دوره و شماره: دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 1-93