دوره و شماره: دوره 11، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1391 
سنتز زیست‌دیزل از روغن سویا با استفاده از فنّ فراصوت

لطف‌اله سوادکوهی؛ انور شلماشی؛ شیوا مسعودی؛ فاطمه امانی