دوره و شماره: دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391 
4. بررسی مخلوط‌های جاذب در چیلر (خنک‌کن) جذبی لیتیم برمید

ستوده بیات؛ الهام قبادی؛ محمدرضا دهقانی؛ مهسا عربی