دوره و شماره: دوره 11، شماره 63، مهر و آبان 1391 
بررسی طرح تولید ویناس در کارخانجات قند

محمدعلی فخاری؛ محمدمهدی فخاری؛ عزت‌الله جودکی


شبیه‌سازی مکانیسم ریزش ثقلی در یکی از مخازن جنوبی ایران

هومن فلاح؛ افشین جان‌پولاد؛ محمد افخمی‌کرائی؛ حامد قربانی نژاد