دوره و شماره: دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390 
تولید زیست دیزل از میکروجلبک دونالیلا سالینا

سمیرا لطفی؛ محمد پازوکی؛ امیرحسین زمزمیان؛ فرزانه زمانی؛ امین حجازی