذیری در فرایند تزریق آب به مخازن هیدرو کربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تشخیص زود هنگام بیماری گرماسنجی روبش دمایی: ابزاری نوین در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تشخیصی مطالعه سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت کاربردهای تشخیصی- درمانی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 6-16]
 • تشدید مغناطیسی هسته مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • تشکیل آسفالتین مقایسه فرایند تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی از دیدگاه آسیب سازند و مشخصه‌های جابجایی در محیط متخلخل [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تصاویر دیجیتال مطالعه تجربی رشد حباب در یک بستر سیال گاز-جامد نیم‌استوانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصفیه مروری بر عامل دارکردن نانولوله‌های کربنی و کاربرد آنها در فرایندهای تصفیه و جداسازی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • تصفیه مروری بر کاربردهای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف آلاینده‌های محیط زیست [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • تصفیه مروری بر روش‌های نوین تصفیه فاضلاب‌های آلوده به کروم (VI) در یک دهه گذشته [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • تصفیه بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 39-55]
 • تصفیه آب بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 16-26]
 • تصفیه آب به کارگیری فرآیندهای غشایی در تامین و توسعه آب و انرژی پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصفیه آب و فاضلاب مروری بر جاذب‌های اصلاح‌شده پایه سیلیکا و بسپار برای حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • تصفیه بی‌هوازی تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • تصفیه پساب‌های بهداشتی و صنعتی بهینه‌سازی انتخاب فناوری با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط در جزیره سیری [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • تصفیه زیستی مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 27-37]
 • تصفیه زیستی معضلات زیست‌محیطی فاضلاب صنایع چرم‌سازی حاوی کروم و مروری بر روش‌های مختلف تصفیه آن‌ها [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 19-31]
 • تصفیه غشایی روش‌های نوین تصفیه غشایی شیرابه ناشی از مراکز دفن زباله [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • تصفیه فاضلاب بررسی مزایای زیست محیطی استفاده از کربن فعال در واحد تصفیه فاضلاب شرکت پتروشیمی شهید تندگویان [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • تصفیه فاضلاب تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • تصفیه فاضلاب مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • تصفیه فاضلاب فرصت‌ها و چالش‌های جداسازی و حذف فلزات سنگین از فاضلاب واحدهای صنعتی سرب و روی توسط فرایندهای غشایی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • تصفیه فاضلاب مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 28-41]
 • تصفیه فاضلاب مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 18-34]
 • تصفیه فاضلاب بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 30-42]
 • تصفیه فاضلاب جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • تصفیه فاضلاب‌های صنعتی بررسی امکان استفاده از فرایندهای غشایی جهت حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • تصفیه فاضلابهای صنعتی ساخت نانوجاذب مغناطیسی متالوپورفیرین‌دار و به‌کارگیری آن جهت حذف فلوئورید از فاضلاب صنعتی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • تصفیه گاز زیستی مروری بر چگونگی تولید و تصفیه گاز زیستی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 52-70]
 • تصفیه لجن بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 30-42]
 • تصفیه هوای آلوده بررسی تأثیر زمان ماند بر تصفیه هوای آلوده به اتانول توسط بیوفیلتر چکنده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • تصفیۀ آب خانگی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • تصفیۀ پساب بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکتروراکتور زیستی غشایی برای تصفیۀ پساب سنتزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 21-38]
 • تصفیۀ پساب حذف کروم (VI) از پساب‌های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 35-46]
 • تصویر اندازه‌گیری غیرتداخلی غلظت در فرایندهای شیمیایی به روش فلوئورسانی القایی با لیزر [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 85-103]
 • تضییع حقوق لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌های علمی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • تطابق‌ تاریخچه‌ تولید تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تطبیقی شبیه‌سازی حذف خطاهای تصادفی از داده‌های فرایندهای شیمیایی به روش پالایش تطبیقی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • تطبیقی) مدلسازی و پیش‌بینی تشکیل ازون در هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه (عصبی- فازی) بر پایه سیستم‌های استنتاج (فازی- تطبیقی) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • تعادل جامد تعادل جامد- مایع در مخلوط‌های حاوی پایرن و نرمال آلکان‌های بلند زنجیره با بهینه‌سازی پارامترهای معادله لارسن [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 6-13]
 • تعادل شیمیایی محاسبات ترکیب شیمیایی گازهای تعادلی واکنش رفرمینگ به کمک روش‌های عددی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 41-49]
 • تعادل فازی روند همگرایی محاسبات تعادلی هیدرات گازی متان در تعادل (جامد- بخار) و (جامد- مایع) [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • تعادل محلی مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 64-83]
 • تعادلی و ترمودینامیکی جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهره‌گیری از جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 38-51]
 • تعداد پاس در لوله طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته- لوله مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • تعمیرات بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • تعویض یونی جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله جلبک قهوه‌ای فوکوس سراتوس: خواص سطح جلبک و مکانیسم جذب [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • تعیین مشخصات ارزشیابی روش‌های سنتز و کاربردهای نانولوله‌های دی اکسید تیتانیم [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • تعیین مکان نشتی مروری بر روش‌های شناسایی نشتی گاز در تأسیسات و خطوط لوله گاز [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 22-38]
 • تغذیه گیاه مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • تغلیظ انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • تغلیظ‌کننده ‌فیلم‌ریزشی مدل‌سازی جامع تغلیظ‌کننده‌های فیلم‌ریزشی چهار‌مرحله‌ای به کمک ویولتها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تغییر ساختار پروتئین گرماسنجی روبش دمایی: ابزاری نوین در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • تغییر فاز کاربرد دی اکسید کربن فوق بحرانی در ساخت غشاءها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • تغییر فاز تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]
 • تغییر کاربری ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • تغییر و تبدیل زیستی چگونگی تغییر و تبدیل زیستی آلکان های خطی تحت تاثیر کنسرسیوم های بومی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • تفکافت مروری جامع بر روش‌های ساخت، کاربردها و چشم‌انداز آیندة غشاهای کربنی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • تفکافت زیست توده بررسی اقتصادی تولید هیدروژن از زیست توده بروش تفکافت [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • تقاضای حرارت و الکتریسیته مورد نیاز امکان‌سنجی استفاده از CHP در واحدهای مسکونی به‌منظور کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • تقطیر محاسبه هزینه‌های فرایندهای غشائی در صنعت نمکزدائی از آب و مقایسة آن با فرایندهای مشابه در ایران و جهان [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • تقطیر جزء به جزء ناپیوسته شبیه‌سازی فرآیند استانداردسازی اسانس نعناع دشتی با تقطیر جزء‌به‌جزء برای صنایع غذایی و دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقطیر چندجزئی طراحی و مدل‌سازی یک فرایند تقطیر چندجزئی به روش نیوتون- رافسون بهبودیافته [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 90-103]
 • تقطیر خورشیدی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سامانه‌های تقطیر خورشیدی با قابلیت کاربرد به‌عنوان دستگاه تصفیۀ آب خانگی [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 7-21]
 • تقویت‌کننده مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 36-63]
 • تکلیس بررسی روش‌های گوگردزدایی از کک‌نفتی به منظور استفاده در صنایع تولید آلومینیم [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 88-98]
 • تکنیک HAZOP ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • تکنیک‌های افزایش انتقال حرارت (HTE) بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 64-74]
 • تلقیح بررسی کاتالیست‌های کربن پایه برای تولید هیدروژن از هیدرولیز محلول سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 68-82]
 • تلقیح زیستی مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 49-61]
 • تماس‌دهنده‌های غشایی تأثیر نانوذرات سیلیکایی پیوندخورده با عامل متیل و فلوئور بر عملکرد تماس‌دهنده‌های غشایی پلی‌پروپیلنی [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 89-100]
 • تماس‌دهندۀ غشایی نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • تنش مروری بر تأثیر تنش‌های مختلف در ذخیره بتاکاروتن در ریزجلبک‌ها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 15-25]
 • تنش بین‌سطحی ارتباط بین ریخت‌شناسی و جریان‌سنجی در آمیزه‌های امتزاج ناپذیر بسپاری [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • تهاجم ذرات پراکنده بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • تهنشینی بررسی تجربی عملکرد روغن‌های گیاهی بر کنترل ته‌نشینی رسوب آسفالتین دو نمونه نفت خام ایران [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • تهویه مطبوع بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • تهیه نانو ذرات مروری بر روش‌های سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • تهییج نوری روش‌های سنتز نورشیمیایی بسپارهای رسانا و کاربردهای آن‌ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • توابع شکل لگاریتمی شبیه‌سازی مخازن نفتی شکافدار با استفاده از عنصر (جزء) محدود با توابع شکل لگاریتمی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • توان اشباع بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تأثیر فشار موئینگی برای نمونه سنگ مخزن نفتی آسماری [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • توده‌سازی زیستی فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 28-46]
 • تودۀ سیال بررسی عمل‌کرد بازدارنده‌‌های بسپاری ضد رسوب با استفاده از روش شیمیایی تودۀ سیال در محلول استاندارد ASTM D1141 [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 60-69]
 • توربین انبساطی امکان حذف گرم‌کن‌های گازی در ایستگاه‌های ورودی گاز شهری مناطق گرمسیر استان فارس [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 62-73]
 • توربین گاز تحلیل جریان دوفازی در ناحیۀ گردش مجدد محفظۀ احتراق یک‌موتور توربین گاز با تغییر در شاخص‌های هندسی مؤثر [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 28-45]
 • توربین گازی تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • توریم اکسالات بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد و توزیع ابعاد ذرات رسوب توریم اکسالات در راکتور همزن‌دار [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 43-53]
 • توزیع ابعاد ذرات بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد و توزیع ابعاد ذرات رسوب توریم اکسالات در راکتور همزن‌دار [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 43-53]
 • توزیع اندازة قطرات مروری بر هیدرودینامیک تولید قطرات مایع به روش پاشش الکتریکی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • توزیع اندازه استفاده از سیالات فوق بحرانی برای تولید ذرات جامد با توزیع اندازه مناسب [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • توزیع اندازه حفرات بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • توزیع اندازه حفره ها تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]
 • توزیع غلظت مدل‌سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند آب‌زدایی اسمزی لوبیا سبز [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • توزیع‌کننده ثانویه تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • تولوئن حذف بخار تولوئن از هوا در یک بیوفیلتر(زیست صافی) تلقیح شده با قارچ فنروکائت کرایسوسپوریوم در شرایط بارگذاری ناپیوسته [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • تولوئن طراحی بهینۀ برج‌های تقطیر دیوارۀ‌‌میانی-مطالعۀ موردی سامانۀ بنزن، تولوئن و زایلین [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 66-80]
 • تولید مروری بر کاربرد و روش‌های تهیه هیدروکسید منیزیم و عوامل موثر بر آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید آنتروپی بهینه‌سازی مبدل حرارتی فشرده به‌منظور کمینه‌سازی تولید آنتروپی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 49-62]
 • تولید اتیلن فرایند جفت شدن اکسایشی متان: چالشی برای دستیابی به بهره بیشتر [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • تولید الکتریسیته جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • تولید برق و گرما مروری بر چگونگی تولید و تصفیه گاز زیستی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 52-70]
 • تولید پلی وینیل کلرید شبیه‌سازی، طراحی تجهیزات و برآورد اقتصادی فرایند تولید پلی وینیل کلرید [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • تولید تجاری تولید تجاری کاتالیزگر در ایران - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • تولید سبز تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • تولید همزمان تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • تولید همزمان توان و گرما ارزیابی عملکرد سیستم‌های ریز تولید پیل سوختی برای ساختمان‌های مسکونی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • تولید همزمان متانول تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن، متانول و توان از زیست توده [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 73-82]
 • تولید هیدروژن تولید هیدروژن و نانورشته‌های کربنی از طریق تجزیة کاتالیزی متان [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • تولید هیدروژن بررسی اقتصادی تولید هیدروژن از زیست توده بروش تفکافت [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • تولید هیدروژن ملاحظاتی دربارة تولید هیدروژن به روش تبدیل متانول با بخار آب [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 53-65]
 • تولید هیدروژن زیستی با تخمیر در تاریکی بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • توموگرافی بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • تیتانیم اکسید بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد واحد بازیابی تیتانیم برای تولید نانوذرات خالص تیتانیم اکسید طی فرایند سولفات [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 98-110]
 • تیتانیم اکسید/ آهن اکسید تخریب داروی مترونیدازول از آب‌های آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست تیتانیوم اکسید / آهن اکسید بر پایه زئولیت کلینوپتیلولایت [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 51-64]
 • تیتانیم دی‌اکسید بررسی عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو توسط نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محلول‌های آبی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 77-84]
 • تیتانیم دی اکسید بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 70-81]
 • تیتانیم دی اکسید بررسی روش‌های مغناطیسی‌سازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دی‌اکسید به منظور بهبود عملکرد آن [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 65-77]
 • تیتانیم دی اکسید بررسی ساختار، عملکرد و کاربرد فوتوراکتورهای مبتنی بر پایه تیتانیم دی‌اکسید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 41-58]
 • تیتراسیون استفاده از دولومیت تکلیس شده برای استحصال منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • تیغه تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • تیوفن گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 90-96]

ث

 • ثابت زمانی ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]

