دوره و شماره: دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391 
لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌های علمی

مریم‌السادات میرعارفین؛ جلال شایگان؛ سیدسیاوش مدائنی؛ محمدرضا امیدخواه