دوره و شماره: دوره 19، شماره 113، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-97 

مقاله مروری

فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری

صفحه 28-46

غزاله فریدی زاد؛ الهام عبداله زاده شرقی؛ بابک بنکدارپور


مقاله پژوهشی

محاسبۀ اتلاف اکسرژی در صنایع فرایندی با استفاده از نمودار امگا- آنتالپی

صفحه 47-61

نسیم طاهونی؛ فربد آل عزیز؛ مهدی قاسمی؛ روح انگیز شیوایی


امکان حذف گرم‌کن‌های گازی در ایستگاه‌های ورودی گاز شهری مناطق گرمسیر استان فارس

صفحه 62-73

علیرضا جبارپور؛ جعفر جوانمردی؛ محمد روستایی؛ خشایار نصری فر؛ پیام پرواسی؛ فرزاد علوی؛ سید محمد جوکار