ج

 • جابجایی آزاد مطالعه تأثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال گرما در سیستم‌ها [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • جابجایی آشوبناک اختلاط آشوبناک سیالات بسیار لزج به کمک نوع جدیدی از مخلوط‌کُن پیوسته [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • جابجایی اجباری مطالعه تأثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال گرما در سیستم‌ها [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • جاذب بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 6-14]
 • جاذب جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 6-14]
 • جاذب پلی آکریل آمید بررسی حذف یون‌های فلزات نیکل (2+) و کادمیوم (2+) از محیط آبی به وسیله جاذب پلی آکریل آمیدی [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 6-19]
 • جاذب پودری حذف کروم (VI) از پساب‌های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 35-46]
 • جاذب سلولزی حذف کروم (VI) از پساب‌های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 35-46]
 • جاذب‌ها نقش انواع جاذب‌ها در حذف ترکیبات گوگرددار از سوخت‌های گاز یا مایع [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 18-31]
 • جاذب‌ها مروری کوتاه بر جاذب‌های مورد استفاده در جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش‌ها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • جاذب‌های اصلاح‌شده مروری بر جاذب‌های اصلاح‌شده پایه سیلیکا و بسپار برای حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • جاذب‌های مبتنی بر پایه بسپار مروری بر جاذب‌های اصلاح‌شده پایه سیلیکا و بسپار برای حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • جاذب‌های مبتنی بر پایه سیلیس مروری بر جاذب‌های اصلاح‌شده پایه سیلیکا و بسپار برای حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • جاذب‌های نوظهور MOF و COF ساختارهای فلزی- آلی (MOF) و کووالانسی- آلی (COF): مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • جاذب ورقه‌ای حذف کروم (VI) از پساب‌های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 35-46]
 • جامد مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • جامدات پلی کریستال ساختار، خواص و کاربرد شیشه- سرامیکها «پتانسیل بالقوه برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا» [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • جامدسازی بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • جانشینی فلزات کارایی غشاهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جبران‌گر تأخیر زمانی اسمیت بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • جبهه احتراق شبیه‌سازی عددی و آنالیز حساسیت فرایند احتراق درجا در یک سیستم آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • جت پاششی تعیین اثر پارامتر‌های عملیاتی بر خواص ذرات در فناوری تولید ریز ذرات به روش پاشش سیال فوق بحرانی در محیط مایع [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • جداسازهای آب و نفت مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 6-17]
 • جداسازی بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • جداسازی بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • جداسازی مقایسه روشهای جذب و غشاهای نفوذپذیر برای بازیافت دی اکسید کربن از فرایندهای پسا احتراق [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • جداسازی کارایی غشاهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جداسازی مروری بر عامل دارکردن نانولوله‌های کربنی و کاربرد آنها در فرایندهای تصفیه و جداسازی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جداسازی روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs) [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • جداسازی راکتورهای غشایی کاتالیستی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • جداسازی مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح‌شده با اکتادسیل‌سیلان برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 91-97]
 • جداسازی کاربرد نانو ذرات مغناطیس در حوزه‌های زیستی و غذایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 41-48]
 • جداسازی بررسی روش‌های مغناطیسی‌سازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دی‌اکسید به منظور بهبود عملکرد آن [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 65-77]
 • جداسازی نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 66-77]
 • جداسازی اولفین- پارافین سبک مدل‌سازی فرایند جداسازی اولفین- پارافین سبک با غشای مایع حمایت شده: با تأکید بر جداسازی مخلوط‌های اتیلن- اتان و پروپیلن- پروپان [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 6-17]
 • جداسازی به روش جذب سطحی روی حباب‌ معرفی فرایند سالونت سابلیشن؛روشی کارآمد در حذف و یا پیش‌تغلیظ ترکیبات آلی و غیرآلی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جداسازی پروتئین‌های آب‌ پنیر ارزیابی عملکرد فناوری غشایی در جداسازی پروتئین‌های آب پنیر: مقایسه عملکرد غشاءهای بسپاری و سرامیکی [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • جداسازی ته چاهی مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 6-17]
 • جداسازی ذرات بررسی آزمایشگاهی و بهینه‌سازی عملکرد رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 55-69]
 • جداسازی غشایی مروری جامع بر روش‌های ساخت، کاربردها و چشم‌انداز آیندة غشاهای کربنی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • جداسازی کادمیم ساخت پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین و کامپوزیت‌های آنها جهت جداسازی کادمیم از آب [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • جداسازی کروم (VI) حذف کروم (VI) از پساب‌های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 35-46]
 • جداسازی کریستال فرایند شیرین‌سازی آب با استفاده از هیدرات گازی [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • جداسازی گاز نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 16-26]
 • جداسازی گاز مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • جداسازی گاز مطالعه اثر شرایط ناآرمانی در مدل‌سازی فرایند جداسازی گازها از طریق مدول‌های غشایی الیاف توخالی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 10-22]
 • جداسازی گازها مروری بر انواع غشاءهای نانوکامپوزیت، روش‌های ساخت و کاربرد آنها در جداسازی گازها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • جداسازی هیدروکربن‌ها بررسی کارایی غشاءهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن‌ها برای استفاده در راکتورهای همپارش غشایی [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • جداسازی هیدروکربنها غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • جداکننده مارپیچی شبیه‌سازی CFD جداکننده گاز – ذره مارپیچی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • جداکنندۀ گرانشی مروری بر مدل‌سازی جداکننده‌های چندفازی گرانشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 54-65]
 • جدایی فازی مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • جذب انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • جذب مقایسه روشهای جذب و غشاهای نفوذپذیر برای بازیافت دی اکسید کربن از فرایندهای پسا احتراق [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • جذب جذب رنگدانه آنیونی زرد GX توسط نانوذرات هیدروکسیدی لایه‌ای دوگانه آهن و منیزیم از محلول آبی در صنایع نساجی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • جذب آمونیاک مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای انتقال جرم و گرمای همزمان در جابه‌جایی اجباری [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • جذب اتمی شعله کاربرد پسماند‌های گیاه نعناع برای حذف یون‌های مس و روی از محلول‌های آبی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 44-56]
 • جذب زیستی فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • جذب زیستی جذب زیستی یون‌های سرب از محلول آبی با استفاده از زیست‌توده موکور ایندیکوس مخمری شکل [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • جذب زیستی جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله جلبک قهوه‌ای فوکوس سراتوس: خواص سطح جلبک و مکانیسم جذب [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جذب زیستی جداسازی یون کادمیم از محلولهای آبی به‌وسیله زیست‌توده باسیلوس [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • جذب زیستی الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 22-37]
 • جذب زیستی حذف نیکل به‌وسیلۀ باکتری ویرجی‌باسیلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهینه‌سازی مؤلفه‌‌های جذب [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 6-21]
 • جذب سطحی بررسی حذف یون‌های فلزات نیکل (2+) و کادمیوم (2+) از محیط آبی به وسیله جاذب پلی آکریل آمیدی [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 6-19]
 • جذب سطحی جذب یون سرب (2+) از نمونه آبی به وسیله نانوکامپوزیت پلی اتر سولفون/ نانولوله‌های کربنی آمین‌دار [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 53-65]
 • جذب سطحی انتخاب روش بهینه برای حذف ترکیبات فرار آلی از جریان‌های گازی آلوده صنعتی: روش‌های غیر تخریبی (بازیافتی) [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • جذب سطحی ارزیابی ذخیره‌سازی هیدروژن در نانوساختارهای کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • جذب سطحی بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • جذب سطحی بررسی ذخیره‌سازی گاز طبیعی به روش جذب سطحی و تشکیل هیدرات در جاذبهای کربنی مرطوب [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • جذب سطحی مروری کوتاه بر جاذب‌های مورد استفاده در جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش‌ها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • جذب سطحی ساختارهای فلزی- آلی (MOF) و کووالانسی- آلی (COF): مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • جذب سطحی مروری بر عامل دارکردن نانولوله‌های کربنی و کاربرد آنها در فرایندهای تصفیه و جداسازی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جذب سطحی بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • جذب سطحی ارائه معادله‌ای جدید به‌منظور پیش‌بینی میزان جذب [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 14-21]
 • جذب سطحی کاربرد نانوکامپوزیت منگنز دی اکسید برای حذف رنگینه مالاشیت سبز در سیستم ستونی بستر ثابت [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 74-85]
 • جذب سطحی مدلسازی تجربی جذب سطحی 4- کلرو-2- نیترو فنل بر روی کائولن با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 99-108]
 • جذب سطحی مروری بر تولید و عملکرد نانوصفحات گرافن به منظور حذف آلاینده‌های رنگی از فاضلاب‌های صنعتی [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 35-50]
 • جذب سطحی بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 90-99]
 • جذب سطحی بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 41-48]
 • جذب سطحی جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهره‌گیری از جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 38-51]
 • جذب سطحی مروری بر جاذب‌های استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 50-68]
 • جذب سطحی بهبود عملکرد سامانۀ نمک‌زدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر احیا شده [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 69-80]
 • جذب سطحی حذف یون سولفات و نیترات از محلول‌های آبی با استفاده کلینوپتیلولیت اصلاح شده در فرآیند جذب سطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب سطحی طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای اصلاح شده به منظور حذف آلاینده‎های آلی از پساب [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب شیمیایی ارائه معادله‌ای جدید به‌منظور پیش‌بینی میزان جذب [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 14-21]
 • جذب فیزیکی ارائه معادله‌ای جدید به‌منظور پیش‌بینی میزان جذب [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 14-21]
 • جذب کربن امکان استفاده از کربنیک انهیدرازها در جداسازی بیولوژیکی کربن دی اکسید: چالش‌ها و فرصت‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب گاز مروری بر تأثیر نانوذرات در بهبود ضریب انتقال جرم سیستم (گاز- مایع) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • جذب گاز روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs) [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • جذب گاز مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]
 • جذب گاز مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs) [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 28-40]
 • جذب گاز الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • جذب واکنش‌دار هم‌زمان دو گاز مدل‌‌سازی ناپایای فیلمی جذب واکنش‌دار هم‌زمان دو گاز [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 20-31]
 • جذبی روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 104-125]
 • جریان آشفته بررسی تجربی و شبیه‌سازی CFD هیدروسیکلون کک زدای پتروشیمی جم [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • جریان چند فازی بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • جریان چندفازی مروری بر روش‌های اندازه‌گیری جریان‌های چندفازی در سرچاه [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 45-57]
 • جریان چندفازی مروری بر مدل‌سازی جداکننده‌های چندفازی گرانشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 54-65]
 • جریان حلقه‌وار مغزه بررسی فناورانه انتقال نفت خام سنگین توسط خط لوله و چالش‌های پیش رو [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • جریان خنک‌کننده شبیه‌سازی پدیده رسوب‌گرفتگی در راکتور پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان دو فازی بررسی انتخاب شبکه‌بندی‌های مختلف و مدل‌های آشفتگی بر نحوة توزیع جریان دو فازی (گاز- مایع) در آکنه‌های منظم با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسبا [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • جریان دوفازی پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • جریان دو فازی گاز- مایع بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • جریان‌سنج مروری بر روش‌های اندازه‌گیری جریان‌های چندفازی در سرچاه [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 45-57]
 • جریان سنج روزنه‌ای شبیه‌سازی جریان سنج روزنه‌ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • جریان‌سنجی ارتقاء عملکرد ‌حسگر زیستی گلوکوز با استفاده از نانوذرات کلوئیدی طلا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • جریان‌شناسی مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • جریان‌شناسی ارتباط بین ریخت‌شناسی و جریان‌سنجی در آمیزه‌های امتزاج ناپذیر بسپاری [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • جریان فازگازی بررسی مکانیزم‌ تشکیل، رشد و حرکت حباب در فرایند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگین [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • جریان قالبی راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]
 • جریان گاز – ذره شبیه‌سازی CFD جداکننده گاز – ذره مارپیچی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • جریان متلاطم شبیه‌سازی جریان سنج روزنه‌ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • جریان نفت پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • جریان‌های چند فازی بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای سه فازی و چالش‌های پیش‌رو [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • جفت شدن اکسایشی متان فرایند جفت شدن اکسایشی متان: چالشی برای دستیابی به بهره بیشتر [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • جلبک پرسلولی تصفیه زیستی محلول رنگی حاوی مالاکیت سبز بوسیله ی جلبک پرسلولی کلادوفورا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • جلبک دونالیلا مروری بر اثر تنش‌های مختلف بر تولید آنتی‌اکسیدان توسط جلبک دونالیلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلبک قهوه‌ای جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله جلبک قهوه‌ای فوکوس سراتوس: خواص سطح جلبک و مکانیسم جذب [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهره‌گیری از جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 38-51]
 • جمع‌کننده خورشیدی مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتری عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی تماس غیرمستقیم [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • جنبش‌شناسی جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 19-32]
 • جنس سنگ کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 32-43]
 • جنگل‌های حرّا ارزیابی حذف فلزات سنگین (Ni, Cr, Cd) توسط گیاه مانگرومنطقه عسلویه [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • جهش‌زایی مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 6-17]
 • جوانب فنی و اقتصادی جوانب فنی و اقتصادی دو گزینه خط لوله و کارخانه تولید گاز طبیعی مایع برای انتقال گاز طبیعی از مخزن پارس جنوبی [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • جوانه زنی و رشد ساختار، خواص و کاربرد شیشه- سرامیکها «پتانسیل بالقوه برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا» [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • جوشش استخری جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • جوشش هسته‌ای جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • جیوه بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]

چ

 • چارچوب فلز مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • چارچوب فلز آلی همنهشت و مشخصه‌یابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 53-61]
 • چارچوب فلز-آلی مروری بر استفاده از چارچوب ‏های آلی-فلزی به عنوان فوتوکاتالیست برای احیای دی اکسیدکربن [(مقالات آماده انتشار)]
 • چارچوب‌های فلزی مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs) [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 28-40]
 • چارچوب‌های فلزی- آلی الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • چاه انحرافی بررسی تأثیر فشار گل حفاری بر پایداری دیواره یکی از چاه‌های انحرافی میدان نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • چربی و روغن بررسی سامانه‌ها‌ی چربی‌گیر شهر مشهد و ارائة الگوی مناسب و کارآمد [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 27-35]
 • چرخه بخار تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • چرخه ترکیبی تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل واحد پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 7-20]
 • چرخه حیات فرایندی (LCA) ارزیابی آثار زیست محیطی با استفاده از روش چرخه حیات فرایندها (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • چرخۀ آبی مروری بر فناوری جداسازی آب از نفت در ته چاه [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 6-17]
 • چسب حساس به فشار (PSA) کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • چسب‌های اپوکسی تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • چقرمگی بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • چقرمه‌کننده تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • چک‏لیست معرفی و مقایسه روش‌های کیفی ارزیابی و شناسایی مخاطرات [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • چگالی روش‌های تجربی اندازه‌گیری چگالی و گرانروی محلول‌های آمین و حلال‌های مایع و مدل‌سازی داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • چگالی جریان مروری بر سنتز نانوذرات مس به روش‌های کاهش شیمیایی و الکتروشیمیایی [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • چندسازة بسپاری پدیده کلوخه‌ای شدن نانوذرات آلومینیم در طی احتراق یک چندسازه زمینه بسپاری [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 29-38]
 • چندسازه مروری بر کاربردهای دی اکسید تیتانیم در چندسازه‌ها و نانوچندسازه‌های بسپاری [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • چندسازه‌ مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 36-63]
 • چیلر جذبی بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • چینی استخوانی تأثیر خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی و نوری بدنه چینی استخوانی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • چینی مظروف کاربرد پلیمرها بعنوان بایندر برای بهبود استحکام در آمیزه خام ظروف چینی [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • چینی مظروف تأثیر خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی و نوری بدنه چینی استخوانی [دوره 14، شماره 79، 1394]

ح

 • حادثه ارزیابی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان یک شرکت پتروشیمی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • حالت تراکمی مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]
 • حالت جت مروری بر هیدرودینامیک تولید قطرات مایع به روش پاشش الکتریکی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • حالت قطره‌ای مروری بر هیدرودینامیک تولید قطرات مایع به روش پاشش الکتریکی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • حامل‌های دارو نانوکامپوزیت‌ها در رهایش دارو [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 83-97]
 • حامل هیدروژل شبیه‌سازی رهش ویتامین B12 بر روی سامانه‌های دارورسانی هیدروژلی [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 28-35]
 • حباب مطالعه تجربی رشد حباب در یک بستر سیال گاز-جامد نیم‌استوانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجم سیال بررسی انتخاب شبکه‌بندی‌های مختلف و مدل‌های آشفتگی بر نحوة توزیع جریان دو فازی (گاز- مایع) در آکنه‌های منظم با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسبا [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • حجم کنترل اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • حجم موثر راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]
 • حداقل فشار امتزاجی رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • حداقل فشار امتزاجی ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • حد برش افزایش بازدهی در مدل یک هیدروسیکلون [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • حذف حشره‏کش أثیر pH بر تصفیه فتوکاتالیستی فاضلاب حاوی سایپرمترین در راکتور با بستر TiO2 تثبیت شده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • حذف رنگ مروری بر تولید و عملکرد نانوصفحات گرافن به منظور حذف آلاینده‌های رنگی از فاضلاب‌های صنعتی [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 35-50]
 • حذف سروصدا مدل‌سازی جامع تغلیظ‌کننده‌های فیلم‌ریزشی چهار‌مرحله‌ای به کمک ویولتها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • حذف شیمیایی حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • حذف فلزات سنگین ارزیابی حذف فلزات سنگین (Ni, Cr, Cd) توسط گیاه مانگرومنطقه عسلویه [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • حذف کربن بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 16-26]
 • حذف متانل بررسی تأثیر زمان ماند بر تصفیه هوای آلوده به اتانول توسط بیوفیلتر چکنده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • حذف مقاومت راهبردهای نوین در شستشوی غشاءهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • حذف نیترات حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 90-100]
 • حذف نیتروژن مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • حذف هم‌زمانی بررسی حذف یون‌های فلزات نیکل (2+) و کادمیوم (2+) از محیط آبی به وسیله جاذب پلی آکریل آمیدی [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 6-19]
 • حرارت آبپوشی مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • حرارت‌دهی مایکروویو شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • حرکتهای براونی مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]
 • حساسیت تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • حسگر زیست‌شناختی استفاده از پدیده نشر نور زیست‌شناختی در طراحی حسگرهای زیست‌شناختی جهت ردیابی آلودگی‌های آبی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • حسگر گاز تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 116-124]
 • حسگر متان مروری بر روش‌های شناسایی نشتی گاز در تأسیسات و خطوط لوله گاز [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 22-38]
 • حسگرهای اکسید فلزی و بینی الکترونیکی بررسی خواص بویایی روغن‌های پالم اولئین و پنبه دانه و مخلوط‌های گوناگون آنها [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • حسگرهای زیستی لاکاز: پیشرفت‌های اخیر و اهمیت نانوزیست‌فناوری آن [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • حسگرهای مولکولی تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]
 • حفاظت از تابش بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد پرتوزا [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • حفره زدایی پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • حفره‌های یکنواخت همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • حلال مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق حلال به نفت سنگین درمحیط‌های متخلخل همگون و شکافدار ربع پنج نقطه‌ای بوسیله میکرومدل شیشه‌ای [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • حلال بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • حلال بررسی عملکرد مایعات یونی ایمیدازولیوم در استخراج و جداسازی فلزات نادر خاکی از محلول آبی [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 6-21]
 • حلال آلی استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش تبخیر خورشیدی و خیساندن با حلال آلی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • حلال فشرده روش‌های نوین استخراج ترکیبات مؤثره از گیاهان دارویی: استخراج به کمک فراصوت و ریزموج و استخراج با حلال فشرده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • حلال‌های فیزیکی روش‌های تجربی اندازه‌گیری چگالی و گرانروی محلول‌های آمین و حلال‌های مایع و مدل‌سازی داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • حلالیت بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • حلالیت اندازه‌گیری و محاسبۀ حلالیت متان در مخلوط آب و دی اتیلن گلایکول [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 38-48]
 • حمام نمک شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 46-53]

خ

 • خاصیت آنتی‌اکسیدانی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • خاصیت آنتی اکسیدانی مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • خاصیت ضدمیکروبی سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • خاصیت ضدمیکروبی مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • خاک مروری بر مدل‌سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • خاک آلوده پاک سازی بیولوژیکی خاک آلوده به نیتروفنل در فاز دوغابی با روش افزایش زیستی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • خاک‌رس مروری بر نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس و مدل‌های رخنه‌پذیری در آن‌ها [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 6-21]
 • خاک رس طراحی و سنتز نانوکامپوزیت سرامیکی بر بستر گاما آلومینای اصلاح شده به منظور حذف آلاینده‎های آلی از پساب [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاکستر استخوان تأثیر خاکستر استخوان گاو بر خواص فیزیکی و نوری بدنه چینی استخوانی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • خاکسترزدایی بررسیِ آزمایشگاهی خاکسترزدایی و گوگردزدایی از قیر طبیعی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • خاکهای آلوده به هیدروکربنهای سنگین ارزیابی عملکرد باکتریهای جداشده از خاک‌های آلوده به مواد هیدروکربنی بر ازدیاد برداشت نفت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • خالص‌سازی استخراج و خالص‌سازی ترکیبات موثره زعفران [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 6-21]
 • خالص سازی خالص سازی و رنگزدایی گلیسریزین استخراج شده از عصاره شیرین بیان برای مصارف دارویی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • خالص سازی کاربرد نانو ذرات مغناطیس در حوزه‌های زیستی و غذایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 41-48]
 • خالص‌سازی آنزیمی جداسازی و خالص‌سازی همپارهای لینولئیک اسید مزدوج از روغن گلرنگ [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 66-75]
 • خشک شدن انجمادی ارائه رابطه ضریب نفوذ مؤثر بخار در خشک شدن انجمادی ژلاتین متخلخل با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • خشک‌کردن بررسی تأثیر شرایط مختلف پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آب ازدست‌رفته، دریافت مواد جامد و فرایند بازجذب آب ورقه‌های گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 71-80]
 • خشک کردن بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 41-49]
 • خشک کردن بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • خشک کردن مدل‌سازی ریاضی فرایند انتقال جرم دانه زیره سبز به منظور تعیین ضریب انتشار رطوبتی آن، طی فرایند خشک شدن [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 41-49]
 • خشک کردن طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 74-84]
 • خشک‌کردن جعفری بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • خشک‌کن افزایش عملکرد خشک‌کن مجتمع مس سرچشمه [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 22-33]
 • خشک‌کن پاششی مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند خشک کردن آلومین در خشک‌کن پاششی با جریان همسو [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • خشک‌کن پاششی طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 74-84]
 • خشک‌کن پاششی ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین اثر دما، قطر و رطوبت قطره بر روی عملکرد یک خشک‌کن پاششی صنعتی [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • خشک کن پاششی اثر فرایند خشک کردن پاششی و پیونددهنده سیلیس در بهبود استحکام فرسایشی کاتالیزگرهای هم رسوبی آهن در سنتز فیشر– تروپش [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • خشک‌کن پیوسته تحلیل ابعادی فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 82-90]
 • خشک کن ترکیبی خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشک‌کن جریان مخالف بررسی آزمایشگاهی سینتیک خشک‌شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوستة جریان مخالف حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 81-90]
 • خشک‌کن خورشیدی مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتری عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی تماس غیرمستقیم [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • خشک‌کن دوار بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 41-49]
 • خشک‌کن سینی‌دار بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • خط لوله جوانب فنی و اقتصادی دو گزینه خط لوله و کارخانه تولید گاز طبیعی مایع برای انتقال گاز طبیعی از مخزن پارس جنوبی [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • خط لوله شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • خط لوله انتقال گاز تشکیل هیدرات‌های گازی در خطوط لوله انتقال گاز و پیشگیری از آنها با استفاده از بازدارنده‌های ترمودینامیکی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • خطوط توزیع گاز شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 59-72]
 • خطوط لوله بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • خطوط لوله گاز مروری بر روش‌های شناسایی نشتی گاز در تأسیسات و خطوط لوله گاز [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 22-38]
 • خنثی‌سازی فاضلاب مروری بر فرایند زیست اکسایش و خنثی‌سازی فاضلاب کانسنگ‌های مقاوم طلا [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 54-64]
 • خنثی‌سازی و لخته‌سازی بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 39-55]
 • خنک‌کن جذبی بررسی مخلوط‌های جاذب در چیلر (خنک‌کن) جذبی لیتیم برمید [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • خواص انتقالی روش‌های تجربی اندازه‌گیری چگالی و گرانروی محلول‌های آمین و حلال‌های مایع و مدل‌سازی داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • خواص بویایی بررسی خواص بویایی روغن‌های پالم اولئین و پنبه دانه و مخلوط‌های گوناگون آنها [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • خواص تابشی روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs) [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • خواص حرارتی مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • خواص حرارتی بررسی ویژگی‌های مکانیکی، بازدارندگی و حرارتی برخی از بسپارهای زیست تخریب‌پذیر حاوی پرکننده نانوکریستال سلولوز [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • خواص روانه‌شناختی مروری بر تأثیر نانوصفحات رس بر خواص روانه‌شناختی پایا و پویاشناسی نانوچندسازه‌های بسپاری [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 70-88]
 • خواص سطحی مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 86-104]
 • خواص شیمیایی تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]
 • خواص ضدباکتری مروری بر خواص و کاربردهای هیدروژل کیتوسان- وانیل [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 47-59]
 • خواص فیزیکی متغیر طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • خواص کاربردی نانوتقویت‌کننده‌های آلی مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های نانوچندسازه [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 32-51]
 • خواص مکانیکی مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • خواص مکانیکی بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2 [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • خواص مکانیکی بررسی ویژگی‌های مکانیکی، بازدارندگی و حرارتی برخی از بسپارهای زیست تخریب‌پذیر حاوی پرکننده نانوکریستال سلولوز [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • خواص مکانیکی نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 75-86]
 • خواص مکانیکی تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر ریزساختار برخواص مکانیکی داربست‌های زیستی برق‌ریسی شده از مخلوط پلی‌وینیل‌الکل و صمغ عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص مکانیکی مطالعه تاثیر نانوخاک‌رس و ترکیب آن با دوده بر خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک استایرن ـ بوتادین (SBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص نوری بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2 [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • خواص نوری اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • خواص و عملکرد مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 49-69]
 • خواص وکاربرد آئروژل های سیلیکایی بر پایه سیلیکات سدیم و کاربرد آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودتجمعی مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • خودترمیم‌شونده مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 16-27]
 • خودروی شیمیایی استفاده از واکنش بسپارش تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودروی شیمیایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • خودشبیهی مدل‌سازی جامع تغلیظ‌کننده‌های فیلم‌ریزشی چهار‌مرحله‌ای به کمک ویولتها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • خوردگی شبیه‌سازی با سیستم الکترولیتی جهت کنترل pH و جایگزینی عملی ماده تجارتی ضد خوردگی با محلول آمینی در واحد بنزین پیرولیز (تفکافت) [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • خوردگی تأثیر فلوئور در خوردگی تجهیزات کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • خیساندن بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • خیساندن استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش تبخیر خورشیدی و خیساندن با حلال آلی [دوره 11، شماره 61، 1391]

