دوره و شماره: دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389 
بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر

یاسر مظفری؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ ناصر تیموری خانه سری؛ آرش گشتاسبی