دوره و شماره: دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396 
مروری بر انواع سلول‌های خورشیدی

صفحه 35-53

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیائی؛ داریوش سالاری