د

 • داده کاوی شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • داده های تعادلی مدل‌سازی حلالیت دی اکسیدکربن در سیستم Pz-CO2-H2O [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • داربست زیستی بررسی اثر ریزساختار برخواص مکانیکی داربست‌های زیستی برق‌ریسی شده از مخلوط پلی‌وینیل‌الکل و صمغ عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داربست سلولی مروری بر ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل PolyHIPE: اثر عوامل موثر بر ساختار و ریخت‌شناسی فوم (کف) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • داربست نانوالیاف مروری بر داربست‌های نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و روش‌های تهیه [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 6-16]
 • دارو رسانی مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 18-31]
 • دارورسانی همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • دارویی بررسی نتایج نظری و تجربی گرما‌دهی اُهمی در سیستم‌های دوفازی زیست (جامد- مایع) [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • دانشگاه ارتباط دانشگاه و صنعت - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • دانه ذرت تحلیل ابعادی فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 82-90]
 • دانه روغنی بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • دانه سورگوم جارویی تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • دانه‌های ذرت بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 41-49]
 • درجه منظم توصـیف نظم نانوحفره‌ها در اکسید آلومینیم آندی با تکنیک پردازش تصویر [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • درصد تخلخل ارزیابی کارایی مواد متخلخل در انتقال حرارت اجباری: وضعیت حاضر و چالش‌های پیش رو [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 74-90]
 • درصد حذف جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 19-32]
 • درصد دفع مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • درصد دفع بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 47-59]
 • درمانی مطالعه سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت کاربردهای تشخیصی- درمانی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 6-16]
 • دریاچه ارومیه استفاده از دولومیت تکلیس شده برای استحصال منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • دریاچه ارومیه بررسی پیشنهاد کشت ریزجلبک دونالیلاسالینا در دریاچه ارومیه با هدف تولید بتاکاروتن و کمک به بقای دریاچه [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • دزدی علمی لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌های علمی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • دستگاه اختلاط ایستا طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته- لوله مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • دستگاه بازیافت انرژی مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین سازی آب دریا به روش اسمز معکوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • دسته‌بندی موضوعی مقالات شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • دلاور طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته- لوله مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • دما مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 6-25]
 • دما و غلظت گلوکز بررسی اثر دما، pH و غلظت گلوکز بر تولید اتانول توسط قارچ موکور ایندیکوس [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • دمای خوراک ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین اثر دما، قطر و رطوبت قطره بر روی عملکرد یک خشک‌کن پاششی صنعتی [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • دمای زیاد مروری کوتاه بر جاذب‌های مورد استفاده در جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش‌ها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • دمای هوا بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 41-49]
 • دوام مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • دوپه‌کردن پیشرفت‌های پیش‌روی پلی‌یورتان‌های رسانا بر پایة پلی‌استیلن [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • دوپینگ دوپینگ نانو ذرات TiO2 توسط Au به منظور تخریب نوری 88 Red Acid [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • دوده مروری بر روش‌های پایدارسازی پلی اولفین‌ها در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • دوده مطالعه تاثیر نانوخاک‌رس و ترکیب آن با دوده بر خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک استایرن ـ بوتادین (SBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوده سیلیسی ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • دوده سیلیسی تأثیر مواد پوزولانی در بهبود آثار منفی ناشی از ناحیه انتقالی در بتن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 105-111]
 • دوره کارکرد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • دوستدار محیط زیست اسفنج شیشه‌ای؛ مزایا، کاربرد و تولید [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • دوغاب مدلسازی و شبیه‌سازی فرایند خشک کردن آلومین در خشک‌کن پاششی با جریان همسو [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • دولومیت تکلیس شده استفاده از دولومیت تکلیس شده برای استحصال منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • دونالیلا سالینا تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • دونالیلاسالینا بررسی پیشنهاد کشت ریزجلبک دونالیلاسالینا در دریاچه ارومیه با هدف تولید بتاکاروتن و کمک به بقای دریاچه [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • دی‌اتیلن‌گلایکول اندازه‌گیری و محاسبۀ حلالیت متان در مخلوط آب و دی اتیلن گلایکول [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 38-48]
 • دی اکسید تیتانیم ارزشیابی روش‌های سنتز و کاربردهای نانولوله‌های دی اکسید تیتانیم [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • دی اکسید تیتانیم مروری بر کاربردهای دی اکسید تیتانیم در چندسازه‌ها و نانوچندسازه‌های بسپاری [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • دی اکسید تیتانیم أثیر pH بر تصفیه فتوکاتالیستی فاضلاب حاوی سایپرمترین در راکتور با بستر TiO2 تثبیت شده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • دی‌اکسید سولفور تعیین رابطه حلقه کنترلی آنالیزور Tail Gas برای تنظیم هوای مورد نیاز واحد بازیافت گوگرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی‌اکسید‌کربن مطالعه آزمایشگاهی استخراج مواد موثره از گیاه بوقناق با استفاده از سیال فوق بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی‌اکسید کربن مدل‌سازی حلالیت دی اکسیدکربن در سیستم Pz-CO2-H2O [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • دی‌اکسید کربن تعیین بازه مطلوب مؤلفه‌های مخزنی در مخازن زغال سنگ حاوی متان برای عملیات فزونی برداشت با تزریق گاز دی‌اکسید کربن [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 6-19]
 • دی‌اکسیدکربن مروری کوتاه بر جاذب‌های مورد استفاده در جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش‌ها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • دی‌اکسیدکربن مطالعۀ تجربی جذب کربن دی‌اکسید در حلال مونواتانول‌آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 43-54]
 • دی‌اکسیدکربن الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • دی اکسید کربن جذب دی‌اکسید کربن توسط محلول آبی هیدروکسید سدیم در ستون پرشده: ضریب انتقال جرم و میزان جذب [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • دی اکسید کربن ساختارهای فلزی- آلی (MOF) و کووالانسی- آلی (COF): مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • دی اکسید کربن تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • دی‌اکسید کربن فوق بحرانی مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ‌ روغنی از گیاه کک‌گریز با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 33-41]
 • دی اکسید کربن فوق بحرانی تعیین اثر پارامتر‌های عملیاتی بر خواص ذرات در فناوری تولید ریز ذرات به روش پاشش سیال فوق بحرانی در محیط مایع [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • دی اکسید کربن فوق بحرانی کاربرد دی اکسید کربن فوق بحرانی در ساخت غشاءها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • دی اکسید گوگرد روش بهینه کنترل آلاینده‌های خروجی از واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • دی اکسید گوگرد ارزیابی و تخمین ضرایب انتشار آلاینده‌های گازی در واحدهای تولید گاز و گاز مایع [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • دی اکسید گوگرد کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • دی اکسید نیتروژن ارزیابی و تخمین ضرایب انتشار آلاینده‌های گازی در واحدهای تولید گاز و گاز مایع [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • دی اکسین مزایا و معایب ظروف پلاستیکی و مقایسه آن‌ها با ظروف شیشه‌ای در صنایع غذایی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • دیاگرام فازی مروری بر پیش‌بینی نظری ریخت‌شناسی غشاهای بسپاری تهیه شده به روش تغییر فاز [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • دی‌ان‌ای مروری بر روش‌های تخلیص دی‌ان‌ای: سامانه‌های میکروفلوئیدیک [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 55-80]
 • دیگ بخار شناسایی منابع هدررفت انرژی در یک واحد تولید بخار صنعتی و محاسبة بازدهی آن [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • دیگ بخار پدیده کری اور در دیگ‌های بخار صنایع نیشکر و راهکارهای کنترل آن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • دی متیل اتر بررسی سینتیکی واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • دی متیل اتر ارزیابی اثر عوامل مهم عملیاتی و تعیین شرایط بهینه در تولید دی متیل اتر به روش آب‌گیری از متانول با به‌کارگیری کاتالیزگر گاما آلومین [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • دی متیل سولفوکسید مقایسه نتایج مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید- آمپی سیلین) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 27-40]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی جریان سنج روزنه‌ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی انتخاب شبکه‌بندی‌های مختلف و مدل‌های آشفتگی بر نحوة توزیع جریان دو فازی (گاز- مایع) در آکنه‌های منظم با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسبا [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی فرایند گوگردزدایی در یک رآکتور ثابت بستر به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • دینامیک سیالات محاسباتی تحلیل افزایش میزان انتقال حرارت در مبدلهای پوسته و لولة مارپیچ به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 46-53]
 • دینامیک سیالات محاسباتی تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی در مبدل‌های حرارتی با لوله‌های تابدار (پیچشی) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 23-31]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مروری بر مدل‌سازی جداکننده‌های چندفازی گرانشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 54-65]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • دینامیک سیالات محاسباتی تاثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مدلسازی و شبیه سازی انتقال حرارت در جریان رگ‌های خونی انسان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی پدیده رسوب‌گرفتگی در راکتور پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) روش شبکه‌ی بولتسمان و کاربردهای آن در شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • دینامیک مولکولی مقدمه‌ای بر محاسبه خواص ترمودینامیکی سیستم‌های نانو به روش دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • دیوار ترمب بررسی تأثیر سرعت هوای کانال و شدت تابش خورشیدی بر بهبود عملکرد سیستم گرمایشی دیوار ترمب [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 6-18]
 • دیوی مکی شبیه‌سازی فرایند تولید متانول و تعیین شرایط بهینه فرایندی [دوره 9، شماره 53، 1389]

ذ

 • ذخیره‌سازی نقش افزودنی‌ها در تشکیل هیدرات هیدروژن [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • ذخیره سازی ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده نفت و گاز زیر زمینی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • ذخیره‌سازی انرژی بررسی تأثیر سرعت هوای کانال و شدت تابش خورشیدی بر بهبود عملکرد سیستم گرمایشی دیوار ترمب [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 6-18]
 • ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز مطالعه و بررسی وضعیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی ایران و سایر کشورهای جهان [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • ذخیره‌سازی هیدروژن بهبود خواص پودر هیدرید منیزیم ذخیره‌ساز هیدروژن [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • ذخیره‌سازی هیدروژن تأثیر کاستی جای‌شناختی بر ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن اتم ایتریم نشان‌دار شده برروی گرافن متخلخل [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 6-15]
 • ذخیره قابل استحصال تحلیل داده‌های تولید در مخازن هیدروکربوری: مطالعه مروری [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • ذرات اولیه شبیه‌سازی پایداری الکتروستاتیکی ذرات اولیه تشکیل شده در بسپارش تعلیقی وینیل کلراید [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 76-89]
 • ذرات بی‌اثر بررسی آزمایشگاهی سینتیک خشک‌شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوستة جریان مخالف حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 81-90]
 • ذرات بی اثر تحلیل ابعادی فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 82-90]
 • ذرات سیلیکا مروری بر روش‌های تولید ذرات سیلیکای نانو متخلخل [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-116]
 • ذرات طلا دوپینگ نانو ذرات TiO2 توسط Au به منظور تخریب نوری 88 Red Acid [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • ذرات نانو مغناطیس کاربرد نانو ذرات مغناطیس در حوزه‌های زیستی و غذایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 41-48]
 • ذرت بررسی آزمایشگاهی سینتیک خشک‌شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوستة جریان مخالف حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 81-90]
 • ذوب) ارزیابی مقاومت پوزولان طبیعی فعال شده در برابر چرخه‌های (انجماد- ذوب) و حمله (نمک- یخ) [دوره 12، شماره 69، 1392]

