دوره و شماره: دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389 
چشم انداز زیست انرژی در ایران و جهان

محمد پازوکی؛ خاتون هادیپور؛ پیروز پروین؛ لیلا پشت شیخانی