دوره و شماره: دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389 
مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی

صفورا رمضانی؛ حمیدرضا کریمی‌نیا؛ محمدرضا فیاض؛ جلال شایگان