ر

 • رآکتور فرایند جفت شدن اکسایشی متان: چالشی برای دستیابی به بهره بیشتر [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • رآکتور مروری بر پارامترهای مؤثر در فرایند MTO و چگونگی تأثیر آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • رآکتور ثابت بستر شبیه‌سازی پایا و بهینه‌سازی رآکتور ثابت بستر تولید دی‌متیل‌اتر [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • رآکتور ثابت بستر شبیه‌سازی فرایند گوگردزدایی در یک رآکتور ثابت بستر به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • رئولوژی بررسی برهم‌کنش‌های بین نانوذرات‌رس و آمیزه پلی بوتیلن‌ترفتالات/ پلی‌پروپیلن [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 15-10]
 • رابطه تجربی رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رابطه سینتیکی انتخاب معادله حالت و رابطه سینتیکی دقیق‌تر برای شبیه‌سازی راکتور سنتز متانول [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • رابینسون معادله تجربی برای پیش‌بینی میزان آب اشباع گازطبیعی بر مبنای دادهای آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 76-85]
 • رافسون بهبودیافته طراحی و مدل‌سازی یک فرایند تقطیر چندجزئی به روش نیوتون- رافسون بهبودیافته [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 90-103]
 • راکتور بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • راکتور بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 69-77]
 • راکتور بررسی تحولات به منظور بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی؛ مروری بر توسعه ی مدل ها و بهینه سازی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 83-96]
 • راکتور ABR تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • راکتور UASB بررسی فرایندهای جدید هضم بی‌هوازی برای بازیابی انرژی از پسماندهای مختلف غذایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • راکتور بستر سیال بسپارش گازی مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]
 • راکتور بی‌هوازی تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • راکتور بیوفیلتر چکنده بررسی تأثیر زمان ماند بر تصفیه هوای آلوده به اتانول توسط بیوفیلتر چکنده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • راکتور چکنده تعیین پارامترهای عملیاتی راکتور واحد HDS جهت شیرین‌سازی میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس با استفاده از شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • راکتور حبابی دوغابی اثر فرایند خشک کردن پاششی و پیونددهنده سیلیس در بهبود استحکام فرسایشی کاتالیزگرهای هم رسوبی آهن در سنتز فیشر– تروپش [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • راکتور زیستی مروری بر تولید هیدروژن از گاز سنتز با واکنش زیستی جابجایی گاز- آب [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • راکتور سنتز متانول انتخاب معادله حالت و رابطه سینتیکی دقیق‌تر برای شبیه‌سازی راکتور سنتز متانول [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • راکتور غشایی بررسی کارایی غشاءهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن‌ها برای استفاده در راکتورهای همپارش غشایی [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • راکتور غشایی کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]
 • راکتورهای دارای جریان‌ برخوردی مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • راکتورهای زیستی غشایی بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکتروراکتور زیستی غشایی برای تصفیۀ پساب سنتزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 21-38]
 • راکتورهای سه‌فازی بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای سه فازی و چالش‌های پیش‌رو [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • راکتورهای صوتی شبیه‌سازی CFD هیدرودینامیک یک راکتور صوتی جهت بالاترین شدت کاویتاسیون (کاواک‌زایی) صوتی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • راکتورهای غشایی راکتورهای غشایی کاتالیستی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • راکتور همزده بررسی سینیتیک تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در راکتور همزن‌دار در شرایط حجم ثابت [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 111-123]
 • راکتور همزن‌دار بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد و توزیع ابعاد ذرات رسوب توریم اکسالات در راکتور همزن‌دار [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 43-53]
 • رانش گاز محلول بررسی مکانیزم‌ تشکیل، رشد و حرکت حباب در فرایند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگین [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • رتبه بندی تکنیکی غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رخنه‌پذیری مروری بر نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس و مدل‌های رخنه‌پذیری در آن‌ها [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 6-21]
 • ردلیش مقایسه نتایج مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید- آمپی سیلین) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 27-40]
 • ردیابی فاضلاب‌های صنعتی استفاده از پدیده نشر نور زیست‌شناختی در طراحی حسگرهای زیست‌شناختی جهت ردیابی آلودگی‌های آبی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • رزوپوس‌اریزوس الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 22-37]
 • رزین بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • رزین اپوکسی بررسی مدلسازی سینتیک پخت نانو کامپوزیت های اپوکسی در مجاورت نانو گرافن اکساید : مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزین بستر مخلوط مقایسه سیستم‌های رزین پیش‌اندوده و بستر مخلوط در تصفیه آب کندانس با در نظر گرفتن‌جنبه‌های کاربردی، مشخصات‌فنی‌واقتصادی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • رزین پیش اندوده مقایسه سیستم‌های رزین پیش‌اندوده و بستر مخلوط در تصفیه آب کندانس با در نظر گرفتن‌جنبه‌های کاربردی، مشخصات‌فنی‌واقتصادی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • رژیم تیلور شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت رژیم جریانی دو فازی تیلور گذرنده از یک کانال واکنشگاه مونولیتی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 26-34]
 • رس بررسی آزمایشگاهی اثرات رس موجود در سنگ مخزن بر کاهش نفوذپذیری در فرایند تزریق آب به مخازن هیدرو کربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رسانایی الکتریکی بررسی نتایج نظری و تجربی گرما‌دهی اُهمی در سیستم‌های دوفازی زیست (جامد- مایع) [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • رسانش دارو ساخت نانورتاکسن‌های سیکلودکسترین با پلی اتیلن گلیکول و کاربردهای نانورتاکسن‌ها [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • رسانش گرمایی مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • رسانش گرمایی مؤثر بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • رسوب مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 31-44]
 • رسوب پدیده کری اور در دیگ‌های بخار صنایع نیشکر و راهکارهای کنترل آن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • رسوب اصلاح سطوح انتقال حرارت در جهت کاهش مقدار رسوب تبلوری براساس مؤلفه قطبی انرژی سطح [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 48-58]
 • رسوب تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]
 • رسوب بررسی عمل‌کرد بازدارنده‌‌های بسپاری ضد رسوب با استفاده از روش شیمیایی تودۀ سیال در محلول استاندارد ASTM D1141 [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 60-69]
 • رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک بررسی آزمایشگاهی و بهینه‌سازی عملکرد رسوب‌دهندۀ الکترواستاتیک [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 55-69]
 • رسوب‌دهی بررسی روش‌ها و عوامل مؤثر بر ساخت نانوذرات اکسید مس تک‌ظرفیتی به فرم پایدار [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 81-91]
 • رسوب دهی بخار شیمیایی مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • رسوب دهی زیستی فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • رسوبدهی فاز بخار استفاده از نانو لوله کربنی تک جداره در ساخت زیست‌حسگر گلوکوز [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • رسوب‌زدایی شستشوی تبادلگر گرمایی در حین کار [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • رسوب‌ ‌کلسیم سولفات بررسی رسوب آب میوه در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای به‌کار رفته در صنایع غذایی [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 25-35]
 • رسوب‌گذاری طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • رسوب‌‌گذاری معدنی بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • رسوب‌گرفتگی ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • رسوب‌گیری جلوگیری از انسداد سینی‌ها در ستون‌های عریان‌ساز واحدهای تولید الکل با نرم‌سازی و خالص‌سازی ملاس تخمیر شده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • رسوب‌گیری بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد و توزیع ابعاد ذرات رسوب توریم اکسالات در راکتور همزن‌دار [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 43-53]
 • رسوب مبدل حرارتی اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 64-73]
 • رسوب واکس ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 27-37]
 • رشد حباب بررسی مکانیزم‌ تشکیل، رشد و حرکت حباب در فرایند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگین [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • رفتار پخت مطالعه تاثیر نانوخاک‌رس و ترکیب آن با دوده بر خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک استایرن ـ بوتادین (SBR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار دینامیکی فاز محدود بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • رفتار دینامیکی فاز نامحدود بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های کنترلی دارای پیش‌بینی‌کننده تأخیر زمانی اسمیت [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • رفرمینگ محاسبات ترکیب شیمیایی گازهای تعادلی واکنش رفرمینگ به کمک روش‌های عددی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 41-49]
 • رقیق‌سازی بررسی فناورانه انتقال نفت خام سنگین توسط خط لوله و چالش‌های پیش رو [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • رگ‌های خونی مدلسازی و شبیه سازی انتقال حرارت در جریان رگ‌های خونی انسان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگ خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگ آزو بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]
 • رنگ آزو قرمز بازیک 46 بررسی تجربی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگدانه جذب رنگدانه آنیونی زرد GX توسط نانوذرات هیدروکسیدی لایه‌ای دوگانه آهن و منیزیم از محلول آبی در صنایع نساجی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • رنگزاهای آزو بررسی عوامل مؤثر بر تخریب فوتوکاتالیستی رنگزاهای آزو توسط نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در محلول‌های آبی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 77-84]
 • رنگزای آبی مستقیم 71 بهبود فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی به کمک منگنز در تخریب رنگزای آبی مستقیم 71 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 43-52]
 • رنگزدایی خالص سازی و رنگزدایی گلیسریزین استخراج شده از عصاره شیرین بیان برای مصارف دارویی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • رنگزدایی تصفیه زیستی محلول رنگی حاوی مالاکیت سبز بوسیله ی جلبک پرسلولی کلادوفورا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • رنگ متیلن بلو جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 6-14]
 • رهایش مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • رهایش دارو مطالعه سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت کاربردهای تشخیصی- درمانی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 6-16]
 • رهایش دارو نانوکامپوزیت‌ها در رهایش دارو [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 83-97]
 • رهش دارو شبیه‌سازی رهش ویتامین B12 بر روی سامانه‌های دارورسانی هیدروژلی [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 28-35]
 • روش کاربرد نانو ذرات مغناطیس در حوزه‌های زیستی و غذایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 41-48]
 • روش CFD مروری بر روش‌های شبیه‌سازی CFD جریان‌های واکنش‌دار مغشوش [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • روش SHN1 بررسی برخی از روشهای دستیابی به توزیع اندازه حفرات جامدات متخلخل وتعیین روش مناسب برای چهار جاذب پرکاربرد صنعتی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • روش القای صفحه‌ای نور شارندگی بررسی مؤلفه‌های عملیاتی مؤثر بر اختلاط واکنشی اسید- باز درون مخزن همزن‌دار به‌روش لیزری PIV/PLIF [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 6-18]
 • روش‌ اولری معرفی بسترهای فورانی: ویژگی‌ها، کاربردها، تحقیقات آزمایشگاهی و مدلسازی هیدرودینامیکی [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • روش برق‌کافت بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • روش بل طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته- لوله مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • روش پاسخ سطح بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • روش پایش تأثیر خرابی بر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی پیل سوختی غشای بسپاری برای افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • روش پخت بررسی روش‌های ساخت غشاءهای پلیمری میکروفیلتراسیون [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • روش پلی‌اُل مروری بر نانوساختارهای فلزی پلاسمونی و روش ساخت آنها [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 49-63]
 • روش پلیول بررسی ساخت گرم‌کنندۀ چاپی با استفاده از نانوگرافیت و نانومس [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 41-48]
 • روش تاگوچی ارزیابی اثر عوامل مهم عملیاتی و تعیین شرایط بهینه در تولید دی متیل اتر به روش آب‌گیری از متانول با به‌کارگیری کاتالیزگر گاما آلومین [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • روش تاگوچی مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ‌ روغنی از گیاه کک‌گریز با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 33-41]
 • روش تاگوچی بهینه سازی ساختار گرانول های کروی گاما آلومینا تهیه شده از روش قطره ریزی در روغن [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش تشخیص حساس گرماسنجی روبش دمایی: ابزاری نوین در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • روش تفاضل محدود طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • روش جدائی فاز بررسی روش‌های ساخت غشاءهای پلیمری میکروفیلتراسیون [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • روش جزء محدود شبیه‌سازی مخازن نفتی شکافدار با استفاده از عنصر (جزء) محدود با توابع شکل لگاریتمی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • روش جزء منفرد معرفی بسترهای فورانی: ویژگی‌ها، کاربردها، تحقیقات آزمایشگاهی و مدلسازی هیدرودینامیکی [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • روش حک اثر بررسی روش‌های ساخت غشاءهای پلیمری میکروفیلتراسیون [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • روش رسوب‌زدایی برخط مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 31-44]
 • روش رسوب‌زدایی برون‌خط مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 31-44]
 • روش سطح پاسخ مطالعۀ تجربی جذب کربن دی‌اکسید در حلال مونواتانول‌آمین با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 43-54]
 • روش سطح پاسخ بررسی تجربی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش سنتز با قالب مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد‌های نانو ساختارهای پلی آنیلین [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • روش سنتز بدون قالب مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد‌های نانو ساختارهای پلی آنیلین [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • روش سنتز قالب سخت مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد‌های نانو ساختارهای پلی آنیلین [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • روش سنتز قالب نرم مروری بر روش‌های تهیه و کاربرد‌های نانو ساختارهای پلی آنیلین [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • روش غیر خطی GRG معادله تجربی برای پیش‌بینی میزان آب اشباع گازطبیعی بر مبنای دادهای آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 76-85]
 • روش کرن طراحی مبدل‌های حرارتی پوسته- لوله مجهز به دستگاه‌های اختلاط ایستا [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • روش کششی بررسی روش‌های ساخت غشاءهای پلیمری میکروفیلتراسیون [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • روش مشاهده ای بررسی فرایندهای ناپیوسته اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 28-35]
 • روش نوین روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • روش نیوتون طراحی و مدل‌سازی یک فرایند تقطیر چندجزئی به روش نیوتون- رافسون بهبودیافته [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 90-103]
 • روش هاى کیفى معرفى روش‌هاى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 6-21]
 • روش‌های آماری بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • روشهای ارزیابی الکتروشیمیایی اصول الکتروشیمی پیل سوختی پلیمری و عوامل موثر بر عملکرد آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشهای اصلاح غشای زئولیتی غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • روش‏های برداشت ریزجلبک روش‏های برداشت و آبگیری ریزجلبک‏ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • روش‌های تشخیص نشتی مروری بر روش‌های شناسایی نشتی گاز در تأسیسات و خطوط لوله گاز [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 22-38]
 • روش‌های تولید مروری بر روش‌های تولید ذرات سیلیکای نانو متخلخل [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-116]
 • روش‌های حذف مروری بر روش‌های نوین تصفیه فاضلاب‌های آلوده به کروم (VI) در یک دهه گذشته [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • روش‌های ریاضی بهینه‌سازی روش‌های ترمودینامیکی و ریاضی در بهینه‌سازی انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 6-19]
 • روش‌های زیست‌الکتروشیمیایی مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • روش‌های زیستی مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • روش های ساخت مروری بر انواع غشاءهای نانوکامپوزیت، روش‌های ساخت و کاربرد آنها در جداسازی گازها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • روش‌های شیمیایی مروری بر مطالعات اخیر پیرامون روش‌های کنترل آبدهی در چاه‌های نفتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش‌های عددی محاسبات ترکیب شیمیایی گازهای تعادلی واکنش رفرمینگ به کمک روش‌های عددی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 41-49]
 • روش‌های فیزیکی‌ مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • روش‌های مکانیکی مروری بر مطالعات اخیر پیرامون روش‌های کنترل آبدهی در چاه‌های نفتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشهای مهندسی مدلسازی واحدهای اولفینی با استفاده از روشهای مهندسی- تخمینی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • روش‌های نوین مروری بر روش‌های کاهش گران‌روی نفت خام سنگین با تأکید براستفاده از نانوکاتالیست‌ها [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 74-85]
 • روش همنهشت احتراقی محلول همنهشت نانوذرات ترکیبات اکسید کبالت به روش احتراقی محلول و مشخصه‌سازی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 47-54]
 • روش هیدروترمال معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • روغن بادام‌زمینی تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]
 • روغن زیتون نفوذپذیری نسبت به بخار آب در فیلم‌های خوراکی بر پایه کنسانترة پروتئین آب پنیر و روغن زیتون [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • روغن سبز بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 6-14]
 • روغن سبوس برنج بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • روغن کرچک مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 48-56]
 • روغن کرچک مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 26-40]
 • روغن گلرنگ جداسازی و خالص‌سازی همپارهای لینولئیک اسید مزدوج از روغن گلرنگ [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 66-75]
 • روغنهای گیاهی بررسی تجربی عملکرد روغن‌های گیاهی بر کنترل ته‌نشینی رسوب آسفالتین دو نمونه نفت خام ایران [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • روند خرابی تأثیر خرابی بر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی پیل سوختی غشای بسپاری برای افزایش بهره‌وری سیستم [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • روی اکسید بررسی تجربی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد میان مقیاس روش شبکه‌ی بولتسمان و کاربردهای آن در شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • ری‌جنراتور فرایندهای خوردگی در آجرهای نسوز کوره ذوب شیشه و روش‌های بهینه نگهداری و تعمیر آن [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • ریخت‌شناسی سنتز و مطالعة ریخت‌شناختی کاتالیزگرهای کروی (زیگلر- ناتا) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • ریخت‌شناسی مروری بر ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل PolyHIPE: اثر عوامل موثر بر ساختار و ریخت‌شناسی فوم (کف) [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • ریخت‌شناسی بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2 [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • ریخت‌شناسی مروری بر پیش‌بینی نظری ریخت‌شناسی غشاهای بسپاری تهیه شده به روش تغییر فاز [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • ریخت‌شناسی ارتباط بین ریخت‌شناسی و جریان‌سنجی در آمیزه‌های امتزاج ناپذیر بسپاری [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • ریخت‌شناسی ساختار، خواص و کاربرد شیشه- سرامیکها «پتانسیل بالقوه برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا» [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • ریخت‌شناسی هشت‌ضلعی همنهشت و مشخصه‌یابی نانوساختار چارچوب فلز آلی UiO-66 [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 53-61]
 • ریزاندام مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک‌زدایی آب دریا [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 79-100]
 • ریزاندامگان گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 96-109]
 • ریزاندامگان مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 49-61]
 • ریزاندامگان مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 27-37]
 • ریزپوز اریزائی تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • ریزپوشانی معرفی نانوبلور‌ها به عنوان یک فناوری نوین در تولید نوشیدنی‌ها و محصولات غذایی فراسودمند [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 38-47]
 • ریزپوشینه مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • ریز جلبک مروری بر فرآیندهای موثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریز جلبک مروری بر استخراج کلروفیل وکاروتئونید از ریزجلبک‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزجلبک روش‏های برداشت و آبگیری ریزجلبک‏ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • ریزجلبک بررسی پیشنهاد کشت ریزجلبک دونالیلاسالینا در دریاچه ارومیه با هدف تولید بتاکاروتن و کمک به بقای دریاچه [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • ریزجلبک ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 56-65]
 • ریزجلبک مروری بر تأثیر تنش‌های مختلف در ذخیره بتاکاروتن در ریزجلبک‌ها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 15-25]
 • ریزجلبک بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • ریزجلبک مروری بر اثر تنش‌های مختلف بر تولید آنتی‌اکسیدان توسط جلبک دونالیلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزجلبک بومی بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 65-73]
 • ریزجلبک مختلط بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 18-27]
 • ریز ذرات دارویی تعیین اثر پارامتر‌های عملیاتی بر خواص ذرات در فناوری تولید ریز ذرات به روش پاشش سیال فوق بحرانی در محیط مایع [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • ریزذره حذف اکسایشی مواد گوگردی محلول در آب به کمک ریزکاتالیست هسته- پوستۀ نیکل- مولیبدن [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 6-17]
 • ریزراکتور مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • ریزراکتور بررسی انواع روش‌های مختلف ساخت ریزراکتور و شبیه‌سازی آن‌ها [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 20-29]
 • ریزساختار مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • ریزساختار بررسی اثر ریزساختار برخواص مکانیکی داربست‌های زیستی برق‌ریسی شده از مخلوط پلی‌وینیل‌الکل و صمغ عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزساختار نهایی اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • ریزسیالات مروری بر استفاده از تکنولوژی ریزسیالات در ساخت زیست سازه های مهندسی شده قلبی عروقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزسیال ساز مروری بر تولید نانوامولسیون و مقایسه کارایی همگن سازها [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • ریزش ثقلی اجباری بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • ریزصاف‌کردن بررسی تأثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاءهای سرامیکی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • ریزکپسول مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 16-27]
 • ریز متخلخل مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 48-59]
 • ریزموج روش‌های نوین استخراج ترکیبات مؤثره از گیاهان دارویی: استخراج به کمک فراصوت و ریزموج و استخراج با حلال فشرده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • ریزوسفر مروری بر مدل‌سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • ریسک ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 50-65]
 • ریسیدن بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • ریفرمینگ بخار مطالعه سنتیکی لیچینگ کاتالیزگرهای مستعمل واحد ریفورمینگ با بخار در محیط اسیدسولفوریک [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • ریفرمینگ (بهسازی) متان با بخار آب بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • ریفرمینگ ترکیبی شبیه‌سازی فرایندهای ریفرمینگ ترکیبی و ریفرمینگ خشک گاز طبیعی برای تولید گاز سنتز و مقایسه آنها [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • ریفرمینگ خشک شبیه‌سازی فرایندهای ریفرمینگ ترکیبی و ریفرمینگ خشک گاز طبیعی برای تولید گاز سنتز و مقایسه آنها [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • ریفرمینگ متان شبیه‌سازی دوبعدی هتروژن راکتور کاتالیستی تبدیل متان با بخار آب [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 32-40]
 • ریه‌مصنوعی تعیین نرخ انتقال اکسیژن در ریه‌مصنوعی نوزاد به روش سامانۀ سولفیت [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زئولیت بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • زئولیت (HZSM بررسی سینتیکی و نحوه تغییرات مکانیسم‌های شکست گازهای ایزوبوتان و نرمال بوتان بر روی کاتالیزگر (HZSM-5) [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • زانتن کاتالیزگر نانو زیرکونیا سولفوریک اسید به‌عنوان کاتالیزور قابل بازیافت در همنهشت مواد رنگزای آزو بر پایۀ زانتن‌ها و هیدروکسی کومارین‌ها [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 70-91]
 • زاویه تماس مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ‌های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه‌های کربناته کم تراوا [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • زاویه تماس مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکونی بر روی ترشوندگی محیط متخلخل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • زایلین طراحی بهینۀ برج‌های تقطیر دیوارۀ‌‌میانی-مطالعۀ موردی سامانۀ بنزن، تولوئن و زایلین [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 66-80]
 • زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی زباله‌های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی یک منبع با ارزش جهت بازیافت [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • زبری سطح بررسی اثرهای زبری سطح انتقال حرارت در جوشش استخری در محلول استون- ایزوپروپانول, [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 46-60]
 • زبری سطح جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • زخم‌پوش مروری بر نانو الیاف بسپاری الکتروریسی شده و تولید زخم‌پوش با خواص ضد میکروبی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 56-67]
 • زردGX جذب رنگدانه آنیونی زرد GX توسط نانوذرات هیدروکسیدی لایه‌ای دوگانه آهن و منیزیم از محلول آبی در صنایع نساجی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • زعفران استخراج و خالص‌سازی ترکیبات موثره زعفران [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 6-21]
 • زمان اختلاط تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • زمان القا بررسی اثر نانولوله‌های کربنی چند‌ جداره بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 69-75]
 • زمان تشکیل ژل طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 74-85]
 • زمان ماند هیدرولیکى مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 6-25]
 • زمان ماند هیدرولیکی بررسی تأثیر زمان ماند بر تصفیه هوای آلوده به اتانول توسط بیوفیلتر چکنده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • زمان ماند هیدرولیکی (HRT).. زیست‌راکتور غشایی: مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 22-36]
 • زمان محدود تبیین عملکرد ماشین حرارتی و سیکل تبرید با استفاده از مفهوم ترمودینامیک زمان محدود [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • زیتون تلخ تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • زیره سبز مدل‌سازی ریاضی فرایند انتقال جرم دانه زیره سبز به منظور تعیین ضریب انتشار رطوبتی آن، طی فرایند خشک شدن [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 41-49]
 • زیست اتانول چشم انداز زیست انرژی در ایران و جهان [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • زیست اکسایش مروری بر فرایند زیست اکسایش و خنثی‌سازی فاضلاب کانسنگ‌های مقاوم طلا [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 54-64]
 • زیست الکتریسیته ساکرومایسیس سرویسیا مولد توان الکتریکی در پیل سوختی زیست‌شناختی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • زیست‌امولسیون‌ساز ارزیابی عملکرد باکتریهای جداشده از خاک‌های آلوده به مواد هیدروکربنی بر ازدیاد برداشت نفت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • زیست‌انرژی جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • زیست انرژی چشم انداز زیست انرژی در ایران و جهان [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • زیست‌بسپار تأثیر نوع زیست‌واکنشگاه در تولید زیست‌بسپارهای میکروبی زیست تخریب‌پذیر [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 62-75]
 • زیست تخریب پذیر تأثیر نوع زیست‌واکنشگاه در تولید زیست‌بسپارهای میکروبی زیست تخریب‌پذیر [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 62-75]
 • زیست‌تصفیه مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی مربوط به حذف زیستی آلاینده‌های گازی در زیست‌صافی‌ها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • زیست‌توده کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 50-64]
 • زیست‌توده جذب زیستی یون‌های سرب از محلول آبی با استفاده از زیست‌توده موکور ایندیکوس مخمری شکل [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • زیست‌توده بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 65-73]
 • زیست‌توده زیست‌راکتور غشایی: مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 22-36]
 • زیست‌توده مروری بر چگونگی تولید و تصفیه گاز زیستی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 52-70]
 • زیست‌توده امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • زیست توده چشم انداز زیست انرژی در ایران و جهان [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • زیست توده تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن، متانول و توان از زیست توده [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 73-82]
 • زیست‌حسگر استفاده از نانو لوله کربنی تک جداره در ساخت زیست‌حسگر گلوکوز [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • زیست‌حسگر استفاده از زیست‌حسگرهای مبتنی بر پایه نانوساختارهای پلی‌آنیلین برای تشخیص گلوکوز و کلسترول [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • زیست‌حسگر با پایه کاغذی سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 15-26]
 • زیست درمانی مروری بر مدل‌سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • زیست‌دیزل مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • زیست‌دیزل سنتز زیست‌دیزل از روغن سویا با استفاده از فنّ فراصوت [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • زیست‌دیزل مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 26-40]
 • زیست‌دیزل مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 64-74]
 • زیست دیزل تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • زیست‌دیزل اکلیل کوهی بررسی عملکرد آتش‌زایی و پراکنش آلاینده‌های زیست‌دیزل تولیدشده از سه روغن غیر خوراکی جدید در یک موتور دیزلی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 70-84]
 • زیست‌دیزل مریم‌گلی بررسی عملکرد آتش‌زایی و پراکنش آلاینده‌های زیست‌دیزل تولیدشده از سه روغن غیر خوراکی جدید در یک موتور دیزلی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 70-84]
 • زیست‌دیزل نعناع بررسی عملکرد آتش‌زایی و پراکنش آلاینده‌های زیست‌دیزل تولیدشده از سه روغن غیر خوراکی جدید در یک موتور دیزلی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 70-84]
 • زیست‌رآکتور بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • زیست‌راکتور غشایی (MBR) زیست‌راکتور غشایی: مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 22-36]
 • زیست‌راکتور غشایی (MBR) گرفتگی غشاء در زیست‌راکتور غشایی: سازوکار، انواع، عوامل مؤثر و روش‌های کاهش [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 6-24]
 • زیستراکتورهای نیمه پیوسته صنعتی مدلسازی زیست‌راکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه- پیوسته) [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • زیست روآور مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 49-61]
 • زیست‎سالم‎سازی مقایسه توانایی باکتری‎ها و قارچ‎ها در تیمارزیستی آب و خاک آلوده به 2،4،6-تری‎نیتروتولوئن [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • زیست سالم سازی پاک سازی بیولوژیکی خاک آلوده به نیتروفنل در فاز دوغابی با روش افزایش زیستی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • زیست سوخت روش‏های برداشت و آبگیری ریزجلبک‏ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • زیست سوخت بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • زیست‌‌سورفاکتانت عملکرد زیست‌سور‌فاکتانت در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • زیست صافی حذف بخار تولوئن از هوا در یک بیوفیلتر(زیست صافی) تلقیح شده با قارچ فنروکائت کرایسوسپوریوم در شرایط بارگذاری ناپیوسته [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • زیست صافی مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی مربوط به حذف زیستی آلاینده‌های گازی در زیست‌صافی‌ها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • زیست فروشویی مروری بر فرایند زیست اکسایش و خنثی‌سازی فاضلاب کانسنگ‌های مقاوم طلا [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 54-64]
 • زیست فناوری روش‌های بازیافت بطری‌های ضایعاتی پلی‌اتیلن ترفتالات [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 35-47]
 • زیست فناوری سفید نقش مهندسی متابولیک در توسعه شیمی سبز [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • زیست فناوری صنعتی نقش مهندسی متابولیک در توسعه شیمی سبز [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • زیست‌گاز مروری بر هضم بی‌هوازی پسماندهای جامد شهری برای بازیابی مواد و انرژی [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 58-78]
 • زیست گازوئیل بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • زیست‌لایه مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک‌زدایی آب دریا [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 79-100]
 • زیست‌مولکول مروری بر روش‌های تخلیص دی‌ان‌ای: سامانه‌های میکروفلوئیدیک [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 55-80]
 • زیست‌هیدروژن مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 64-74]
 • زیست‌واکنشگاه تأثیر نوع زیست‌واکنشگاه در تولید زیست‌بسپارهای میکروبی زیست تخریب‌پذیر [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 62-75]
 • زیست‌واکنشگاه نوری الگوسازی رشد گونۀ سیانوباکتری سینکوکوس زیر رژیم‌های نوری متفاوت [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 78-90]
 • زیستى روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 104-125]
 • زیستی بررسی روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/ گاز و پتروشیمی [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 39-55]
 • زیگلر مرور و بررسی پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی زنده مونومر بوتادین با سیستم‌های کاتالیستی سه‌جزئی زیگلر- ناتا بر پایه فلز نئودیمیوم [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 6-16]

