دوره و شماره: دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396 

جوشش استخری نانوسیال آب- SiO2 و بررسی مشخصات جوشش و زبری سطح

صفحه 6-15

فائزه رستمیان؛ نسرین اعتصامی؛ محسن نصر اصفهانی