دوره و شماره: دوره 8، شماره 43، آذر و دی 1388 
7. غربالگری مخازن نفتی ایران جهت تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن

اکرم وحیدی؛ مریم خسروی؛ فاطمه کمالی؛ عماد رعایایی؛ محمدعلی عمادی


12. بررسی امکان تزریق آب تولیدی از میدان نفتی سیری همراه با آب خلیج‌فارس به مخزن

محمد زاهدزاده؛ رحیم مسعودی؛ محمدعلی عمادی؛ عماد رعایایی؛ محمد صبور ملکی؛ سمانه آشوری