ژ

 • ژل سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • ژل مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 48-59]
 • ژل) مطالعه رفتار (مکانیکی ـ گرمایی دینامیکی) یک نانوکامپوزیت هیبریدی سیلیکونی تهیه شده به روش (سُل ـ ژل) با هدف کاربری در حوزۀ نوری ناخطی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • ژلاتین مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]
 • ژلما مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 66-75]

س

 • ساپو بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • ساخت بررسی روش‌های ساخت غشاءهای پلیمری میکروفیلتراسیون [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • ساخت بررسی انواع روش‌های مختلف ساخت ریزراکتور و شبیه‌سازی آن‌ها [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 20-29]
 • ساختار شیمیایی نانوتقویت‌کننده‌های آلی مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های نانوچندسازه [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 32-51]
 • ساختار گرانول بهینه سازی ساختار گرانول های کروی گاما آلومینا تهیه شده از روش قطره ریزی در روغن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختارهای غشایی و هدایت یونی درآمدی بر غشاءهای تبادل آنیون برای پیل‌های سوختی قلیایی جامد [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • ساخت و نصب طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • سازند آبده نمکی بررسی فرایند تشکیل هیدرات CO2 در سازندهای آبده نمکی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • سازوکار کهولت بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 62-75]
 • سازوکار گرفتگی گرفتگی غشاء در زیست‌راکتور غشایی: سازوکار، انواع، عوامل مؤثر و روش‌های کاهش [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 6-24]
 • سافرانال استخراج و خالص‌سازی ترکیبات موثره زعفران [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 6-21]
 • ساکارو پلی اسپورا اریترا بررسی فرآیند تولید اریترومایسین توسط باکتری ساکارو پلی اسپورا اریترا به روش تخمیر بسته در غلظتهای مختلف آرد سویا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • ساکارومایسس سروسیا مدلسازی زیست‌راکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه- پیوسته) [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • ساکرومایسیس سرویسیه ساکرومایسیس سرویسیا مولد توان الکتریکی در پیل سوختی زیست‌شناختی [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • سالونت سابلیشن معرفی فرایند سالونت سابلیشن؛روشی کارآمد در حذف و یا پیش‌تغلیظ ترکیبات آلی و غیرآلی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • سامانه چربی‌گیر بررسی سامانه‌ها‌ی چربی‌گیر شهر مشهد و ارائة الگوی مناسب و کارآمد [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 27-35]
 • سامانه غشایی اسمزی مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 18-31]
 • سامانه غشایی انتقال پوستی مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 18-31]
 • سامانه غشایی کنترل‌کننده نفوذ مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 18-31]
 • سامانه‌های دارورسانی نقش و تحول در دارورسانی به وسیله نانوذرات برای درمان سرطان [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • سامانه‌های نورکاتالیستی روش‌های سنتز نورشیمیایی بسپارهای رسانا و کاربردهای آن‌ها [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • سامانۀ سولفیت تعیین نرخ انتقال اکسیژن در ریه‌مصنوعی نوزاد به روش سامانۀ سولفیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سایپرمترین أثیر pH بر تصفیه فتوکاتالیستی فاضلاب حاوی سایپرمترین در راکتور با بستر TiO2 تثبیت شده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • سبوس برنج همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • سبوس گندم همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • ستلر (مخلوط‌کُن – ته‌نشین‌کُن) هنسون پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • ستون با بستر ثابت کاربرد نانوکامپوزیت منگنز دی اکسید برای حذف رنگینه مالاشیت سبز در سیستم ستونی بستر ثابت [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 74-85]
 • ستون بستر ثابت الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 22-37]
 • ستون عریان‌ساز جلوگیری از انسداد سینی‌ها در ستون‌های عریان‌ساز واحدهای تولید الکل با نرم‌سازی و خالص‌سازی ملاس تخمیر شده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • ستیل تری متیل آمونیم برماید کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مواد فعال در سطح (روآور) در استخراج، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در نمونه‌های آبی [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 39-45]
 • سدیم آلومینات حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • سدیم بوروهیدرید بررسی کاتالیست‌های کربن پایه برای تولید هیدروژن از هیدرولیز محلول سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 96، 1397، صفحه 68-82]
 • سرامیک ملاحظات تاریخی فرایند سنتز خودانتشاریابنده در دمای بالا (SHS) و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • سرب جذب زیستی یون‌های سرب از محلول آبی با استفاده از زیست‌توده موکور ایندیکوس مخمری شکل [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • سرب عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کادمیم و سرب از فاضلاب نفتی با گیاه وتیور [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 34-40]
 • سرب و روی فرصت‌ها و چالش‌های جداسازی و حذف فلزات سنگین از فاضلاب واحدهای صنعتی سرب و روی توسط فرایندهای غشایی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • سرب و روی بررسی وضعیت عناصر با ارزش و قابل استحصال در معدن سرب و روی انگوران [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 46-55]
 • سرطان گرماسنجی روبش دمایی: ابزاری نوین در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • سرطان سینه همنهشت نانوحامل‌های مزومتخلخل سیلیکا با زیست‌سازگاری بالا و توزیع منظم و یکنواخت حفره‌ها برای دارورسانی داروی دوکسوروبیسین [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 31-42]
 • سرعت اشتعال پایدار بررسی تأثیر سوخت فلزی نانو آلومینیم بر عملکرد پیشرانه‌های موشکی [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • سرعت انتقال اکسیژن تعیین نرخ انتقال اکسیژن در ریه‌مصنوعی نوزاد به روش سامانۀ سولفیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرعت بسپارش مطالعه و بررسی اثر محیط واکنش در دو حالت خشک و متراکم بر میزان انتقال حرارت و محصول‌دهی راکتورهای بسپارش فاز گازی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 92-102]
 • سرعت جریان هوا بررسی تأثیر سرعت هوای کانال و شدت تابش خورشیدی بر بهبود عملکرد سیستم گرمایشی دیوار ترمب [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 6-18]
 • سرعت چرخش بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 41-49]
 • سرعت چرخشی تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • سرعت چرخشی پرس تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]
 • سرعت‌سنجی تصویری ذرات بررسی مؤلفه‌های عملیاتی مؤثر بر اختلاط واکنشی اسید- باز درون مخزن همزن‌دار به‌روش لیزری PIV/PLIF [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 6-18]
 • سرعت همزن بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • سرمایش بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • سرویس نفتا ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از مبدل‌های حرارتی واحد تصفیۀ نفت سفید پالایشگاه نفت ستارۀ خلیج فارس برای سرویس نفتا [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 79-93]
 • سرویس‌های جانبی بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • سطح پاسخ مقایسه مدلسازی روش‌های شبکه عصبی و RSM فرایند استخراج از صفحات مدارچاپی تلفن همراه توسط عصاره لیمو [(مقالات آماده انتشار)]
 • سطح مخصوص بررسی تأثیر سوخت فلزی نانو آلومینیم بر عملکرد پیشرانه‌های موشکی [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • سفره آب ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده نفت و گاز زیر زمینی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • سفکسیم بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 34-46]
 • سفید کردن لاکاز: پیشرفت‌های اخیر و اهمیت نانوزیست‌فناوری آن [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • سل مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 48-59]
 • سل-ژل آئروژل های سیلیکایی بر پایه سیلیکات سدیم و کاربرد آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلول تثبیت شده تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • سلول خورشیدی کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 50-64]
 • سلول‌های خورشیدی مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • سموم شیمیایی بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن‌زنی در حذف باقیماندۀ سم کاربندازیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 52-64]
 • سمیت ارزیابی خطر مواجهه با مواد شیمیایی به روش نیمه‌کمی خطر(مطالعه موردی: کارخانه لاستیک‌سازی خودرو) [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 41-52]
 • سنتز خودانتشار سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • سنتز خودانتشاریابنده در دمای بالا ملاحظات تاریخی فرایند سنتز خودانتشاریابنده در دمای بالا (SHS) و کاربردهای آن [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • سنتز سبز شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • سنتز سبز سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • سنتز صوت‌شیمیایی سنتز صوت‌شیمیایی، مشخصه‌یابی و کاربرد اکسیدهای فلزی نانومتخلخل [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • سنتز فیشر– تروپش اثر فرایند خشک کردن پاششی و پیونددهنده سیلیس در بهبود استحکام فرسایشی کاتالیزگرهای هم رسوبی آهن در سنتز فیشر– تروپش [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • سنتز مستقیم بررسی سینتیکی واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • سنتز هیدروترمال بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • سند پک شکافدار بررسی آزمایشگاهی تزریق غیر امتزاجی متناوب آب گرم و گاز دی اکسید کربن گرم در ازدیاد برداشت نفت در یک مدل شکاف دار [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • سنگ گچ بهینه‌سازی درصد SO3 در یک کارخانه سیمان در الجزایر: تأثیر مقادیر مختلف گچ بر خواص سیمان(ترجمه) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 32-46]
 • سنگ مخزن مطالعه آزمایشگاهی اثر نانوذرات سیلیکونی بر روی ترشوندگی محیط متخلخل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • سُو مقایسه نتایج مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید- آمپی سیلین) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 27-40]
 • سوئیرلر تحلیل جریان دوفازی در ناحیۀ گردش مجدد محفظۀ احتراق یک‌موتور توربین گاز با تغییر در شاخص‌های هندسی مؤثر [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 28-45]
 • سوخت گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 90-96]
 • سوخت زیستی مروری برکاتالیست‌های مورد استفاده در تولید بیودیزل [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • سوخت مایع روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 104-125]
 • سوخت‌های جامد موشک بررسی تأثیر سوخت فلزی نانو آلومینیم بر عملکرد پیشرانه‌های موشکی [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • سوخت های جایگزین تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن، متانول و توان از زیست توده [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 73-82]
 • سوخت‌های زیستی مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 64-74]
 • سوخت های فسیلی گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 96-109]
 • سوخت های فسیلی مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 98-111]
 • سوخت‌های هیدروکربنی تبدیل فتوکاتالیستی گاز کربن‌دی‌اکسید به مواد شیمیایی با ارزش و سوخت‌های هیدروکربنی [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 65-81]
 • سوخت و ساز آنکوپلر مروری بر روش‌های کاهش تولید لجن مازاد در سیستم‌های لجن فعال [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • سود سوزآور بررسی میزان بازیافت سودسوزآور از گل قرمز تولید شده در فرایند تولید آلومین به روش بایر [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • سودوموناس پتیدا مقایسه توانایی باکتری‎ها و قارچ‎ها در تیمارزیستی آب و خاک آلوده به 2،4،6-تری‎نیتروتولوئن [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • سودیابی بررسی میزان بازیافت سودسوزآور از گل قرمز تولید شده در فرایند تولید آلومین به روش بایر [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • سورگوم جارویی مدل‌سازی فرایند تولید اتانول از ساقه سورگوم جارویی به روش هیدرولیز و تخمیر همزمان [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 78-88]
 • سوکروز استر بررسی کاربردهای سوکروز استر اسید چرب در صنایع مختلف [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 36-47]
 • سولفات بهینه‌سازی درصد SO3 در یک کارخانه سیمان در الجزایر: تأثیر مقادیر مختلف گچ بر خواص سیمان(ترجمه) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 32-46]
 • سولفات حذف یون سولفات و نیترات از محلول‌های آبی با استفاده کلینوپتیلولیت اصلاح شده در فرآیند جذب سطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سولفید هیدروژن روش بهینه کنترل آلاینده‌های خروجی از واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • سولفید هیدروژن مدل‌سازی حذف زیستی H2S از جریان‌های گازی در صافی‌های چکنده زیستی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • سولفید هیدروژن الگوسازی هم‌دمای جذب دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 22-36]
 • سیالات حفاری کنترل هرزروی سیالات حفاری در مخازن نفتی و گازی با استفاده از پوکه‌های صنعتی و معدنی جدید [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • سیالات کلاسیکی رویکردهای مختلف نظریه اختلال ترمودینامیکی سیالات کلاسیکی از دیدگاه مکانیک آماری [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • سیالات لزج اختلاط آشوبناک سیالات بسیار لزج به کمک نوع جدیدی از مخلوط‌کُن پیوسته [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • سیالات هوشمند سیالات هوشمند، خواص آنها و شبیه سازی CFD حرکت سیال الکترورئولوژیک بین دو استوانه [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • سیال الکترورئولوژیکال سیالات هوشمند، خواص آنها و شبیه سازی CFD حرکت سیال الکترورئولوژیک بین دو استوانه [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • سیال بستر مدل‌سازی واکنش شکست کاتالیزی سیال بستر و بررسی پارامترهای فرایندی در تولید بنزین [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • سیال فوق بحرانی بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • سیال فوق بحرانی مروری کوتاه بر روش‌های ساخت ریزپوشینه‌های (میکروکپسول) پلیمری [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • سیال فوق بحرانی استفاده از سیالات فوق بحرانی برای تولید ذرات جامد با توزیع اندازه مناسب [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • سیال فوق بحرانی بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • سیال قطبی گرانروی شاره‌های قطبی در نواحی بحرانی با کمک بسط ویریال اختلالی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • سیال نماینده مخزن مطالعه دقیق فرایند ترکیب مجدد نفت فرار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • سیستم CHP امکان‌سنجی استفاده از CHP در واحدهای مسکونی به‌منظور کاهش آلاینده‌های زیست محیطی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • سیستم استنتاج (فازی مدلسازی و پیش‌بینی تشکیل ازون در هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه (عصبی- فازی) بر پایه سیستم‌های استنتاج (فازی- تطبیقی) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • سیستم اندازه گیری جریان بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • سیستم‌ توزیع شده شبه گویا بررسی رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم های فرایندی ذره ای [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • سیستم دو فازی آبی بررسی تجربی تأثیر سدیم سولفیت، دی سدیم تارتارات دی هیدرات و سدیم دی هیدروژن فسفات در جداسازی اسید لاکتیک به روش سامانه‌های دو فازی آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم ذره‌ای بررسی رفتار دینامیکی و کنترلی سیستم های فرایندی ذره ای [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • سیستم رانش طراحی، ساخت و بهینه سازی پیل سوختی (آلومینیم- اکسیژن) برای به‌کارگیری در شناورهای زیرسطحی بدون سرنشین [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • سیستم غیرخطی مدلسازی و کنترل یک سیستم غیرخطی چند ورودی چند خروجی به کمک محاسبات نرم [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 38-47]
 • سیستم ناپیوسته بررسی فرآیند تولید اریترومایسین توسط باکتری ساکارو پلی اسپورا اریترا به روش تخمیر بسته در غلظتهای مختلف آرد سویا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • سیستم‌های ترکیبی بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکتروراکتور زیستی غشایی برای تصفیۀ پساب سنتزی [دوره 21، شماره 120، 1401، صفحه 21-38]
 • سیستم‎های ریز تولید پیل سوختی ارزیابی عملکرد سیستم‌های ریز تولید پیل سوختی برای ساختمان‌های مسکونی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • سیستم‌های (عصبی مدلسازی و پیش‌بینی تشکیل ازون در هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه (عصبی- فازی) بر پایه سیستم‌های استنتاج (فازی- تطبیقی) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • سیکل تبرید تبیین عملکرد ماشین حرارتی و سیکل تبرید با استفاده از مفهوم ترمودینامیک زمان محدود [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • سیکل تبرید بررسی فنی و اقتصادی سیستم‌های چیلر جذبی خورشیدی در ایران [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • سیکل ترکیبی تولید همزمان برق و گرما از محصولات سنگین پالایشگاهی با استفاده از سیکل ترکیبی گازی‌سازی و پیل‌سوختی کربنات مذاب [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • سیکلودکسترین ساخت نانورتاکسن‌های سیکلودکسترین با پلی اتیلن گلیکول و کاربردهای نانورتاکسن‌ها [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • سیکلون ارزیابی مدل‌های طراحی سیکلون‌ها و تعیین مشخصه‌های سیکلون‌های واحد FCC پالایشگاه آبادان [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • سیلاب زنی مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیرامتزاجی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • سیلیس آماده‌سازی و مشخصه‌یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت‌شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 86-91]
 • سیلیسیم دی اکسید بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 70-81]
 • سیلیکات زیرکونیم تأثیر سیلیکات زیرکونیم بر خواص رنگی، چگونگی ذوب و ضریب انبساط لعابهای پرسلانی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 102-112]
 • سیلیکات سدیم آئروژل های سیلیکایی بر پایه سیلیکات سدیم و کاربرد آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیلیکاژل- آب بهبود عملکرد سامانۀ نمک‌زدایی جذب سطحی با بازیابی حرارت بستر احیا شده [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 69-80]
 • سیمان بهینه‌سازی درصد SO3 در یک کارخانه سیمان در الجزایر: تأثیر مقادیر مختلف گچ بر خواص سیمان(ترجمه) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 32-46]
 • سیمان پرتلند مروری بر کاربرد طیف نمایی تبدیل فوریة مادون قرمز در آنالیز و شناسایی اثر افزودنی‎ها بر سیمان پرتلند [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • سیمان پرتلند معمولی ویژگی‌های ملات سیمان دارای ذرات نانو سیلیس [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • سینتیک پخت بررسی مدلسازی سینتیک پخت نانو کامپوزیت های اپوکسی در مجاورت نانو گرافن اکساید : مطالعه مروری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سینتیک تبلور تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]
 • سینتیک تخریب حرارتی سینتیک تخریب حرارتی پلی‌استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • سینتیک خشک‌شدن بررسی آزمایشگاهی سینتیک خشک‌شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوستة جریان مخالف حاوی ذرات بی‌اثر [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 81-90]
 • سینتیک واکنش مروری بر فرایند تبدیل کاتالیستی غیراکسایشی متان به آروماتیک‌ها [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • سینتیک واکنش استفاده از واکنش بسپارش تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودروی شیمیایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • سینکوکوس الگوسازی رشد گونۀ سیانوباکتری سینکوکوس زیر رژیم‌های نوری متفاوت [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 78-90]
 • سینیتیک بررسی سینیتیک تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در راکتور همزن‌دار در شرایط حجم ثابت [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 111-123]

