دوره و شماره: دوره 8، شماره 44، آذر و دی 1388 
سنتز خودانتشار و نقش آن در حفاظت محیط زیست

جواد فهیم؛ سیدمحمد مهاجرزاده؛ محمدرضا کمالی