دوره و شماره: دوره 8، شماره 43، آذر و دی 1388 
غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن

اکرم وحیدی؛ مریم خسروی؛ فاطمه کمالی؛ عماد رعایایی؛ محمدعلی عمادی


بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن

محمد زاهدزاده؛ رحیم مسعودی؛ محمدعلی عمادی؛ عماد رعایایی؛ محمد صبور ملکی؛ سمانه آشوری