دوره و شماره: دوره 16، شماره 95، بهمن و اسفند 1396 
مروری بر فرایندهای جداسازی با غشاء مایع امولسیونی پایدارشده از طریق نانوذرات

صفحه 72-85

سمانه قنبرلو؛ علی نعمت اله زاده؛ عزیز باباپور؛ ماندانا امیری