دوره و شماره: دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396 
ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها

صفحه 56-65

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمرتضی ضمیر


مروری بر سنتز و مشخصات هیدروژل ژلما

صفحه 66-75

کاوه رحیمی ممقانی؛ سیدمرتضی نقیب؛ علیرضا زاهدی