ش

 • شاخص عملکرد حجم طراحی جدید مبدل حرارتی صفحه‌ای در چرخه مایع‌سازی LNG [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 36-47]
 • شاخص مقاومت ویژه بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تأثیر فشار موئینگی برای نمونه سنگ مخزن نفتی آسماری [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • شار مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • شار انتقال جرم پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شار حرارتی تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد با روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 62-72]
 • شارژ (پرشدن) باتری‌های سربی تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 6-17]
 • شار گرمای بحرانی جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • شبکه‌بندی بررسی انتخاب شبکه‌بندی‌های مختلف و مدل‌های آشفتگی بر نحوة توزیع جریان دو فازی (گاز- مایع) در آکنه‌های منظم با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسبا [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • شبکه عروقی مروری بر استفاده از تکنولوژی ریزسیالات در ساخت زیست سازه های مهندسی شده قلبی عروقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • شبکه عصبی مدلسازی غشای میکروفیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب نفتی با استفاده از مدل هرمیا و شبکه عصبی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • شبکه عصبی بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • شبکه عصبی پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شبکه عصبی چند لایه پرسپترون بررسی تجربی و مدل‌سازی ریاضی استخراج نشاسته از برنج گرده به کمک حلال قلیایی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 60-73]
 • شبکه‌ عصبی مصنوعی بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی در تخمین ضرایب دوم معادله حالت ویریال [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • شبکه عصبی مصنوعی بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه آب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی الگوهای جریان دوفازی افقی مایع- مایع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 65-74]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه مدلسازی روش‌های شبکه عصبی و RSM فرایند استخراج از صفحات مدارچاپی تلفن همراه توسط عصاره لیمو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه مبدل‌های حرارتی اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی واحدهای تقطیر پالایشگاه نفت شیراز [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 6-15]
 • شبکه مبدل‌های حرارتی روش‌های ترمودینامیکی و ریاضی در بهینه‌سازی انرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تهران [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 6-19]
 • شبکه های آلی فلزی روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs) [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • شبکه‌های عصبی مروری بر کاربرد روش‌های کاتالیز ترکیبی در طراحی کاتالیزورهای ناهمگن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • شبکه هیبریدی مطالعه رفتار (مکانیکی ـ گرمایی دینامیکی) یک نانوکامپوزیت هیبریدی سیلیکونی تهیه شده به روش (سُل ـ ژل) با هدف کاربری در حوزۀ نوری ناخطی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • شبکه هیدروژن بررسی شبکه هیدروژن در پتروشیمی نوری (برزویه) با استفاده از فناوری پینچ [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 98-106]
 • شبکه‌ی بولتسمان روش شبکه‌ی بولتسمان و کاربردهای آن در شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • شبکۀ عصبی بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • شبکۀ عصبی پس‌انتشار بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 23-35]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی مقایسۀ نتایج مدل‌های شبکۀ عصبی مصنوعی با مدل‌های ریاضی مختلف برای تخمین نرخ نم در فرایند خشک‌کردن میوۀ به [دوره 19، شماره 111، 1399، صفحه 16-29]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • شبیه ساز ترکیبی مدلسازی ترکیبی فرایند تزریق گاز به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شبیه‌ساز عددی مخزن بهینه‌سازی مکان چاه‌ها در مخازن نفت و گاز به کمک آلگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی دوبعدی هتروژن راکتور کاتالیستی تبدیل متان با بخار آب [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 32-40]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی جذب گاز دی‌اکسیدکربن به‌وسیلۀ محلول آبی منواتانول ‌آمین در یک واکنشگاه لایه‌ریزان [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 6-21]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی رهش ویتامین B12 بر روی سامانه‌های دارورسانی هیدروژلی [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 28-35]
 • شبیه‌سازی بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی فرایند تولید متانول و تعیین شرایط بهینه فرایندی [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی جریان سنج روزنه‌ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • شبیه‌سازی بهینه‌سازی کوره دوّار سیمان به کمک آلگوریتم ژنتیکی [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • شبیه‌سازی انتخاب معادله حالت و رابطه سینتیکی دقیق‌تر برای شبیه‌سازی راکتور سنتز متانول [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بررسی فرایند تولید اولفین بر پایه اتان [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • شبیه‌سازی تغییر ترشوندگی ناحیه اطراف چاه در مخازن گاز میعانی از مایع‌تر به گاز‌تر به منظور جلوگیری از انسداد حاصل از تجمع میعانات گازی [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی، طراحی تجهیزات و برآورد اقتصادی فرایند تولید پلی وینیل کلرید [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 16-26]
 • شبیه‌سازی بررسی اثر قطر ناحیة فتیله در عملکرد حرارتی لوله گرمایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 17-27]
 • شبیه‌سازی بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 57-68]
 • شبیه‌سازی مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 59-71]
 • شبیه‌سازی بررسی انواع روش‌های مختلف ساخت ریزراکتور و شبیه‌سازی آن‌ها [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 20-29]
 • شبیه‌سازی بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن- شبیه‌سازی شرایط و ارزیابی خواص آن [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 42-53]
 • شبیه‌سازی مروری بر مدل‌سازی جداکننده‌های چندفازی گرانشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 54-65]
 • شبیه‌سازی روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی پیامد ناشی از آتش‌سوزی برای خط لوله گاز با استفاده از نرم‌افزار PHAST [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 22-30]
 • شبیه‌سازی‌ تطابق تاریخچه تولید برای یکی‌ از مخازن‌ نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شبیه‏سازی شبیه‏سازی و بهینه‏سازی فرایند تولید اتانول‏آمین [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • شبیه سازی رابطه تجربی کاربردی جدید برای محاسبه کمترین فشار امتزاجی در تزریق امتزاجی گازهای هیدروکربوری [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شبیه سازی مقایسه و بررسی ضریب بازیافت نفت با استفاده از شبیه‌سازی تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی در یک مخزن نفت شکاف‌دار در ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شبیه سازی تعیین پارامترهای عملیاتی راکتور واحد HDS جهت شیرین‌سازی میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس با استفاده از شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • شبیه سازی مدلسازی و شبیه سازی انتقال حرارت در جریان رگ‌های خونی انسان به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی CFD ارائه رابطه ضریب نفوذ مؤثر بخار در خشک شدن انجمادی ژلاتین متخلخل با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • شبیه‌سازی CFD شبیه‌سازی CFD هیدرودینامیک یک راکتور صوتی جهت بالاترین شدت کاویتاسیون (کاواک‌زایی) صوتی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • شبیه‌سازی CFD بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای گندزدایی پرتو فرابنفش آب [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • شبیه‌سازی CFD بررسی تجربی و شبیه‌سازی CFD هیدروسیکلون کک زدای پتروشیمی جم [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • شبیه‌سازی CFD بررسی تأثیر شرایط عملیاتی در جداسازی آسفالتین از نفت خام سنگین در هیدروسیکلون با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • شبیه‌سازی CFD بررسی شبیه‌سازی CFD راکتورهای سه فازی و چالش‌های پیش‌رو [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • شبیه‌سازی CFD شبیه‌سازی CFD جداکننده گاز – ذره مارپیچی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • شبیه‌سازی CFD شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت رژیم جریانی دو فازی تیلور گذرنده از یک کانال واکنشگاه مونولیتی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 26-34]
 • شبیه سازی CFD سیالات هوشمند، خواص آنها و شبیه سازی CFD حرکت سیال الکترورئولوژیک بین دو استوانه [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • شبیه‌سازی CFD دو بعدی شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 59-72]
 • شبیه‌سازی الکترولیتی شبیه‌سازی با سیستم الکترولیتی جهت کنترل pH و جایگزینی عملی ماده تجارتی ضد خوردگی با محلول آمینی در واحد بنزین پیرولیز (تفکافت) [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • شبیه‌سازی برج واکنشی بررسی تأثیر فشار و نحوة گرمایش بر عملکرد برج واکنشی گوگردزدایی با هیدروژن [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • شبیه‎سازی پایا شبیه‌سازی پایا و بهینه‌سازی رآکتور ثابت بستر تولید دی‌متیل‌اتر [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • شبیه‌سازی جریان دوفازی تحلیل جریان دوفازی در ناحیۀ گردش مجدد محفظۀ احتراق یک‌موتور توربین گاز با تغییر در شاخص‌های هندسی مؤثر [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 28-45]
 • شبیه‌سازی حالت پایا شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند تولید آمونیاک - "کلاگ" [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی مروری برکاربرد روش‌های شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در مطالعه خواص نفوذی گازها در نانوچندسازه‌‌های بسپاری [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • شبیه‌سازی عددی معرفی بسترهای فورانی: ویژگی‌ها، کاربردها، تحقیقات آزمایشگاهی و مدلسازی هیدرودینامیکی [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • شبیه‌سازی مخازن نفتی شبیه‌سازی مخازن نفتی شکافدار با استفاده از عنصر (جزء) محدود با توابع شکل لگاریتمی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • شبیه‌سازی مخزن اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه بر روی پیش‌بینی عملکرد مخزن با کاربرد سناریوهای مختلف تزریق گاز امتزاجی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • شدت برشی مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • شدت تابش خورشیدی بررسی تأثیر سرعت هوای کانال و شدت تابش خورشیدی بر بهبود عملکرد سیستم گرمایشی دیوار ترمب [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 6-18]
 • شدت جریان تزریق ارزیابی و مقایسة روشهای مختلف ازدیاد برداشت در یکی از مخازن نفتی شکافدار ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • شرایط بهینه ارزیابی اثر عوامل مهم عملیاتی و تعیین شرایط بهینه در تولید دی متیل اتر به روش آب‌گیری از متانول با به‌کارگیری کاتالیزگر گاما آلومین [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • شرایط جوی کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • شرایط رشد ریزجلبک ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 56-65]
 • شرایط عملیاتی شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • شرایط عملیاتی غیراکسیدی مروری بر فرایند تبدیل کاتالیستی غیراکسایشی متان به آروماتیک‌ها [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • شرایط ناآرمانی مطالعه اثر شرایط ناآرمانی در مدل‌سازی فرایند جداسازی گازها از طریق مدول‌های غشایی الیاف توخالی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 10-22]
 • شرایط هیدرودینامیکی سیال بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیکی و نرخ انتقال جرم در آبکافت آنزیمی ریزجلبک مختلط [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 64-78]
 • شربت قند تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • شرکت پالایش نفت تبریز امکان‌سنجی کاهش ضایعات در واحد بنزین‌سازی قدیم شرکت پالایش نفت تبریز با بهره‌گیری از روش هزینه‌یابی جریان مواد [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 50-63]
 • شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بررسی مزایای زیست محیطی استفاده از کربن فعال در واحد تصفیه فاضلاب شرکت پتروشیمی شهید تندگویان [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • شستشوی تبادلگر گرمایی شستشوی تبادلگر گرمایی در حین کار [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • شستشوی حین کار شستشوی تبادلگر گرمایی در حین کار [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • شستشوی شیمیایی راهبردهای نوین در شستشوی غشاءهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • شکافت آب مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 98-111]
 • شکاف‌دار ناهمگن روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 76-81]
 • شکر مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • شکست حرارتی بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • شکست حرارتی مدلسازی سرعت تشکیل کک کاتالیزگر در حضور H2S در شکست حرارتی اتان [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • شکست کاتالیزی مدل‌سازی واکنش شکست کاتالیزی سیال بستر و بررسی پارامترهای فرایندی در تولید بنزین [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • شکل پاشش مثلثی تاثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکل‌شناسی تأثیر نانوذرات کلسیم کربنات بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و سینتیک تبلور آمیزه پلی‌پروپیلن/ پلی ‌(اتیلن‌ترفتالات) [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 85-95]
 • شناسایى مخاطرات معرفى روش‌هاى شناسایى مخاطرات و ارزیابى ریسک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 6-21]
 • شناسایی آذرکافت پودر تایر‌های فرسوده و شناسایی مایع سوختی حاصل از آن [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 65-77]
 • شناور زیر سطحی طراحی، ساخت و بهینه سازی پیل سوختی (آلومینیم- اکسیژن) برای به‌کارگیری در شناورهای زیرسطحی بدون سرنشین [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • شناورسازی بررسیِ آزمایشگاهی خاکسترزدایی و گوگردزدایی از قیر طبیعی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • شهر مشهد بررسی سامانه‌ها‌ی چربی‌گیر شهر مشهد و ارائة الگوی مناسب و کارآمد [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 27-35]
 • شورابه استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش تبخیر خورشیدی و خیساندن با حلال آلی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • شورابه مروری بر جاذب‌های استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 50-68]
 • شیر بررسی کاهش کلسترول شیر با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ATCC1643 در دو حالت آزاد و تثبیت شده در آلژینات سدیم [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • شیرابه روش‌های نوین تصفیه غشایی شیرابه ناشی از مراکز دفن زباله [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • شیر فشار شکن امکان حذف گرم‌کن‌های گازی در ایستگاه‌های ورودی گاز شهری مناطق گرمسیر استان فارس [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 62-73]
 • شیرین بیان خالص سازی و رنگزدایی گلیسریزین استخراج شده از عصاره شیرین بیان برای مصارف دارویی [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • شیرین‌سازی مقایسۀ فرایندهای شیرین‌سازی گازهای ترش و امکان‌سنجی اقتصادی شیرین‌سازی گازهای ترش ارسالی به فلر به روش تبدیل کاتالیستی H2S به متیل مرکاپتان [دوره 20، شماره 115، 1400، صفحه 17-30]
 • شیرین سازی تعیین پارامترهای عملیاتی راکتور واحد HDS جهت شیرین‌سازی میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس با استفاده از شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • شیرین سازی مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین سازی آب دریا به روش اسمز معکوس [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرین‌سازی آب فرایند شیرین‌سازی آب با استفاده از هیدرات گازی [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • شیرین‌سازی آب مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 18-34]
 • شیرین‌سازی گاز مایع بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • شیشه مزایا و معایب ظروف پلاستیکی و مقایسه آن‌ها با ظروف شیشه‌ای در صنایع غذایی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • شیشه سرامیک شیشه سرامیک‌های متخلخل و روش‌های ایجاد تخلخل‌های نانومتری [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • شیشه سرامیک ساختار، خواص و کاربرد شیشه- سرامیکها «پتانسیل بالقوه برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا» [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • شیشه سرامیک اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • شیشه سرامیک تأثیر فلوئور در خوردگی تجهیزات کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • شیشه ضایعاتی اسفنج شیشه‌ای؛ مزایا، کاربرد و تولید [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • شیشه کم‌گسیل بررسی تأثیر لایه نقره در انعکاس طیف مادون قرمز از سطح شیشه کم‌گسیل [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • شیمیایی مقایسة روش‌های مختلف حذف نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی از فاضلاب [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • شیمی سبز نقش مهندسی متابولیک در توسعه شیمی سبز [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • شیوة طراحی سریع طراحی جدید مبدل حرارتی صفحه‌ای در چرخه مایع‌سازی LNG [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 36-47]

