دوره و شماره: دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394 
مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام

صفحه 22-28

ترانه جعفری بهبهانی؛ علی‌اکبر میران‌بیگی؛ بهرام قنبری


بررسی تأثیر فناوری‌های جدید بهبود انتقال گرما در طراحی مبدل‌های گرمایی پوسته- لوله‌ای

صفحه 64-74

محمدرضا جعفری نصر؛ احسان شکاریان؛ امیرحسین طریق‌الاسلامی؛ فرتاش خداوردی؛ مجید بادینی پورآذر


نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن

صفحه 75-86

میثم باریکانی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ مهدی باریکانی