دوره و شماره: دوره 12، شماره 68، مرداد و شهریور 1392 
گرماسنجی روبش دمایی: ابزاری نوین در شناسایی و تشخیص بیماری‌ها

علی‌اکبر موسوی موحدی؛ راضیه کرم‌زاده؛ مجتبی امانی؛ سارا موسوی دوست