ص

 • صافش غشائی طراحی واحد استخراج شیرین‌کننده طبیعی از برگ استه ویا [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 28-34]
 • صاف‌کردن تأثیر ناخالصی‌ها بر تبلور گچ در فرایند تولید اسید فسفریک [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • صافی چکنده کاربرد لایه زیستی در بسترهای متخلخل [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • صافی چکنده زیستی مدل‌سازی حذف زیستی H2S از جریان‌های گازی در صافی‌های چکنده زیستی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • صافی کالمن شبیه‌سازی حذف خطاهای تصادفی از داده‌های فرایندهای شیمیایی به روش پالایش تطبیقی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • صدمات سازند بررسی تأثیر فشار گل حفاری بر پایداری دیواره یکی از چاه‌های انحرافی میدان نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • صرفه‌جویی آب روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 82-89]
 • صرفه‌جویی انرژی شناسایی منابع هدررفت انرژی در یک واحد تولید بخار صنعتی و محاسبة بازدهی آن [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • صرفه جویی انرژی مروری بر روش‌های افزایش بازده در نیروگاه‌های حرارتی و مطالعه نیروگاه شازند [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 27-40]
 • صفحات مدارچاپی تلفن همراه مقایسه مدلسازی روش‌های شبکه عصبی و RSM فرایند استخراج از صفحات مدارچاپی تلفن همراه توسط عصاره لیمو [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفحات مدار چاپی یارانه فروشویی زیستی فلزات اساسی از زباله‌های صفحات مدارچاپی رایانه با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفحه مدارهای چاپی مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 50-61]
 • صمغ عربی بررسی اثر ریزساختار برخواص مکانیکی داربست‌های زیستی برق‌ریسی شده از مخلوط پلی‌وینیل‌الکل و صمغ عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنایع پتروشیمی تولید تجاری کاتالیزگر در ایران - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • صنایع شیمیایی ساخت نانورتاکسن‌های سیکلودکسترین با پلی اتیلن گلیکول و کاربردهای نانورتاکسن‌ها [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • صنایع غذایی بررسی نتایج نظری و تجربی گرما‌دهی اُهمی در سیستم‌های دوفازی زیست (جامد- مایع) [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • صنعت ارتباط دانشگاه و صنعت - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • صنعت رنگ ساخت نانورتاکسن‌های سیکلودکسترین با پلی اتیلن گلیکول و کاربردهای نانورتاکسن‌ها [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • صنعت شیشه فرایندهای خوردگی در آجرهای نسوز کوره ذوب شیشه و روش‌های بهینه نگهداری و تعمیر آن [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • صنعت فولاد کنترل و مدلسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد توسط نرم افزارهای مرتبط در کارخانه فولاد البرز تاکستان [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • صنعت نساجی مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی [دوره 15، شماره 86، 1395، صفحه 28-41]
 • صنعت نفت مروری بر روش‌های اندازه‌گیری جریان‌های چندفازی در سرچاه [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 45-57]
 • صنعت نفت و گاز سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات بازدارنده خوردگی در صنایع نفت و گاز [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضخامت بسپار مدلسازی مهاجرت پلی‌اتیلن ترفتالاتی در بسته‌بندی‌های غذایی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • ضدباکتریایی بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن- شبیه‌سازی شرایط و ارزیابی خواص آن [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 42-53]
 • ضد حلال گازی استفاده از سیالات فوق بحرانی برای تولید ذرات جامد با توزیع اندازه مناسب [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • ضد حلال گازی مقایسه نتایج مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید) و سیستم سه جزئی (کربن‌دی‌اکسید- دی متیل سولفوکسید- آمپی سیلین) [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 27-40]
 • ضرایب انتشار ارزیابی و تخمین ضرایب انتشار آلاینده‌های گازی در واحدهای تولید گاز و گاز مایع [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • ضرایب انتقال جرم مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]
 • ضرایب انتقال جرم و حرارت مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • ضرایب سرعت مدلسازی سرعت تشکیل کک کاتالیزگر در حضور H2S در شکست حرارتی اتان [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • ضرایب لاگرانژ محاسبات ترکیب شیمیایی گازهای تعادلی واکنش رفرمینگ به کمک روش‌های عددی [دوره 17، شماره 101، 1397، صفحه 41-49]
 • ضریب اصطکاک تحلیل عددی انتقال حرارت و افت فشار به کمک دینامیک سیالات محاسباتی در یک گرمکن خورشیدی بهبودیافته [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • ضریب اصطکاک مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و شبکۀ عصبی مصنوعی [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 94-109]
 • ضریب انتشار رطوبتی مدل‌سازی ریاضی فرایند انتقال جرم دانه زیره سبز به منظور تعیین ضریب انتشار رطوبتی آن، طی فرایند خشک شدن [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 41-49]
 • ضریب انتقال جرم مروری بر تأثیر نانوذرات در بهبود ضریب انتقال جرم سیستم (گاز- مایع) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • ضریب انتقال جرم بررسی سینیتیک تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در راکتور همزن‌دار در شرایط حجم ثابت [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 111-123]
 • ضریب انتقال جرم کلی حجمی جذب دی‌اکسید کربن توسط محلول آبی هیدروکسید سدیم در ستون پرشده: ضریب انتقال جرم و میزان جذب [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • ضریب انتقال حرارت مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • ضریب انتقال حرارت تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی در مبدل‌های حرارتی با لوله‌های تابدار (پیچشی) [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 23-31]
 • ضریب انتقال حرارت جوشش بررسی اثرهای زبری سطح انتقال حرارت در جوشش استخری در محلول استون- ایزوپروپانول, [دوره 18، شماره 107، 1398، صفحه 46-60]
 • ضریب انتقال گرما بررسی تأثیر لایه نقره در انعکاس طیف مادون قرمز از سطح شیشه کم‌گسیل [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • ضریب انتقال گرما بررسی تجربی ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در مبدل‌های حرارتی دو لوله ای و صفحه ای [دوره 14، شماره 80، 1394، صفحه 6-13]
 • ضریب انتقال گرما جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 6-15]
 • ضریب بازیافت مقایسه و بررسی ضریب بازیافت نفت با استفاده از شبیه‌سازی تزریق گاز امتزاجی و غیرامتزاجی در یک مخزن نفت شکاف‌دار در ایران [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ضریب بهره‌برداری بررسی تأثیر فشار گل حفاری بر پایداری دیواره یکی از چاه‌های انحرافی میدان نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • ضریب پوسته بررسی تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان نفتی اهواز [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 90-101]
 • ضریب تخلیه شبیه‌سازی جریان سنج روزنه‌ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • ضریب تراکم‌پذیری گاز ارائه یک رابطه تجربی برای محاسبه ضریب تراکم‌پذیری و مقایسه آن با سایر روابط موجود [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • ضریب تصحیح زاویۀ تابش ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس استاندارد 7129 سازمان ملی استاندارد ایران [دوره 20، شماره 117، 1400، صفحه 7-22]
 • ضریب تورم مطالعه رفتار فازی فرایند تزریق گازهای حاصل از احتراق به مخازن نفتی [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • ضریب حجمی نفت (Bo) بررسی آزمایشگاهی تعیین فشار بهینه در تفکیک‌کننده‌های سرچاهی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • ضریب دوم ویریال بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی در تخمین ضرایب دوم معادله حالت ویریال [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • ضریب سیمان شدگی بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تأثیر فشار موئینگی برای نمونه سنگ مخزن نفتی آسماری [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • ضریب عملکرد تبیین عملکرد ماشین حرارتی و سیکل تبرید با استفاده از مفهوم ترمودینامیک زمان محدود [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • ضریب فعالیت ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 27-37]
 • ضریب کلی انتقال جرم پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • ضریب گرانروی روش‌های تجربی اندازه‌گیری چگالی و گرانروی محلول‌های آمین و حلال‌های مایع و مدل‌سازی داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • ضریب نفوذ مدل‌سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند آب‌زدایی اسمزی لوبیا سبز [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • ضریب نفوذ مدلسازی مهاجرت پلی‌اتیلن ترفتالاتی در بسته‌بندی‌های غذایی [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • ضریب نفوذ مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 39-55]
 • ضریب نفوذپذیری تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 36-49]
 • ضریب نفوذ مؤثر ارائه رابطه ضریب نفوذ مؤثر بخار در خشک شدن انجمادی ژلاتین متخلخل با استفاده از شبیه‌سازی CFD [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • ضریب نفوذ محوری و شعاعی مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج [دوره 8، شماره 42، 1388]

ط

 • طراحی طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 74-84]
 • طراحی آزمایش مدلسازی تجربی جذب سطحی 4- کلرو-2- نیترو فنل بر روی کائولن با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 99-108]
 • طراحی آزمایش تصفیه محلول چهار جزئی آب/ اتانول/ استالدهید/ استیک‎اسید با بستر کربن فعال [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 63-73]
 • طراحی آزمایش بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • طراحی آزمایش بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • طراحی آزمایش استخراج و اندازه گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی آزمایش خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی آزمایش‌ها بهینه‌سازی محیط کشت برای تولید اتانول با استفاده از قارچ موکور همیلیس [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • طراحی آزمایش‌ها تولید سبز نانوذرات دی‌اکسید قلع و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ اریو کروم بلک تی [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 22-34]
 • طراحی آماری بهینه‌سازی تولید زیست گازوئیل (بیودیزل) از روغن سبوس برنج با روش تبادل استری و کاتالیست قلیایی [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • طراحی از پایه بررسی شبکه هیدروژن در پتروشیمی نوری (برزویه) با استفاده از فناوری پینچ [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 98-106]
 • طراحی سریع طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • طراحی سطح رویه بررسی روش‌های طراحی آزمایش و آماری در بهینه‌سازی تولید هیدروژن زیستی با روش تخمیر در تاریکی [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 49-75]
 • طراحی فرایند‌های شیمیایی ضرورت توجه به طراحی محصول در کنار طراحی فرایند در آموزش مهندسی شیمی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • طراحی کاتالیزورهای ناهمگن مروری بر کاربرد روش‌های کاتالیز ترکیبی در طراحی کاتالیزورهای ناهمگن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • طراحی محصولات شیمیایی ضرورت توجه به طراحی محصول در کنار طراحی فرایند در آموزش مهندسی شیمی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • طراحی و تحلیل آماری آزمایش‌ها مروری بر کاربرد روش‌های کاتالیز ترکیبی در طراحی کاتالیزورهای ناهمگن [دوره 12، شماره 71، 1392]
 • طراحی و ساخت اختلاط آشوبناک سیالات بسیار لزج به کمک نوع جدیدی از مخلوط‌کُن پیوسته [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • طرح اختلاط مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • طول عمر تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 6-17]
 • طیف سنجی رامان مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • طیف مادون قرمز بررسی تأثیر لایه نقره در انعکاس طیف مادون قرمز از سطح شیشه کم‌گسیل [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • طیف نمایی تبدیل فوریه مادون قرمز مروری بر کاربرد طیف نمایی تبدیل فوریة مادون قرمز در آنالیز و شناسایی اثر افزودنی‎ها بر سیمان پرتلند [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • طیف‌نورسنجی بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن‌زنی در حذف باقیماندۀ سم کاربندازیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 105، 1398، صفحه 52-64]
 • طیف نورسنجی (UV جذب رنگدانه آنیونی زرد GX توسط نانوذرات هیدروکسیدی لایه‌ای دوگانه آهن و منیزیم از محلول آبی در صنایع نساجی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • طیف همپوشانی مدل‌سازی جامع تغلیظ‌کننده‌های فیلم‌ریزشی چهار‌مرحله‌ای به کمک ویولتها [دوره 12، شماره 68، 1392]

ظ

 • ظرف تبخیر ناگهانی بررسی اثرات تغییر مکان مبدلهای (E-118) واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان بر روی عملکرد کوره و برج تبخیر ناگهانی [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • ظرفیت تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتری‌های سربی- اسیدی نوع H و P [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 6-17]
 • ظرفیت جذب مروری بر جاذب‌های استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 50-68]
 • ظرفیت جذب جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 19-32]
 • ظرفیت حذف مدل‌سازی حذف زیستی H2S از جریان‌های گازی در صافی‌های چکنده زیستی [دوره 12، شماره 68، 1392]
 • ظرفیت حرارتی ویژه مقایسه رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخه مبرد آمیخته فرآیند مایع‏ سازی گاز طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ظرفیت ذخیره سازی بررسی اثر نانولوله‌های کربنی چند‌ جداره بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 69-75]

ع

 • عامل پخت تأثیر اجزای مختلف در فرمول‌بندی چسب‌های پایه اپوکسی بر خواص چسب [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 76-89]
 • عامل پف زا مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • عامل‌دار کردن جذب یون سرب (2+) از نمونه آبی به وسیله نانوکامپوزیت پلی اتر سولفون/ نانولوله‌های کربنی آمین‌دار [دوره 18، شماره 103، 1398، صفحه 53-65]
 • عامل دار کردن مروری بر عامل دارکردن نانولوله‌های کربنی و کاربرد آنها در فرایندهای تصفیه و جداسازی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • عامل کاهنده مروری بر سنتز نانوذرات مس به روش‌های کاهش شیمیایی و الکتروشیمیایی [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • عایق پوشش‌های مبتنی بر ایروژل به‌عنوان عایق‌هایی نو در ساختمان‌ها [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 76-85]
 • عایق حرارتی اسفنج شیشه‌ای؛ مزایا، کاربرد و تولید [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • عایق صوتی اسفنج شیشه‌ای؛ مزایا، کاربرد و تولید [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • عدد اکتان احیاسازی کاتالیست Pt-Re/Al2O3 در فرایند تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • عدد بدون بعد ترکیبی بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • عدد بوند بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • عدد پراکندگی راهکارهای تجربی ارتقای کارایی هیدرولیکی برکه‌های تثبیت در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 30-38]
 • عدد دارسی ارزیابی کارایی مواد متخلخل در انتقال حرارت اجباری: وضعیت حاضر و چالش‌های پیش رو [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 74-90]
 • عدد مویینگی بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • عدد ناسلت ارزیابی کارایی مواد متخلخل در انتقال حرارت اجباری: وضعیت حاضر و چالش‌های پیش رو [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 74-90]
 • عصاره مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج مواد با ارزش از گیاه خرنوب با استفاده از سیال فوق بحرانی با ترکیب امواج فراصوت [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 37-49]
 • عصاره آلوورا شبیه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوورا و مایکروویو و بررسی خواص آن [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 82-96]
 • عصاره الکلی بره‌موم مطالعه و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره الکلی بره‌موم [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 31-40]
 • عصاره میخک سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 78-87]
 • عصاره نعناع فلفلی بررسی اثر دما بر مورفولوژی نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره نعناع فلفلی و ارزیابی خواص آنتی باکتریال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عطرمایۀ روغنی مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ‌ روغنی از گیاه کک‌گریز با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 19، شماره 110، 1399، صفحه 33-41]
 • عملکرد استفاده از بازدهی و کارایی اکسرژی در تبیین عملکرد پمپ حرارتی جذبی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • عملکرد پوشش‌های مبتنی بر ایروژل به‌عنوان عایق‌هایی نو در ساختمان‌ها [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 76-85]
 • عملکرد موتور بررسی عملکرد آتش‌زایی و پراکنش آلاینده‌های زیست‌دیزل تولیدشده از سه روغن غیر خوراکی جدید در یک موتور دیزلی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 70-84]
 • عمل ناایمن ارزیابی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان یک شرکت پتروشیمی [دوره 9، شماره 47، 1389]
 • عملیات حرارتی ساختار، خواص و کاربرد شیشه- سرامیکها «پتانسیل بالقوه برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا» [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • عناصر با ارزش بررسی وضعیت عناصر با ارزش و قابل استحصال در معدن سرب و روی انگوران [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 46-55]
 • عوامل کاهنده تبدیل فتوکاتالیستی گاز کربن‌دی‌اکسید به مواد شیمیایی با ارزش و سوخت‌های هیدروکربنی [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 65-81]

غ

 • غربالگری مخازن غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 43، 1388]
 • غربال‌های مولکولی بررسی و مقایسه کارایی غربال‌های مولکولی زئولیتی و شبه زئولیتی در فرایند تبدیل متانول به اولفین [دوره 10، شماره 57، 1390]
 • غربالهای مولکولی بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • غربال یون لیتیم مروری بر جاذب‌های استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم [دوره 19، شماره 109، 1399، صفحه 50-68]
 • غشا مقایسه روشهای جذب و غشاهای نفوذپذیر برای بازیافت دی اکسید کربن از فرایندهای پسا احتراق [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • غشا کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 37-48]
 • غشا بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر کارکرد غشاهای اسمز معکوس صنعتی با تکیه بر زدایش کربنات و بی‌کربنات [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 47-59]
 • غشاء بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • غشاء مروری بر پیش‌بینی نظری ریخت‌شناسی غشاهای بسپاری تهیه شده به روش تغییر فاز [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • غشاء مروری بر عامل دارکردن نانولوله‌های کربنی و کاربرد آنها در فرایندهای تصفیه و جداسازی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • غشاء آبزدایی از ترکیبات آلی با استفاده‌ از غشای پلی وینیل الکل(PVA) در فرایند تراوش تبخیری [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • غشاء کاربرد دی اکسید کربن فوق بحرانی در ساخت غشاءها [دوره 9، شماره 51، 1389]
 • غشاء اسمز معکوس مروری بر گرفتگی زیستی در غشاهای اسمز معکوس جهت نمک‌زدایی آب دریا [دوره 18، شماره 104، 1398، صفحه 79-100]
 • غشاء الیاف توخالی مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • غشاء پلیمری بررسی روش‌های ساخت غشاءهای پلیمری میکروفیلتراسیون [دوره 9، شماره 48، 1389]
 • غشاء تبادل پروتون ارزیابی عملکرد سیستم‌های ریز تولید پیل سوختی برای ساختمان‌های مسکونی [دوره 11، شماره 63، 1391]
 • غشاء توخالی تعیین نرخ انتقال اکسیژن در ریه‌مصنوعی نوزاد به روش سامانۀ سولفیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • غشاء مایع امولسیونی مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 72-85]
 • غشاءهای بسپاری ارزیابی عملکرد فناوری غشایی در جداسازی پروتئین‌های آب پنیر: مقایسه عملکرد غشاءهای بسپاری و سرامیکی [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • غشاءهای سرامیکی ارزیابی عملکرد فناوری غشایی در جداسازی پروتئین‌های آب پنیر: مقایسه عملکرد غشاءهای بسپاری و سرامیکی [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • غشاءهای نانوکامپوزیت مروری بر انواع غشاءهای نانوکامپوزیت، روش‌های ساخت و کاربرد آنها در جداسازی گازها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • غشاهای الیاف توخالی مطالعه اثر شرایط ناآرمانی در مدل‌سازی فرایند جداسازی گازها از طریق مدول‌های غشایی الیاف توخالی [دوره 17، شماره 100، 1397، صفحه 10-22]
 • غشاهای بسپاری مروری بر ساخت و عملکرد غشاهای مقاوم برای کاربرد در نانوصافش حلال‌های آلی [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 86-98]
 • غشاهای نانوکامپوزیت مروری بر ساخت و عملکرد غشاهای مقاوم برای کاربرد در نانوصافش حلال‌های آلی [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 86-98]
 • غشای بافت آمیخته مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • غشای بسپاری بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر توزیع محتوای آب در غشا بسپاری پیل سوختی [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • غشای بسپاری نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 16-26]
 • غشای بسپاری معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • غشای بسپاری مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 89-102]
 • غشای تبادل آنیون درآمدی بر غشاءهای تبادل آنیون برای پیل‌های سوختی قلیایی جامد [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • غشای زئولیتی MFI غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها [دوره 10، شماره 55، 1390]
 • غشای زئولیتی MFI معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • غشای زئولیتی MFI کارایی غشاهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن های خطی و ناخطی [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • غشای زئولیتی MFI بررسی کارایی غشاءهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن‌ها برای استفاده در راکتورهای همپارش غشایی [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • غشای کربنی مروری جامع بر روش‌های ساخت، کاربردها و چشم‌انداز آیندة غشاهای کربنی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • غشای مایع حمایت شده مدل‌سازی فرایند جداسازی اولفین- پارافین سبک با غشای مایع حمایت شده: با تأکید بر جداسازی مخلوط‌های اتیلن- اتان و پروپیلن- پروپان [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 6-17]
 • غشای معدنی مروری جامع بر روش‌های ساخت، کاربردها و چشم‌انداز آیندة غشاهای کربنی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • غشای نافیونی مروری بر به‌کارگیری بسپارهای رسانا در پیل‌های سوختی متانول مستقیم به‌منظور بهبود عملکرد آنها [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • غشای نانولوله کربنی مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 6-22]
 • غنی‌سازی تأثیر مورفولوژی گرافن بر غنی‌سازی هیدرات گاز طبیعی [دوره 18، شماره 102، 1398، صفحه 17-26]
 • غیرمقداری و غیرشدتی بودن خواص مقدمه‌ای بر محاسبه خواص ترمودینامیکی سیستم‌های نانو به روش دینامیک مولکولی [دوره 9، شماره 46، 1389]

