دوره و شماره: دوره 11، شماره 63، مهر و آبان 1391 
8. بررسی طرح تولید ویناس در کارخانجات قند

محمدعلی فخاری؛ محمدمهدی فخاری؛ عزت‌الله جودکی


9. شبیه‌سازی مکانیسم ریزش ثقلی در یکی از مخازن جنوبی ایران

هومن فلاح؛ افشین جان‌پولاد؛ محمد افخمی‌کرائی؛ حامد قربانی نژاد