دوره و شماره: دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394 
بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی

حسین عشقی؛ مهدی شنبدی؛ احمد امیری؛ سعید زینالی هریس