ف

 • فاز دوغابی مقایسه توانایی باکتری‎ها و قارچ‎ها در تیمارزیستی آب و خاک آلوده به 2،4،6-تری‎نیتروتولوئن [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • فاز مایع بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • فاز متراکم بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 50-63]
 • فازی) مدلسازی و پیش‌بینی تشکیل ازون در هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه (عصبی- فازی) بر پایه سیستم‌های استنتاج (فازی- تطبیقی) [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • فاضلاب بررسی میزان زیست‌توده و محتوای لیپید ریزجلبک‌های بومی در فاضلاب [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 65-73]
 • فاضلاب چرم‌سازی مروری بر بهره‌گیری از روش‌های زیستی به منظورتصفیه فاضلاب صنعت چرم‌سازی [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 27-37]
 • فاضلاب دارویی بررسی و ارزیابی عملکرد ازن‌زنی به‌همراه کربن فعال در حذف سفکسیم از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 106، 1398، صفحه 34-46]
 • فاضلاب دباغی معضلات زیست‌محیطی فاضلاب صنایع چرم‌سازی حاوی کروم و مروری بر روش‌های مختلف تصفیه آن‌ها [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 19-31]
 • فاضلاب رنگی مروری بر تولید و عملکرد نانوصفحات گرافن به منظور حذف آلاینده‌های رنگی از فاضلاب‌های صنعتی [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 35-50]
 • فاضلاب شهری فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 28-46]
 • فاضلاب صنایع غذایی جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • فاضلاب صنعتی مروری بر روش‌های نوین تصفیه فاضلاب‌های آلوده به کروم (VI) در یک دهه گذشته [دوره 14، شماره 79، 1394]
 • فاضلاب صنعتی بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 41-48]
 • فاضلاب صنعتی جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • فاضلاب نفتی مدلسازی غشای میکروفیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب نفتی با استفاده از مدل هرمیا و شبکه عصبی [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • فاضلاب‌های خانگی و شهری جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 54-73]
 • فاکتور جداسازی بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن) [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • فاکتور مقاومت ویژه بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تأثیر فشار موئینگی برای نمونه سنگ مخزن نفتی آسماری [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • فتالیک انیدرید مروری بر فرایندتولید فتالیک انیدرید از طریق اکسایش انتخابی ارتوزایلن [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 75-89]
 • فتوکاتالیست بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 70-81]
 • فتیله بررسی اثر قطر ناحیة فتیله در عملکرد حرارتی لوله گرمایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 17-27]
 • فرآیند فتوکاتالیستی بررسی تجربی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرآیندهای تخمیری بررسی فرآیند تولید اریترومایسین توسط باکتری ساکارو پلی اسپورا اریترا به روش تخمیر بسته در غلظتهای مختلف آرد سویا [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • فرآیندهای غشایی به کارگیری فرآیندهای غشایی در تامین و توسعه آب و انرژی پایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرا طراحی واحد استخراج شیرین‌کننده طبیعی از برگ استه ویا [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 28-34]
 • فرازآوری با گاز انتخاب سیستم بهینه فرازآوری مصنوعی در یکی از میدان‌های نفتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • فرازآوری مصنوعی انتخاب سیستم بهینه فرازآوری مصنوعی در یکی از میدان‌های نفتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 64، 1391]
 • فرازآوری مصنوعی بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران [دوره 14، شماره 78، 1394]
 • فراصاف کردن راهبردهای نوین در شستشوی غشاءهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران [دوره 11، شماره 62، 1391]
 • فراصوت پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت [دوره 8، شماره 42، 1388]
 • فراصوت روش‌های نوین استخراج ترکیبات مؤثره از گیاهان دارویی: استخراج به کمک فراصوت و ریزموج و استخراج با حلال فشرده [دوره 10، شماره 59، 1390]
 • فراصوت بررسی توموگرافی غیرتماسی امواج فراصوت برای تحلیل جریان‌های دو فازی گاز- مایع و اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌های CFD [دوره 13، شماره 74، 1393]
 • فراصوت بررسی تأثیر شرایط مختلف پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آب ازدست‌رفته، دریافت مواد جامد و فرایند بازجذب آب ورقه‌های گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 71-80]
 • فراصوت بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 18-27]
 • فرایند استری شدن مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 26-40]
 • فرایند اسفنجی شدن بررسی فرایندهای ناپیوسته اسفنجی شدن پلی استایرن و پلی متیل متاکریلات [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 28-35]
 • فرایند اکسایش پیشرفته أثیر pH بر تصفیه فتوکاتالیستی فاضلاب حاوی سایپرمترین در راکتور با بستر TiO2 تثبیت شده [دوره 13، شماره 76، 1393]
 • فرایند اکسایش پیشرفته تخریب داروی مترونیدازول از آب‌های آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست تیتانیوم اکسید / آهن اکسید بر پایه زئولیت کلینوپتیلولایت [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 51-64]
 • فرایند بازجذب آب بررسی تأثیر شرایط مختلف پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آب ازدست‌رفته، دریافت مواد جامد و فرایند بازجذب آب ورقه‌های گوجه‌فرنگی [دوره 17، شماره 98، 1397، صفحه 71-80]
 • فرایند بایر بررسی میزان بازیافت سودسوزآور از گل قرمز تولید شده در فرایند تولید آلومین به روش بایر [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • فرایند بایر حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 57-69]
 • فرایند بر پایه آمین روش بهینه کنترل آلاینده‌های خروجی از واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • فرایند پریکو محاسبۀ اتلاف اکسرژی در صنایع فرایندی با استفاده از نمودار امگا- آنتالپی [دوره 19، شماره 113، 1399، صفحه 47-61]
 • فرایند پسااحتراق مقایسه روشهای جذب و غشاهای نفوذپذیر برای بازیافت دی اکسید کربن از فرایندهای پسا احتراق [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • فرایند ترانس استری شدن بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی [دوره 14، شماره 83، 1394، صفحه 60-69]
 • فرایند تصفیه گازهای انتهایی روش بهینه کنترل آلاینده‌های خروجی از واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • فرایند تطابق تاریخچه اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه بر روی پیش‌بینی عملکرد مخزن با کاربرد سناریوهای مختلف تزریق گاز امتزاجی [دوره 12، شماره 70، 1392]
 • فرایند جیوه‌ای معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • فرایند حذف کامل بی‌هوازی مواد آلی (CARP) بررسی فرایندهای جدید هضم بی‌هوازی برای بازیابی انرژی از پسماندهای مختلف غذایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • فرایند دیافراگمی معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • فرایند سل سنتز ایروژل‌های آلی و عوامل مؤثر بر ساختار آنها [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 6-16]
 • فرایند سولفورکس بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • فرایند غشایی معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 6-14]
 • فرایند فوتوکاتالیزوری مروری برکاهش فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متان [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 56-65]
 • فرایند لجن فعال مروری بر روش‌های کاهش تولید لجن مازاد در سیستم‌های لجن فعال [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • فرایند متانول به اُلفین بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • فرایند ناپیوسته تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر بدون پروتئین، در فرایند ناپیوسته،توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • فرایندهای اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 30-42]
 • فرایندهای ترکیبی راکتورهای غشایی کاتالیستی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • فرایندهای شیمیایی شبیه‌سازی حذف خطاهای تصادفی از داده‌های فرایندهای شیمیایی به روش پالایش تطبیقی [دوره 10، شماره 58، 1390]
 • فرایند‌های غشایی فرصت‌ها و چالش‌های جداسازی و حذف فلزات سنگین از فاضلاب واحدهای صنعتی سرب و روی توسط فرایندهای غشایی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • فرایندهای غشایی بررسی امکان استفاده از فرایندهای غشایی جهت حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • فرایندهای غشایی اسمزی مروری بر کاربردهای فرایند غشایی اسمز مستقیم [دوره 15، شماره 89، 1395، صفحه 18-34]
 • فرایندهای کهولت بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 62-75]
 • فرایندهای گاز مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • فرایندهای مایع مروری بر اصول عملکرد، مزایا و کاربردهای راکتورهای دارای جریان برخوردی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • فرایندهای مختلف مطالعۀ فرایندهای مختلف بازیافت گوگرد، بررسی برتری‌ها و کاستی‌های هرکدام برای انتخاب فرایند مناسب [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 20-40]
 • فرسایش اثر فرایند خشک کردن پاششی و پیونددهنده سیلیس در بهبود استحکام فرسایشی کاتالیزگرهای هم رسوبی آهن در سنتز فیشر– تروپش [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • فرکتال بررسی عملکرد همبستگی چینه‌ای خودکار مبتنی بر پارامتر هاسدورف و متوسط سیگنال نمودار چاه‌پیمایی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 59-68]
 • فرکتوز امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها [دوره 20، شماره 118، 1400، صفحه 7-21]
 • فرمالدهید مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 101-115]
 • فرمول تجربی صریح ارائه یک رابطه تجربی برای محاسبه ضریب تراکم‌پذیری و مقایسه آن با سایر روابط موجود [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • فروشویی زیستی استفاده از روش فروشویی زیستی در سمیت زدایی و بازیابی فلزات ارزشمند از کاتالیزگر های مستعمل [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • فروشویی زیستی بررسی امکان بازیافت تایرهای فرسوده به روش زیستی [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • فروشویی زیستی مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 50-61]
 • فروشویی زیستی فروشویی زیستی فلزات اساسی از زباله‌های صفحات مدارچاپی رایانه با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروندلیچ حذف یون سولفات و نیترات از محلول‌های آبی با استفاده کلینوپتیلولیت اصلاح شده در فرآیند جذب سطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فزونی برداشت تعیین بازه مطلوب مؤلفه‌های مخزنی در مخازن زغال سنگ حاوی متان برای عملیات فزونی برداشت با تزریق گاز دی‌اکسید کربن [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 6-19]
 • فسفر مروری بر صنایع کودهای شیمیایی و ذخایر و منابع تولید آن در ایران [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • فسفر خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فسفومولیبدیک اسید بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ [دوره 20، شماره 114، 1400، صفحه 37-48]
 • فشار اتمسفری مروری کوتاه بر جاذب‌های مورد استفاده در جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش‌ها [دوره 9، شماره 53، 1389]
 • فشار بخار مروری بر روش‌های تعیین درصد هیدروژن پارا در خلال فرایند مایع‌سازی [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 17-27]
 • فشار بهینه بررسی آزمایشگاهی تعیین فشار بهینه در تفکیک‌کننده‌های سرچاهی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • فشار بهینه بررسی تأثیر فشار گل حفاری بر پایداری دیواره یکی از چاه‌های انحرافی میدان نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • فشار تزریق گل بررسی تأثیر فشار گل حفاری بر پایداری دیواره یکی از چاه‌های انحرافی میدان نفتی جنوب غربی ایران [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • فشار تشکیل رسوب مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن [دوره 20، شماره 116، 1400، صفحه 21-35]
 • فشار جزئى هیدروژن مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 6-25]
 • فشار موئینگی بررسی آزمایشگاهی پارامترهای رابطه آرچی تحت تأثیر فشار موئینگی برای نمونه سنگ مخزن نفتی آسماری [دوره 10، شماره 56، 1390]
 • فصل مشترک ساختار، خواص و کاربرد شیشه- سرامیکها «پتانسیل بالقوه برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا» [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • فعال‌کننده سطحی بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • فعالیت آنتی باکتریال بررسی اثر دما بر مورفولوژی نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره نعناع فلفلی و ارزیابی خواص آنتی باکتریال آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت نورکاتالیزگری بررسی روش‌های تهیه و خواص نانو چندسازه‌های بسپاری TiO2 [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • فلزات اساسی فروشویی زیستی فلزات اساسی از زباله‌های صفحات مدارچاپی رایانه با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلزات سمی جداسازی یون کادمیم از محلولهای آبی به‌وسیله زیست‌توده باسیلوس [دوره 11، شماره 65، 1391]
 • فلزات سنگین فلزات سنگین: اثرات زیست محیطی و روش‌های زیستی حذف آنها [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • فلزات سنگین بررسی امکان استفاده از فرایندهای غشایی جهت حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 54، 1390]
 • فلزات سنگین مروری بر کاربردهای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف آلاینده‌های محیط زیست [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • فلزات سنگین فرصت‌ها و چالش‌های جداسازی و حذف فلزات سنگین از فاضلاب واحدهای صنعتی سرب و روی توسط فرایندهای غشایی [دوره 13، شماره 77، 1393]
 • فلزات سنگین بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 41-48]
 • فلزات صفر ظرفیتی مروری بر کاربردهای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف آلاینده‌های محیط زیست [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • فلزات نادر خاکی بررسی عملکرد مایعات یونی ایمیدازولیوم در استخراج و جداسازی فلزات نادر خاکی از محلول آبی [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 6-21]
 • فلزات نجیب بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • فلزات واسطه بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار [دوره 12، شماره 69، 1392]
 • فلززدایی زیستی فلززدایی از نفت خام با تأکید بر راهبردهای زیست فناوری [دوره 11، شماره 61، 1391]
 • فلز مس الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 22-37]
 • فلز واسطه بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • فلوئنت بررسی رسوب آب میوه در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای به‌کار رفته در صنایع غذایی [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 25-35]
 • فلوئور تأثیر فلوئور در خوردگی تجهیزات کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب [دوره 13، شماره 75، 1393]
 • فلوئورسانی القایی با لیزر اندازه‌گیری غیرتداخلی غلظت در فرایندهای شیمیایی به روش فلوئورسانی القایی با لیزر [دوره 14، شماره 81، 1394، صفحه 85-103]
 • فناوری پیشرفته ارتباط دانشگاه و صنعت - چالش‌ها و راهکارها [دوره 9، شماره 52، 1389]
 • فناوری پینچ بررسی شبکه هیدروژن در پتروشیمی نوری (برزویه) با استفاده از فناوری پینچ [دوره 15، شماره 85، 1395، صفحه 98-106]
 • فناوری پینچ بررسی استفاده از پمپ حرارتی در واحد ایزومریزاسیون برای کاهش مصرف انرژی با فناوری پینچ [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 53-63]
 • فناوری تولید مونومر استایرن بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی [دوره 9، شماره 49، 1389]
 • فناوری غشایی ارزیابی عملکرد فناوری غشایی در جداسازی پروتئین‌های آب پنیر: مقایسه عملکرد غشاءهای بسپاری و سرامیکی [دوره 12، شماره 66، 1392]
 • فناوری غشایی مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی [دوره 17، شماره 97، 1397، صفحه 18-31]
 • فناوری فرد بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 30-42]
 • فناوری نانو آشنایی با نانو پزشکی و نانو داروها [دوره 13، شماره 72، 1393]
 • فناوری‌ها نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها [دوره 16، شماره 91، 1396، صفحه 78-89]
 • فنتون بررسی مروری کاربرد فناوری اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی فِرِد- فنتون برای تصفیة لجن مازاد زیستی [دوره 17، شماره 99، 1397، صفحه 30-42]
 • فنروکائت کرایسوسپوریوم حذف بخار تولوئن از هوا در یک بیوفیلتر(زیست صافی) تلقیح شده با قارچ فنروکائت کرایسوسپوریوم در شرایط بارگذاری ناپیوسته [دوره 9، شماره 50، 1389]
 • فنّ فراصوت سنتز زیست‌دیزل از روغن سویا با استفاده از فنّ فراصوت [دوره 11، شماره 60، 1391]
 • فنول کل تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی [دوره 16، شماره 95، 1396، صفحه 49-58]
 • فوتوراکتور بررسی ساختار، عملکرد و کاربرد فوتوراکتورهای مبتنی بر پایه تیتانیم دی‌اکسید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 41-58]
 • فوتوکاتالیست گرافن و کاربردهای فوتوکاتالیستی [دوره 15، شماره 87، 1395، صفحه 14-27]
 • فوتوکاتالیست مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 98-111]
 • فوتوکاتالیست بررسی روش‌های مغناطیسی‌سازی نانو فوتوکاتالیست تیتانیم دی‌اکسید به منظور بهبود عملکرد آن [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 65-77]
 • فوتوکاتالیست بررسی ساختار، عملکرد و کاربرد فوتوراکتورهای مبتنی بر پایه تیتانیم دی‌اکسید [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 41-58]
 • فوتوکاتالیست مروری بر استفاده از چارچوب ‏های آلی-فلزی به عنوان فوتوکاتالیست برای احیای دی اکسیدکربن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فوتوولتائیک مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی [دوره 16، شماره 93، 1396، صفحه 35-53]
 • فوق آبگریز تأثیر نانوذرات سیلیکایی پیوندخورده با عامل متیل و فلوئور بر عملکرد تماس‌دهنده‌های غشایی پلی‌پروپیلنی [دوره 19، شماره 108، 1399، صفحه 89-100]
 • فولاد ضد زنگ حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی [دوره 16، شماره 94، 1396، صفحه 90-100]
 • فولرین ارزیابی ذخیره‌سازی هیدروژن در نانوساختارهای کربنی [دوره 8، شماره 45، 1388]
 • فوم پلی یورتان استفاده از واکنش بسپارش تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودروی شیمیایی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • فوم سخت پلی یورتان مطالعه اثر عوامل پف زای مختلف روی ریز ساختار و ضریب انتقال حرارت فوم سخت پلی یورتان [دوره 8، شماره 40، 1388]
 • فیلتر دوشاخه بررسی تولید فیلتر پلیمری دوشاخه ونتیلاتور با فرایند قالبگیری تزریقی توسط نرم افزار Autodesk Moldflow [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیلم خوراکی مروری بر خواص کاربردی فیلم‌های خوراکی حاصل از پروتئین‌های آب پنیر [دوره 8، شماره 41، 1388]
 • فیلم خوراکی نفوذپذیری نسبت به بخار آب در فیلم‌های خوراکی بر پایه کنسانترة پروتئین آب پنیر و روغن زیتون [دوره 9، شماره 46، 1389]
 • فیلم ریزان بررسی حذف تتراسایکلین از پساب با استفاده از فناوری هیبریدی پلاسمای فیلم ریزان– زئولیت همنهشتی با نسبت Na2O/SiO2 متفاوت [دوره 20، شماره 119، 1400، صفحه 41-52]
 • فیلم نازک (نازک‌لایه) تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت [دوره 16، شماره 92، 1396، صفحه 36-45]

ق

 • قابلیت عبور نور اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی [دوره 13، شماره 73، 1393]
 • قارچ شیتاکه خشک کردن قارچ شیتاکه با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای گرم-فروسرخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • قالب آلی بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به‌کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفین‌های سبک [دوره 16، شماره 90، 1396، صفحه 112-119]
 • قالب‌گیری تزریقی بررسی تولید فیلتر پلیمری دوشاخه ونتیلاتور با فرایند قالبگیری تزریقی توسط نرم افزار Autodesk Moldflow [(مقالات آماده انتشار)]
 • قانون دارسی بررسی اثر قطر ناحیة فتیله در عملکرد حرارتی لوله گرمایی [دوره 15، شماره 84، 1395، صفحه 17-27]
 • قانون هنری اندازه‌گیری و محاسبۀ حلالیت متان در مخلوط آب و دی اتیلن گلایکول [دوره 19، شماره 112، 1399، صفحه 38-48]
 • قرمز کونگو بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 23-29]
 • قطب استفاده از بازدهی و کارایی اکسرژی در تبیین عملکرد پمپ حرارتی جذبی [دوره 8، شماره 44، 1388]
 • قطبش‌غلظت نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز [دوره 15، شماره 88، 1395، صفحه 16-26]
 • قطبش غلظتی بررسی تأثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاءهای سرامیکی [دوره 12، شماره 67، 1392]
 • قطر حباب تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال [دوره 14، شماره 82، 1394، صفحه 75-85]
 • قطر مؤثر مولکولی رویکردهای مختلف نظریه اختلال ترمودینامیکی سیالات کلاسیکی از دیدگاه مکانیک آماری [دوره 13، شماره 77، 1393]