دوره و شماره: دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396 
کاربرد فناوری جدید راکتور غشایی در صنایع شیمیایی

صفحه 37-48

کامران قاسم زاده؛ رحمان زینالی؛ عباس آقائی نژاد میبدی


طراحی و ساخت هیدروسیلیکاژل بر پایه پلی اکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن

صفحه 74-85

احمدرضا توکلی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عرفان نوردوست؛ اقدس حیدری