دوره و شماره: دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392 
دوپینگ نانو ذرات TiO2 توسط Au به منظور تخریب نوری 88 Red Acid

صمد موتمنی طباطبایی؛ محمد عیسی نژاد بوشهری؛ شهرزاد یاوری


روش‏های برداشت و آبگیری ریزجلبک‏ها

مونا خلیلی؛ شهرزاد قدیری جعفربیگلو؛ محمد پازوکی