دوره و شماره: دوره 21، شماره 122، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1-97