دوره و شماره: دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395 
گرافن و کاربردهای فوتوکاتالیستی

صفحه 14-27

سید علی حسینی؛ سیروس نوری؛ شبنم بابایی


طراحی واحد استخراج شیرین‌کننده طبیعی از برگ استه ویا

صفحه 28-34

پروین ناهید؛ ایران عالمزاده؛ سید سجاد مرتضوی


مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل

صفحه 48-59

مریم ذکریاپور نائینی؛ سارا حاجی زاده؛ سعید خداپرست؛ محمد شمسی؛ سارا خادم پیر؛ ایمان فرح بخش