دوره و شماره: دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393 
روند پیشرفت فناوری هیدرات گازی: تحلیل اسناد ثبت اختراع

الناز پاشایی‌مرئی؛ سیدکامران باقری؛ مرتضی رضاپور؛ مریم رشتچی؛ مریم توکل‌مقدم


کاربرد لایه زیستی در بسترهای متخلخل

حسین معیری؛ جلال شایگان؛ سیدمحمود رضایی